ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
Обща информация. Географско положение
Община Септември е разположена в най-западната част на Горнотракийската низина, северните склонове на Родопите и крайните разклонения на Западна (Ихтиманска) Средна гора.
Община Септември заема 349 кв.км площ и съставлява 8% от територията на Пазарджишка област.
Брой жители - 30 000.
В административно-териториално отношение общината включва 14 селища - 2 града и 12 кметства.
В гр. Септември живеят 31.47 % от населението, а в гр. Ветрен - 12.92 % . Повечето от населените места са с население от 1000 до 2500 души.

Инфраструктура - пътища, водоснабдяване, транспорт и др.
Транспорт
Транспортната инфраструктура е част от транспортната инфраструктурна схема на страната и Югоизточна Европа. През територията на общината минава евроазиатският транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия Изток и Средна Азия, международната автомагистрала "Тракия", която свързва Западна Европа и Истанбул, международната ж.п. линия, свързваща Централна Европа с Азия. От гара Септември започва дековилната железница, свързваща Тракия с Родопите, Пирин и Рила.
Газификация
През територията на Община Септември преминава републиканският магистрален газопровод с отклонение за завод за стоманено заварени тръби - гр.Септември. През 1999 г. е било определено трасето и одобрена генерална схема за газифициране на гр.Септември. До момента тя не е изпълнена.
Напоителна инфраструктура:
Главни водоизточници, захранващи община Септември с вода за напояване, са:
1. Комплексни язовири за енергодобив и напояване
- яз."Батак" - общ обем 310 млн.куб.м
- яз. "Белмекем" - общ обем 144 млн. куб.м
2. Язовири за напояване
- яз. "Виноградец" - общ обем 160 хил. куб.м

Селско стопонство
Природни дадености. Съхранена и разнообразна природа, плодородна земя, водни ресурси, благоприятен климат за развитие на земеделското производство, лозарство, зеленчукопроизводство, овощарство, житни култури, тютюнопроизводство, животновъдство, възродяване на традициите в областта на земеделието, възможности за алтернативно земеделие. Общата площ на стопанисваната земя в община Септември е 201 298 дка, от нея обработваема е 169 288 дка.
Икономически най-изгодни са трайните насаждения - лозя и овощни градини, които са структуроопределящ подотрасъл на земеделието в общината. Заетите площи с някои трайни насаждения, зеленчукови и зърнени култури за 2002-2003 г. са следните: ябълки, сливи, череши, вишни, лозя - винени, лозя - десертни, тютюн, пшеница, ечемик, ориз, ръж за зърно, царевица за зърно, домати, пипер.

Поземлени и горски фондове, общински терени
Територията на общината общо е 349 373 дка - в т. ч. селскостопански фонд 206 238дка,
горски фонд - 243 дка, държавен горски фонд - 112 497 дка.
Паказатели за безработните лица в общината
Общият брой на регистрираните безработни - по данни на Дирекция Бюро по труда гр.Септември - са 2 939. Равнището на безработицата към месец декември 2004 г. е 21,3%.

Здравна система

Мрежата от здравни заведения за доболнична помощ в общината е структурирана по следния начин: "Медицински център I-Септември "ЕООД и самостоятелни лекарски амбулатории, които покриват територията на общината. Те осигуряват близка и достъпна медицинска помощ на населението.
Тенденцията е към разширяване обема и медицинските услуги, които ще се предлагат на населението на общината при оказване на специализираната помощ и привличане на специалисти.
Община Септември се обслужна от единственото лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ - "Медицински център І-Септември" ЕООД и индивидуални медицински и стоматологични практики. Центърът включва 14 специализирани кабинети. В лечебното заведение се извършват клиниколабораторни и рентгенови изследвания.

Икономика и бизнес
Структура на икономиката по отрасли на териториата на гр. Септември
Промишленост
"Вагоноремонтен завод - 99" АД, "ЗЛМК" - поделение към КЗУ -. София, "ВЕЛАС-В" ООД гр.Ветрен, Локомотивно депо - Септември.
Хранително-вкусова промишленост:
"Бъдеще 1894" АД, Винарска къща - с. Виноградец, "БОРСА" ЕООД - гр. Септември, "БУЛТЕС" ООД - гр. Септември, "Заря 2000" АД - гр. Септември, "МИГ" ЕООД - гр. Ветрен, "Томил Херб"- гр. Септември, "ЕФК - ЕФ" с. Карабунар, ЕТ "ИСАВ" - гр. Септември, ЕТ "КРОКИ - М. Георгиева" - с. Симеоновец, ПК "Заря" - гр.Септември.
Дървопреработвателни предприятия
"Пинус ЛМ" - гр. Септември, "ЕФФКО" АД - гр. Септември, "Варко" ЕООД- гр. Септември.
Транспортни фирми
Автобусни превози, "Автотранс" АД- гр. Ветрен, ЕТ "ДИПЕТ- Иван Шушнев" - гр. Септември, ЕТ "ЙОНВИ - Йордан Разпопов", ЕТ "ПЛАМБОЙ - Бойко Младенов"
Фирми с общинско участие
"Медицински център - І Септември" ЕООД със 100% общинско участие, "Варварски минерални бани" ЕООД със 100% общинско участие, в "Хеброс - Винпром" АД община Септември притежава 25% от акците на дружеството, в "Брокс - 98" ЕООД - гр. Септември общината е собственик на 25% от капитала на дружеството.
1."Вагоноремонтен завод - 99" АД е специализирано предприятие за ремонт, рециклиране и производство на железопътна техника: среден и капителен ремонт на пътнически и товарни вагони; проектиране, реконструкция и модернизация на специализирани машини и съоръжения за поддръжка и ремонт на инфраструктурата на пътя и контактната мрежа. В завода се намира единственият лицензиран цех за ремонт и преокомплектоване на колооси по изисквания на БДЖ и отговарящ на стандартите на UIC. Цехът е оборудван със съвременни машини, съоръжения, стендове и уреди за контрол.
2. Локомотивно депо. Основна дейност ремонт на локомотиви.
3. "ЗЛМК" - поделение към КЗУ гр. София. Основната дейност на фирмата е производство на метални конструкции.
4. "Брокс - 98" ЕООД - гр. Септември. Основната дейност на дружеството е комуналната дейност - сметосъбиране и сметоизвозването на територията на гр.Септември, спомагателни дейности са проектиране и изпълнение на ниско и високо строителство на жилищни, промишлени, селскостопански, културно-битови и комунални нужди, изграждане на инфраструктура и благоустрояване, вътрешни и външни ел., ВИК, строителни услуги. Община Септември е собственик на 25% от капитала на дружеството.
5. "БУЛТЕС" ООД - гр. Септември. Основната дейност на фирмата е производство на хляб и хлебни изделия.Произвеждат се около 540 тона хляб и около 10 тона закуски.
6. "БОРСА" ООД - гр. Септември. Основно фирмата се занимава с производство на хлебни и сладкарски изделия.
7. "Заря 2000" АД - гр. Септември. Основната дейност на фирмата е хлебопроизводство.
8. "Хеброс - Винпром" АД - производство на вина и спиртни напитки. През 2003 г. продукцията на дружеството се реализира на вътрешния и международните пазари. Основни клиенти през този период - Русия и Беларус.
Значителен е интересът към червените вина и особено към качествените сортове мерло, мавруд и каберне, към белите полусладки и сладки и полусухи вина. Община Септември притежава 25% от акците на "Хеброс - Винпром" АД.
9. "Томил Херб"- гр. Септември. Основната дейност на фирмата е таблетиране и опаковане на билкови таблетки.
10. "Пинус ЛМ" - гр. Септември. Прозводство на мебели и дограма.
11. "ЕФФКО" АД. Основно фирмата се занимава с дървопреработване (фурнир, федер лайсни, подматрачни рамки, облегалки и седала за столове).

Образование и култура
В общината има 33 учебни заведения: начални училища - 3, 9 основни училища, две средни образователни училища, ПГ по механизация на земеделското стопанство, ПГ по транспорт, Детски комплекс.
Предучилищното възпитание се осъществява в две обединени детски заведения в гр.Септември и 11 целодневни детски градини в кметствата.
Специализираните средни училища подготвят добре обучени специалисти: аграрикономисти, механизатори, ел.техници на автомобилния транспорт, машинист-монтьори и водачи на пътностроителни машини, на МПС категория "С", "Т" и "В", организатори на средния и дребния бизнес и финанси.
Сътрудничеството между ПГ по МЗС и Опитната станция по лозарство в Септември спомага за внедряване на новостите в селското стопанство за бъдещите лозаро-винари.
Читалища
На територията на община Септември развиват културно-просветна дейност 14 народни читалища. Те съхраняват и популяризират българския фолклор. Постоянно действащи фоклорни колетктиви са: женска, мъжка и младежка певческа група при НЧ - с. Варвара; кукерски състав - с.Варвара; детски оркестър за народни инструменти и певчески групи - с. Лозен; детски и мъжки танцов състав "Карабунарче", фолклорен ансамбъл "Карабунарче", женска и детска певческа група - Карабунар; състав за автентичен фолклор - гр. Ветрен, индивидуални изпълнители при НЧ в с. Ветрен дол.
Археологическият музей в гр. Септември е наследник на общоисторическа музейна сбирка, открита през 1987 г. През 1988г. в землището но гр. Ветрен ,в местноста Аджийска воденица започват проучвания на археологически обект, довели до откриването на емпорион Пистирос - голям търговски център, изиграл огромна роля в иконимическия и културния живот на Тракия.
Музеят притежава най- богатата сбирка от монети на тракийски владетели.
Непосредствено до селото се намират руините на раннохристиянската църква "Св. Марина", която и до днес е почитана като свято място. Тя е построена в хълм с изкуствено заравнен и издаден на изток език над пролома на Чепинска река. Заради вековните дъбове мястото е обявено за природен резерват. Зидовете на църквата са запазени на височина повече от два метра. Макар и без покрив, църквата е посещавана целогодишно. В нея има извор, чиято вода, според преданието, е лековита.
Варварските минерални бани
На 5 км от Варвара, в пролома на Чепинска река, се намират Варварските минерални бани. Тук в един съвсем малък периметър, покрай бреговете на реката, са открити 14 минерални извора. На разстояние около 150 м функциониращите извори са със съвсем различен състав и лечебни свойства.

Сратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестиции
Одобрени проекти, разработвани през 2004 г.
Социалноинвестиционен фонд: Микропроект 281 "Преустройство на общежитие в Дом за възрастни с умствена изостаналост" - с.Славовица; Стойността на проекта възлиза на 332 237 лв. Финансовите средства за съфинансиране, които са ангажимент на община Септември по споразумението, са в размер на 49 000 лв, от които 30 000 лв. са отпуснати целево от Министерство на финансите по искане на общината, а 19 000 лв. са паричната вноска от общината .
Проекти по "Красива България": жп гара - Септември и създаване на достъпна обществена среда /ДОС/. Собствените финансови средства, внесени от общината, са в размер на 10 000 лв. , от общата стойност на проекта е в размер на 99 000 лв. Сумата от 35 000лв. е осигурена от БДЖ.
Проекти, представени пред ПУДООС: проект "За чиста околна среда " на стойност 9 936 лв. за почистване и озеленяване на ромски квартали в гр.Септември. Проект "Реконструкция на гравитачен водопровод за допълнително водоснабдяване - с. Ветрен дол". С проекта се предвижда реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа , изграждане на помпена станция и асфалтиране на уличната мрежа. Общата сума за реализацията на обекта възлиза на 329 000лв. и помощта е безвъзмездна. Общината няма задължение за съфинансиране. Предстои сключване на договор с ПУДООС.
Проект, финансиран от Министерство на финансите. Проект "Разширение на канализационна мрежа" - гр. Септември. Предвижда се доизграждане на канализационна мрежа, изграждане на помпена станция и асфалтиране на уличната мрежа. Сумата е в размер на 150 000лв. и е отпусната целево от Министерството на финансите.
Внесени проекти, чакащи одобрение:
1. Програма САПАРД - Мярка 08. "Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура". Внесен на 01.06.2004г. №020800/0068. Стойността на проекта е в размер на 3 660 000 лв.
2. Проект "Екотуризъм в с.Варвара" в ПУДООС - МОСВ
Стойност на проекта - 60 000 лв.
3. МТСП и Програма ФАР2002.01 - Икономическо и социално сближаване
Насърчаване на зетостта сред младежите - проект "Осигуряване на възможност за безработни младежи за придобиване на трудов стаж и опит. Включване на общински служители в курсове за обучение и квалификация". Внесен проект BG0202.01-YI.1.275 на 26.07.2004 г. Стойността на проекта е в размер на 49 000 евро. Очаква се решение от МТСП и Програма ФАР.
4. МИ и Програма ФАР2002.02 - Икономическо и социално сближаване
Проект - "Евроинформационен център за екотуризъм и културно - историческо наследство"
Внесен проект № BG0202.02/ESC/G/DBET 13.09.2004 г. Стойността на проекта е в размер на 250 000 евро.
Реализирани дейности през 2004 г. от общинска администрация
Разкриване на млечна кухня - възстанови се Детска млечна кухня към ОДЗ " Приказен свят" - гр. Септември. Работят 1 диетолог и 1 готвач. Обслужват се 25-30 деца.
Разширяване на дейността на домашен социален патронаж .

Извършваните от ДСП услуги в момента са: приготвяне и разнасяне на храната по домовете, периодично измерване на кръвното налягане, заплащане на ел. енергия, вода, данъци и др. битови услуги от социаални работници, по желание на обслужваното лице; оказване на помощ при необходимост от освидетелстване през ТЕЛК, извършване на услуги в Дирекция Социално подпомагане - подаване на молби за енергийна помощ, снабдяване с помощни средства при инвалидизиране; почистване и палене на печките през зимния сезон, само на крайно нуждаещите се лица (на легло и без всякакви близки). За големите празници - Коледа и Великден - се раздава допълнително безплатна храна.
ДСП обхваща четири нови села на територията на община Септември, който да обслужва възрастните хора и инвалидите от селата Симеоновец, Семчиново, Варвара, Ветрен дол и Лозен. Като база се използва кухненският блок в ОУ " Св. св. Кирил и Методий" - с. Симеоновец. При започване на дейността на филиала на патронажа се обслужваха 37 лица, а впоследствие за два месеца те се увеличиха до 51 лица .
Разкриване на училищен стол към СОУ "Хр. Ботев" - гр. Септември
Създаване на общинска охранителна фирма "Егида" със 100% общинско участие. "Егида" е лицензирана за извършване на въоръжена физическа охрана на територията на област Пазарджик. Фирмата изпълнява съвместно с РПУ на МВР: приоритетни задачи, свързани с опазване на обществения ред и ограничаване на престъпността в общината, охранителни действия и взаимопомощ на всички нива. В момента във фирма "Егида" работят на постоянни трудови договори 57 човека.
"Егида" охранява цялата общинска собственост на територията на община Септември с тенденция за целодневна охрана на всички училища и детски градини, а през нощта - със СОТ.
Регистрира се сдружение "Орфей", в него взеха участие общините Септември, Ракитово, Велинград, Якоруда, Белица, Разлог и Банско.
Основни цели на сдружението са:
1.Да води преговори от името на общините за придобиване на собствеността върху теснолинейката.
2.Изработване на концепционна програма за рехабилитация на теснолинейния път.
3.Възлага проектиране, дизайн и пространствени архитектурни решения за инфраструктурата и ландшафта край теснолинейния път.
4.Изгражда рекламна стратегия на територията на теснолинейката за пропагандиране на историческото минало, географските забележителности, стопанско-икономическите дадености на региона, етнографското му многообразие и възраждане на старите занаяти, с атрактивно значение за развитие на туризма в региона.
5.Изучава възможностите и определя особеностите на различните селища в общините с оглед тяхното историческо минало, етнически особености и географски дадености за определяне на нюанса в селския туризъм.
6.Създава условия за провеждане на масови и елитни спортни мероприятия от национално и световно значение.
7.Създава условия за стопанско-икономическо развитие на общините поотделно и региона като цяло, като всяка община даде приоритетен акцент върху природните и социално-икономически дадености, които притежава.
8. Осъществява административно-правна и методическа помощ на общините да учредят търговско дружество за управление и стопанисване на предоставената им теснолинейка.
9.Преговори и лобиране с предприсъединителните фондове на Европейския съюз, Световната банка, Международната банка за възстановяване и развитие, Агенция САПАРД, МОСВ, МТС, МТСП, Националното сдружение на общините в България и другите сдружения, в които членуват общините за привличане на инвестиции и развитие на програмата за социално-икономическо развитие.
10. Да изгради връзки с Европейския и световен капиталов пазар за привличане на инвестиции за рехабилитация на теснолинейката и изграждане на инфраструктурата.
Постоянната комисия за защита на населението от бедствия и аварии - област Пазарджик По представени преписки, периодично са отпускани малки суми за ремонт на училища ,детски градини и др., като с последното решение по искане на кмета на общината до Комисията по бедствия и аварии към МС са предоставени 41 480 лв. за укрепване и асфалтиране на улични отсечки в с. Карабунар .
Общо привлечени безвъзмездни средства по проекти и програми за 2004 г. - 884 253.92 лв. Средствата за капиталово строителство през 2004 г. възлизаха едва на 86 000 лв.

Изграждане на паркинг до административната сграда на община Септември.
Изграждане на тържище в местността "Ханчето".
Благоустрояване на бул. "България" - гр. Септември.
Основен ремонт на основно училище - с. Карабунар.
Ремонт на парно в основно училище - с. Семчиново, извършен съвместно с дружество за българо- германска помощ за децата "Хьоенкирхен Зигенртсбруен".
Ремонт на парно в детска градина в с. Семчиново.
Ремонт на основно училище и детска градина - с. Ветрен дол.
Извършена е подмяна на живачни лампи с нови енергоспестяващи осветителни тела за:
гр. Ветрен - 174 , с. Ковачево - 73, с. Злокучене -23, с. Симеоновец - 16, с. Г. Вършило - 28, гр. Септември - 68, с. Виноградец - 209, с. Карабунар - 162, с. Бошуля - 20, с. Варвара - 71, с. Ветрен дол - 15, с. Семчиново - 40, с. Лозен - 15.

Приоритетни дейности в переспектива
Създаване на гражданско общество, а именно - обединяване на всички политически и обществени сили, структури на местната власт, НПО, фирми и граждани на общината с цел изпълнение на плана за развитие на общината и антикризисната програма;
Създаване на борса за произведената селскостопанска продукция;
Повишаване конкурентноспособноста на селското стопанство и превръщането му във водещ отрасъл в общинската икономика;
Развитие на селското стопанство като предпоставка за развитие на хранително-вкусовата промишленост;
Развитие на туризма на база културно-историческото наследство, природни забележителности, балнеолечението, местните традиции и занаяти;
Използване на природните дадености за развитие на еко-, селски и религиозен туризъм;
Създаване на подходяща бизнес среда за малки и средни предприятия;
Снижаване равнището на безработица и повишаване на жизнения стандарт на населението.
Привличане на инвестиции
Свободни общински имоти в община Септември
гр. Септември
1. Двадесет и осмо класно училище (новата гимназия ) - находящо в УПИ І кв. 116; частна общинска собственост. 31.000 кв.м.- двор , 7000 кв. м. застроена площ.
2. Общежитие на завод за листови и метални конструкции - ( сградата е изградена в груб вид) УПИ ХVІІІ, кв. 109 - частна общинска собственост -2700 кв. м.; за разгъната площ всичко 2378 кв. м.;
с. Виноградец
1. Дом на "Лозаря и винаря" - завършена масивна сграда в груб вид, частна общинска собственост - 1538 кв. м. площ , 1820 кв. м. разгъната площ;
2. Основно училище УПИ І , кв. 72 публична общинска собственост 12913 кв. м. площ , 2287 кв.м разгъната площ.
гр. Ветрен
1. Начално училище "Георги Бенковски " - частна общинска собственост УПИ ІІ, кв. 39 площ 4 890 кв. м ; 880 кв.м разгъната площ .
стойност -25 000 лв.
2. Ветеринарна лечебница УПИ, кв. 132; разгъната застроена площ 347 кв.м.; жилищен етаж 238 кв. м.; стойност 26 000 лв.
с. Славовица
1. Училищна сграда УПИ ІІ, кв. 15; площ 5 400 кв. м. ; разгъната площ 720 кв. м.
с. Бошуля
1. Основно училище - находящо се в УПИ І 236 ; кв. 16 дворно място 22 311 кв. м. и застроена площ 1160 кв. м.
Програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социалноикономическа интеграция на рискови групи в пазара на труда

По НП "ОСПОЗ" за 2004 г.
Бяха наети 361 безработни лица, назначиха се в общинска администрация и кметствата стажанти, които да изпълняват административни функции с цел придобиване професионални умения и опит -21 безработни .
наети безработни лица с трайно намалена работоспособност - 2 безработни лица.
заетост на младежи в публичната администрация - с висше образование - 1 безработно лице.
помощен персонал в детски градини - 6 безработни лица.
помощен персонал в ученическите столове -3 безработни лица.
По НП "ПП"
Налице е неблагоприятна тенденция на увеличаване на относителния дял на по-възрастните безработни. Тя се обуславя от нарастващите изисквания на пазара на труда към качеството на работната сила. Променящата се икономическа конюнктура, приложението на високите технологии, компютъризацията и електронизацията на производствения процес изискват съответно високо равнище на професионална квалификация на работната сила, съвременни професионални знания и компетенции, адекватни на пазара на труда. Общият брой продължително безработни на възраст над 55 години през 2002 г. е 31 404 души, или с 23.5% повече спрямо предходната година.
По НП "ПП" - се осиури работа на 9 лица.
По НП"ОСПОЗ" 2005 г.
През месец януари 2005 г. за община Септември бяха одобрени за финансиране следните проекти:
"Неотложни и аварийни работи през зимни условия" - 50 заети работници
"Социален асистент" - 13 заети безработни лица
Одобрен е проект общ за гр.Септември и населени места по НП"ОСПОЗ" 2004 г.По проекта са назначени 126 безработни лица.
Обласна администрация гр. Пазарджик подготви проекти за цялата област, като за община Септември бяха одобрени 3 проекта.
Помощен персонал в учебните заведения - 55 заети безработни
Екопътеки - 10 безработни
Опазване на паметниците на културата - 23 безработни лица


Адрес за контакти:

Гр. Септември 4490
област Пазарджик
ул. “Александър Стамболийски” 37а
тел.: 03561/ 7777
Web: http://www.septemvri.org/
Кмет: Петър БОШЕВ