ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Население: 73 700 души е населението на общината, от които 58 500 живеят в град Асеновград.

Населени места: В състава на общината влизат град Асеновград и 28 населени места, от които 27 са села.

Територия: Община Асеновград е разположена на територия 615 кв. км по двата бряга на река Асеница на 220 м надморска височина. На север покрива част от Тракийската низина, а на юг обхваща обширни площи от Родопите. Асеновград е най-големият град на Родопите и отстои на 19 км от Пловдив, на 85 км от Смолян и 180 км от София.

Икономически активно население и състояние на безработицата: Към края на м. юни 2000 г. регистрираните безработни в Бюро по труда – Асеновград, са 7483 г., или 66% от трудоспособното население, живеещо на територията на общината.

Селскостопански фонд: Селскостопанският фонд обхваща 288 840 дка, от които 208 500 дка са обработваеми. Селското стопанство е добре развито. Отглеждат се предимно житни култури, зеленчуци, трайни насаждения - лозя и овощни градини.
Подходящите почвено-климатични условия са добра предпоставка за развитието на зеленчукопроизводството, лозарството и винопроизводството.
На територията на общината се намира един от най-ценните във флористично отношение за Европа биосферен резерват “Червената стена” с площ 3029 хектара. Характеризира се с изключително разнообразие на растителни и животински видове, като 38 са включени в Червената книга на България, а 21 от тях са ендементи за Балканския полуостров. Резерватът е включен в листата на биосферните резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

Горски фонд: 289 540 дка обхваща горският фонд, а от тях 145 510 дка се ползват за производствени цели. Наличието на богат горски фонд е основа за добре развита дърводобивна и дървопреработваща промишленост.

Структуроопределящи отрасли: Асеновград е голям промишлен център. Добре развитото селско стопанство е база за развитие на хранително-вкусовата и консервната промишленост.
Един от основните структуроопределящи отрасли е обработката на оловно-цинков концентрат и производството на цветни метали.

Действащи фирми: В близост до Асеновград се намира най-големият комбинат за обработка на оловно-цинков концентрат и производство на цветни метали.
На територията на общината са разположени фабрики за карбид, металорежещи машини, пластмасови изделия, дървопреработване, консервна промишленост.

Уникални характеристики и силни страни:
 • сполучливо съчетание на планина с равнина, мек климат, плодородна почва;
 • хилядолетно културно-историческо наследство;
 • най-удобният проход през Родопите;
 • преходно-континентален и планински климат, обуславящи добри възможности за развитие на интензивно земеделие, с акцент върху зеленчукопроизводството;
 • добре развита дърводобивна и дървопреработваща промишленост;
 • на територията на общината е разположен най-големият на Балканския полуостров комбинат за цветни метали.

Международни контакти: Сътрудничество между Асеновград и град Кетирин, което може да се развие в областта на инфраструктурни дейности, осъществявани на територията на двете общини.

Текущи програми и проекти: Община Асеновград е една от двете общини в България, работеща по проект на UNDP – “Възможности ХХІ век”.

Приоритетни дейности в средносрочен план:
 • развитие на индустрията и в частност на химическата, машиностроителната, консервната, тютюневата и винарската промишленост. Създаване на предприятие за рециклиране на пластмасови отпадъци;
 • развитие на селското стопанство като предпоставка за развитие на хранително-вкусовата промишленост;
 • развитие на туризма на база културно-историческото наследство, природните забележителности, балнеолечението, местните традиции и занаяти;
 • ефективно използване на земеделските земи, пасища и ливади, използване на необработваеми земи, опазване на защитените природни обекти с цел развитие на високопланинските райони;
 • участие на общината в изграждане на транспортния коридор Русе-Пловдив-Златоград-Ксанти и трето платно на отсечката Асеновград-Чепеларе-Рудозем-границата с Гърция;
 • развитие на трансграничното сътрудничество;
 • изграждане на мрежи за информационен обмен.

Адрес за контакти:

Асеновград 4 230 Област Пловдив
пл. “Тракия” 9
тел.: 0331/ 6 20 50
Web: www.assenovgrad.com
Кмет: Емил КАРАИВАНОВ