ОБЩИНА БАНИТЕ

Обща информация Община
Баните заема част от централния дял на Средните Родопи. Територията й е 299 кв.км с надморска височина в границите от 450 до 2001 м. Тя се нарежда на трето място по територия сред общините на Смолянска област. Граничи с общините Смолян, Лъки, Асеновград, Ардино, Мадан и Черноочене. В състава на общината влизат: общинският център с. Баните, 8 кметства - Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден, Стърница, Вишнево, Дрянка и Малка Арда и 11 села - Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Сливка, Треве, Дебеляново, Две тополи, Рибен дол, Планинско.
Климатът
се характеризира с умерено прохладно лято и умерено студена, слънчева зима. Средният многогодишен баланс на влагообезпечеността е положителен. Относително най-много са слънчевите и бездъждовните дни на годината. Мъглите не са характерни. Това е много важно както за балнеоложкото и културно- туристическо дело, така и за земеделската дейност.


Водните ресурси на територията на общината са достатъчно и са с постоянен дебит. Река Малка Арда събира водите на реките Кутелска, Виевска, Белев дол и десетки малки приточета. Друга река, която е от значение за общината, е Давидковска. В нея се вливат реките Глогинска, Загражденска и Рибен дол. На водохващането край с.Стърница е изградена пречиствателна станция за централното водоснабдяване на по-голяма част от селищата в общината. Изграден е микроязовир край с.Давидково и рибарник край р.Глогинска, които са зарибени. Термалният извор в с.Баните е с дебит 18 л/сек, и температура 43 градуса, което предопределя развитието на общината като курортен център. Освен за балнеолечение минералната вода може да се използва за хигиенни и битови нужди. Друг природен ресурс за общината са полезните изкопаеми, предимно със значение за цветната металургия - олово, цинк, сребро, уран и др., които формират така нареченото Давидковско рудно поле. Нерудните полезни изкопаеми са представени от находища на варовик, речен пясък, чакъл и др.
Почвите
са предимно кафяви горски, със слабо кисела реакция. По механичен състав те са леко до средно песъчливо-глинести. Съдържанието на хумус е между 5 и 10%. По високите части са разпространени канелените горски и планинско-ливадните почви.
Горите
заемат най-голям дял от територията на общината - 61%, от тях иглолистни гори - 130 710 дка, широколистни - 4 190 дка и съвсем малки територии заемат смесените гори. В горите е разпространена разнообразна фауна - елени, сърни, зайци, лисици, катерици и други горски животни. Не са рядкост дивите свине, дивите кози и мечките.
Земеделските земи
в община Баните са в размер 111 755 дка, като обработваемите са 33 130 дка, а само 50 дка са поливни. Освен тях в дворове населението има 2 772 дка обработваема площ. Мерите и пасищата представляват около 23% от земеделските площи, или 25 593 дка, а естествените ливади са 16 494 дка. 2 500 дка са високопланинските пасища - картъл във високопланинския пасищен комплекс "Свобода" . Имайки предвид фактическото състояние, могат да се направят следните заключения: Природните дадености и наличието на топъл минерален извор е добра предпоставка за развитие на балнеоложкото дело, планинския, селския и ловно-стопанския туризъм.

Индустриална политика
Общо на територията на общината работят 19 производствени предприятия, в които са намерили препитание 660 души. На територията на община Баните функционират държавни, общински и частни фирми от отраслите промишленост, строителство, земеделие, горско стопанство, туризъм, търговия, транспорт, съобщения и др.
Текстилната промишленост запазва относителния си дял в областта на икономиката на общината. "Национални дистрибутори" ЕООД от месец май 1996 г., собственик на бившето акционерно дружество "Ролина", запази производствената му специализация в текстилната промишленост и я развива. В цеховете в селата Баните, Гълъбово, Вишнево, Давидково и Загражден работят над 450 души.
Механичен завод в с.Баните и цех в с.Загражден от системата на военно-промишления комплекс към ВМЗ ООД - гр.Сопот е приватизиран от РМД. Производствените му мощности ще се преструктурират за гражданско производство.
"Бамос" ООД е българо-руско дружество със съдружници ВМЗ ООД - гр.Сопот, ММПО "Салют" - гр.Москва и "Металхим - холдинг" АД - гр.Сопот, специализирано предимно в производството на АГУ, детайли, възли и агрегати.
"Минерал" ЕООД - с.Баните, с предмет на дейност добив и производство на строителни материали и извършване на строителство, водоснабдяване и др.
Други важни за общината фирми са К"Кобетстрой инженеринг" - гр.Пловдив, специализирано в проектиране и строителство на пътища и пътни съоръжения , и ЕТ "Кандър и сие", занимаваща се с изграждане на мощности за добив на инертни материали. Дърводобивната и дървопреработвателната промишленост се развива от "Родекс" ЕООД, с цех в с.Оряховец, СД "Кичукови и сие", с цех в с.Дрянка и няколко по-малки гатера и дърводелски работилници.

Дърводобив. Държавният горски фонд се стопанисва от Държавно лесничейство - Славейно и горовладелчески кооперации. Прогнозата за дърводобив по години в общината е както следва: 2004 -8500 куб.м; 2005 - 9000 куб.м. Спадът, който се получи през 2001 г., се дължи на възстановяването на собствеността на горите и земите в горския фонд на бившите им собственици, но след приключване на процедурата отново добивът на дървесина се увеличи и нормализира. В процеса на реституция на гората и В периода непосредствено след нея се извърши разяснителна работа за подпомагане на новите собственици и горски кооперации, както и общините, като собственици, да извършват дърводобива планомерно и целесъобразно, съгласно лесоустройствените планове.
Много важен момент в работата на горските стопанства са лесокултурните мероприятия, а именно: залесяване, попълване и отглеждане на култури, отглеждане на млади насаждения, маркиране на лесосечния фонд, подпомагане на естественото възобновяване и др.

Селско стопанство
Растениевъдството е насочено предимно към отглеждане на традиционните за района земеделски култури: картофи - 5500 дка, тютюн - 1500 дка. Ограничени са площите, в които се отглежда фасул, овес, градински грах , домати , пипер, предимно за задоволяване нуждите на отделните домакинства. Произведената продукция е с по-висока себестойност и не е конкурентноспособна на пазара поради липсата на механизация и слабата сортова селекция.
Горско стопанство
Горско-техническите участъци в селата Баните, Давидково и Загражден са съставни на държавно лесничейство в с. Славейно. Занимават се с поддържане, опазване и възстановяване на горския фонд, добив на дърва и дървен материал. По-голяма част от територията на общината е горски фонд, което е предпоставка за разширяване и развитие на дървопреработването и разкриване на нови предприятия в тази сфера с производство на краен продукт. Горите са естествен източник за доходи на населението - събиране на билки, гъби, горски плодове и др., за практикуване на спортен лов и риболов и за пешеходен туризъм.
Животновъдството в общината задоволява личните нужди на едно домакинство. Отглеждат се предимно говеда, в т. ч. крави - 1500, овце, кози, свине, кокошки-носачки, пчелни семейства в личните стопанства. Природните и климатичните условия са добри за производство на екологично чисти млечни и месни продукти.

Пощи, далекосъобщения и транспорт
Електроенергийна система. Електроснабдяването в общината се реализира чрез изградени трафопостове и разпределителни станции за битови и промишлени нужди. На територията на общината са изградени два малки ВЕЦ - "Давидково -1" и "Давидково - 2", в процес на проучване възможностите за изграждане на малки ВЕЦ на реките Малка Арда и Глогинска. Състоянието на електроразпределителната мрежа е добро. За телевизионните ретранслатори има отделно изградени трансформатори.
Съобщителна инфраструктура. Телефонизацията на общината почти е завършена. Всички по-големи села - Баните, Давидково, Оряховец, Гълъбово, Загражден и близките до тях по-малки населени места - са телефонизирани и включени към националната съобщителна система, което дава възможност за автоматично телефонно избиране. Територията на общината има пълно мобилно покритие на Мобилтел, Мобиком и частично на Глобул, както и връзка със световната информационна мрежа Интернет. Чрез изградените ретранслатори се осигурява нормално радио- и телевизионно покритие - националните програми на БНР, БНТ и НТВ. На територията на се приема кабелна телевизия на кабелните оператори"Фотон - К" и "Банисат".
Транспортна инфраструктура. Община Баните се обслужва само от автомобилен транспорт. Общата дължина на вътрешната мрежа е около 209 км - пътища III, IV клас и местни пътища. От държавната пътна мрежа са отсечките Малка Арда - Кирезгедик и Оряховец - Планинско, а общинските са с обща дължина около 73 км. Третокласният път от Баните до Смолян е най-добрата връзка на общината с областта и страната. Другите третокласни пътища, които се явяват продължение на пътя Белица - Загражден - Давидково - Баните и пътя Стоянов мост - Баните, се явяват основни и имат общообщинско значение, защото свързват общината с общините Асеновград, Ардино, Мадан и Лъки. Около 80% от пътищата са без трайна настилка. По-голямата част от всички асфалтирани пътища са само на запечатка и са силно амортизирани.

Водоснабдяване
Водоснабдителната система е разработена чрез изграждане на генерално водоснабдяване за група населени места и водоснабдяване чрез локални водоизточници. По този начин постепенно се решава един от основните проблеми на населението на общината. От предвиденото генерално водоснабдяване са завършени: водохващане на двата ръкава с изградени два броя утаители; пречиствателна станция с проектна мощност 60 л/сек. ; главните клонове и водоемите за селата Стърница, Давидково, Баните и Дрянка; вътрешните водопроводни мрежи на селата Стърница, Давидково и част от Баните. На територията на общината няма населено място с изградена цялостна канализация за пречистване на отпадни води. Има изградени частични канализации със септични ями, заустени в близките реки и дерета. Част от населението ползва за канализация улични колектори за отводняване поради липса на канализационна мрежа. Има проектна готовност да се изградят канализационните мрежи на с.Баните и с.Давидково. В с. Давидково е изградeна част от канализационната мрежа със средства от Социалноинвестиционния фонд, а в Баните се изгражда главен събирателен колектор със средства на ПУДООС към МОСВ.
Образованието включва мрежата от заведения зa предучилищно възпитание, общообразователни и специализирани училища. На територията на общината има 1 средно общообразователно училище в с. Баните, 3 основни училища - в селата Давидково, Оряховец, Гълъбово. Броят на целодневните детски градини постоянно намалява, като в момента техният брой е 9, а слетите групи са закрити.
Туризъм. Приоритет в развитието на община Баните е балнеолечението и туризмът. Наличните природни дадености - топъл минерален извор, чиста природа, богата флора и фауна, мек климат и разнообразен релеф, са предпоставка за развитие на различни форми на туризъм - балнеоложки, селски, ловно-рибарски, екстремен и др.
Изградената база включва: балнеосанаториален комплекс към "Специализирана болница за рехабилитация - Баните" ЕООД; частни семейни хотели, къщи за гости, почивни станции и хижи; изградени туристически маршрути - за пешеходен и велотуризъм. Реализирани и действащи зони за отдих са: - комплекс "Водна пързалка", хижа "Свобода", хижа "Преспа", ловна хижа "Вешката", местностите "Ангелова каба",."Самотното дърво" и др. Възможности за усвояване на нови зони за отдих: местностите "Лукова поляна", "Честока", "Язовира", вилни селища Глогино, Босилково и Кръстатица и др.
Мрежата от туристически и екомаршрути, в по-голямата си част, свързва населените места от общината с природни и културни забележителности, разположени на територията й -"Дяволският мост", връх "Свобода" и др. Категоризираната настанителна база в общината е с капацитет около 400 легла. През 2004 г. броят на посетилите общината с цел туризъм и балнеолечение е близо 6 000 души.
Мрежата от културни институти е слабо представена. Състои се от 14 читалища, като само 8 от тях са регистрирани по Закона за народните читалища и са легитимни - с работещи библиотеки към тях и 6 киносалона, които не функционират. Сградите на 2 от читалищата не се използват, а библиотечният фонд и дейността им е изнесена в други помещения. В с.Оряховец сградата е съборена, а в с. Давидково се нуждае от цялостна реконструкция. Същевременно в по-малките селища има свободни сгради, които не се използват по предназначение. В община Баните няма изградена самостоятелна спортна база. Спортни площадки и физкултурни салони има към училищата, но повечето от тях имат нужда от ремонт и обновяване. За всеобщо ползване е водната пързалка с плувен басейн, която привлича много посетители от цялата област, но тя има повече атрактивен характер и е използваема само в летните месеци.
Културно и архитектурно наследство в общината
Районът на община Баните е един от най-непознатите в Смолянска област от археологическа гледна точка. През 2001 г. са проведени теренни обхождания в общината, с което започва десетгодишна програма, приета от Общинския съвет на община Баните за проучване и опазване на археологическото наследство на територията на общината. Засега проучвания са направени в южните части от територията на общината. Регистрирани са общо 32 археологически обекта. Въз основа на местоположението и конкретните данни за всеки обект се разграничават няколко типа обекти: селища - 15; некрополи - 6 ( /от тях могилни -5, цистов -1/; култови места - 8 ) от тях - църкви - 4; крепости - 3; открити рудни разработки - 1. Повечето от селищата, както и трите крепости са от късната античност (ранна Византия) IV - VI век. Откритите рудни разработки са свързани с металургията и металообработването през втората половина на II и I хил. пр.Хр. Масовата керамика на някои от селищата е от края на бронзовата епоха и ранната желязна епоха. Обектите, които имат културна и историческа стойност на територията на община Баните, са: старата баня в центъра на с. Баните; тюрбето на Енихан баба на вр. "Свобода", построено през XV на мястото на антично светилище; мюсюлмански култов комплекс в с.Гълъбово; църквата "Св.Пр.Илия"- с.Давидково, стар римски мост "Дяволски мост" - в непосредствена близост до землището на с.Гълъбово и т.н.
Демографската характеристика на община Баните е тревожна. За периода 1992-2000 г. населението е намаляло от 8200 на 7247 души, което се дължи на отрицателния механичен и естествен прираст. Трудоспособно е над 50% от населението на общината. Kъм 31.12.2003 г. нивото на безработицата е 25,33 % ,а към 30.11. 2004 г. - 18,21%, броят им е 588. Наблюдава се намаляване на заетостта в държавния сектор и нарастване в частния, което е резултат на преструктуриране на икономиката. Системата от социални дейности в община Баните обхваща запазването на остатъчната работоспособност на инвалидите, осигуряване на условия за рехабилитация и социалната им интеграция, подпомагане на децата с медико-социален риск, осигуряване на парична помощ на крайно нуждаещите се. Обслужването се извършва от Общинска служба за социално подпомагане, която осъществява своята социална дейност чрез обществена трапезария с диетичен стол за социално слаби и хронично болни хора, клубове на пенсионера и инвалида в редица населени места. В с.Баните има оздравително училище със 75 домуващи.

Проекти на община Баните, реализирани през 2004 г.

Проект "Красива България"
Проект "Ремонт на детска градина - с.Баните". Стойност на проекта - 19 000 лв. Проектът е одобрен за финансиране. Финансовото участие на общината е 10 224 лв.
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ
- Главен събирателен канализационен колектор от канализационна мрежа
Баните - Оряховец на стойност 458 000 лв.
- Безлихвен кредит за закупуване на сметосъбирачна техника на стойност
216 736лв.
Агенция "Пътища" към МРРБ
- Основен ремонт на участък от 6 км от републиканска пътна мрежа -
път Ш - 861 Баните -Давидково - Загражден. Стойност на проекта - 850 000 лв.
- Ново строителство на път III-861 Баните -Давидково - Загражден - Белица.
Средства по проекта - 350 000 лв.
- Основен ремонт на общински път Баните - Гълъбово на стойност 105 000 лв.
Малки демонстрационни проекти към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Първи етап. Реализирани са 10 проекта на обща стойност 59 904 лв. Финансовото участие но общината е 10% от общата стойност на всеки проект. Втори етап. Одобрени за финансиране 6 малки демонстрационни проекти на обща стойност 55 221 лв.
Проекти на община Баните, реализирани през 2005 г..
Проект "Красива България" - ремонт на православни храмове в с. Баните и с. Давидково
МРРБ - Реконструкция на общински път с. Давидково-връх "Свобода".

Адрес за контакти:
с. Баните 4940
област Смолян
ул. “Стефан Стамболов” 6
тел.: 03025/ 22 20, 22 41
Web: www.banite.egov.bg
Кмет: Райчо Данаилов