ОБЩИНА БАТАК

Население: В община Батак живеят 7422 души, от които 59 %, или 4362 в общинския център град Батак. Гъстотата е 11,0 на кв. км. Населението бележи бавна и трайна тенденция към намаляване.

Населени места: Общината се състои от общинския център град Батак и две села – Нова махала и с. Фотиново.

Територия: Община Батак се намира в централната част на Западните Родопи и обхваща 677,2 кв. км. Средната надморска височина е 1036 м. Градът отстои на 150 км от София, на 66 км от Пловдив, на 50 км от Доспат и на 145 км от Смолян.

Икономически активно население и състояние на безработицата: В края на 1999 година в Бюро по труда – Батак, са регистрирани 770 души, или 23,57 %. От регистрираните безработни броят на жените е по-голям. Мнозинството от безработните не поддържат регистрация в Бюрото по труда и затова се счита, че безработицата е с по-висок дял.

Селскостопански фонд: 62 245 дка са земеделските земи на територията на община Батак. 39 775 дка са обработваеми земи, като са засети предимно с картофи и естествени ливади.
Природните и климатичните условия са благоприятни за производство на картофи, фуражни култури и горски плодове – малини и ягоди, и билки.
Животновъдството е по-слабо развито. Отглеждат се предимно крави, овце, кози и птици, като най-висок е делът на кравите.

Горски фонд: Горите заемат 85 % от територията на общината. Общата залесена площ на горите е 54 520 ха с преобладаващо участие на смърч и бял бор. Площта на горите със специално предназначение е 21 406 ха, като 12 на сто от тях са защитени. Общият запас на горите е 13 567 600 куб. м, като годишният прираст е 184 092 куб. м.
Три са действащите разсадници в община Батак с основна цел производство на фиданки и залесяване.
Природните дадености, богатството и разнообразието на горските масиви са предпоставка за съществуването на добри дивечови запаси – благородни елени, сърни, диви свине, диви кози, глухари, мечки, вълци и лисици.

Структуроопределящи отрасли: Промишлеността в общината е слабо развита. Машиностроенето и производството на килими са отрасли със затихващи функции. Шивашката промишленост запазва относителния си дял. Структуроопределящи са дърводобивът, дървопреработването и туризмът.

Действащи фирми: В община Батак са регистрирани 620 фирми. 450 са действащите фирми, като развиват предимно търговия или преработват дървен материал. Сдружението “Карлък” обединява 57 фирми, занимаващи се с бичене на дървен материал. На територията на общината е изграден единственият в района цех за производство на брикети от дървени трици. 12 са работещите предприятия, като 3 от тях са горски стопанства.
Около язовирите "Батак", "Беглика" и "Широка поляна" е изградена широка мрежа от почивни бази – хотели, почивни станции, къмпинги и други.

Уникални характеристики и силни страни: Чистата природна среда, разнообразният ландшафт, наличието на водни ресурси, интересна флора и фауна са благоприятни условия за развитието на различни видове туризъм. Община Батак е една от общините с най-много язовири и водни количества в тях. На нейната територия са изградени пет язовира - "Батак", "Беглика", "Голям Беглик", "Широка поляна", “Тошков чарк”. Общият им капацитет е 8355 куб.м.
Два са резерватите в община Батак – "Дупката" и "Беглика", като първият е под егидата на ЮНЕСКО. Близо до с. Фотиново се намира природната забележителност Фотинският водопад, разположен на площ 12 ха.
Батак имат богато културно-историческо наследство. Църквата “Света Неделя” е единственият жив свидетел от Април 1876 г. – превърната в костница-музей, паметник на културата. В региона на общината са регистрирани 20 тракийски, трако-римски, византийски и славянски крепости, над 10 черковища и манастири и други археологически обекти.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • създаване на условия за развитие на туризма, зимните и водните спортове;
  • повишаване конкурентноспособността на селскостопанското производство;
  • балансирано и многофункционално използване на ресурси от горите и горският фонд;
  • реализиране на икономически ефективен и екологосъобразен модел за производство на сладководна риба;
  • създаване на подходяща бизнес-среда за малки и средни предприятия;
  • снижаване равнището на безработица и повишаване жизнения стандарт на населението.
Адрес за контакти:

Гр. Батак 4 580
Област Пазарджик
тел: 03553 20 21
Web: http://www.batak.bg/
Кмет: Петър ПАУНОВ