ОБЩИНА БОРИНО

Население: В края на 1999 г. населението в община Борино е 4 265 души. Тя е най-малката община на територията на Смолянска област.

Населени места: Общината е съставена от 6 населени места – общинския център с. Борино и още пет села

Територия: Общината е разположена в югозападната част на Родопския масив на територия 167 кв. км, което представлява 5,2 % от територията на Смолянска област. Средната надморска височина е от 1050 до 1600 метра. Отстои на 70 км от Смолян и граничи с общините Девин и Доспат, а на юг с Гърция.

Икономически активно население и равнище на безработицата: Нивото на безработицата в общината е 49 %, като това е най-високият процент на безработица, регистриран от 1992 година до сега.

Селскостопански фонд: Селскостопанският фонд на общината е 54 105 дка, като от тях обработваеми са само 19 071 дка.
Основната култура, отглеждана на територията на общината, са картофите.
Голяма част от населението се прехранва с култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове.
Животновъдството на територията на общината е слабо развито. Отглеждат се предимно крави и овце.

Горски фонд: Горското стопанство е едно от предимствата, които има общината. Богатият резерв се използва като основа за развитието на туризма, дърводобива и дървопреработването. Добре е развит също така ловът и риболовът.

Структуроопределящи отрасли: Основният отрасъл в общинската икономика е дърводобивът. Слабо е развита и шивашката промишленост. На територията на общината няма производства, водещи до силно замърсяване на околната среда. Добре развит е ловният туризъм.

Уникални характеристики и силни страни:
Общината е с чиста околна среда и е изключително богата на природни забележителности. На 6 км от нея се намира резерватът “Кастракли” с микроязовир. На територията на община Борино са разположени и две уникални пещери – Буйновското ждрело, дълбоко около 10 км, и Ягодинската пещера – най-дългата в България, обявена за природен феномен още през 1971 г.
Буйновското ждрело е известно и с голямото разнообразие на растителни и животински видове, голяма част от които са защитени.
Съчетанието на църкви и джамии на територията на общината са предпоставка за развитието на т.нар. религиозен туризъм.

Приоритетни дейности в средносрочен план:
  • изграждане на общинско сметище и пречиствателни съоръжения за обратни води;
  • развитие на техническата инфраструктура – осигуряване на мобилна връзка на територията на общината;
  • съживяване на културния живот на общината. Провеждане на общински събор под надслов “Земята и хората”;
  • използване на природните дадености за развитие на еко-, селски и религиозен туризъм.
Адрес за контакти:

с. Борино 4 824
област Смолян
тел.: 03042 20 40
Web: http://www.borino.bg/
Кмет: Октай Алиев