ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Географско положение-граници. Община Брацигово се намира в Западно-Родопската област. Граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. Община Брацигово заема територия от около 221кв. км и е разположена между 300 и 1 400 м надморска височина. Към общината са включени селищата Бяга, Козарско, Исперихово, Жребичко, Равногор и Розово. В сегашните си граници общината съществува от 1978 г.
Релеф, климат, почви, минерални ресурси, температура
Физикогеографските условия определят климата в района на общината като преходно-континентален, което се доказва и от количествените показатели на основните климатични елементи.Средномесечната януарска температура е -0,3°С; средната юлска е 21,9°С, а средногодишната е 11,5°С. Средногодишната температурна амплитуда е сравнително ниска - около 22 °С. В планинските части с надморска височина над 1000 м съответните средни температури са по-ниски с 3-4°С. Средногодишните валежни количества варират между 500 мм в ниските и 750мм до 1000мм във високите части при средни за страната 650 мм. Относителната влажност на въздуха е между 55% през август - най-сухия месец, и 83% през месец януари и декември. Денонощните колебания на влажността са по-малки - между 90% в сутрешните и 75% в обедните часове.
Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайси, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография. Минералната вода в общината се състои от един извор и пет сондажа на около 500 м западно от града. Основните показатели на минералната вода са следните:
- дебит- 5 л/сек.; температура от 17,8 до 26°С; минерализация - 392 г/л.; рН - 7,55.
Резултатите от физичните, физикохимичните, химичните и микробиологичните анализи я характеризират като вода с първична чистота със стабилен физикохимичен състав и свойства и с ограничено съдържание на минерали. По своя тип водата е хидрокарбонатна натриево-калциева и силициева и слабо радиоактивна.
Брациговската минерална вода лекува заболявания на жлъчните пътища.

Икономика
Действащите фирми на територията на община Брацигово са около 40. Основните отрасли на промишлеността, развивана от предприятията на територията на общината, са:
• Шивашка промишленост
Производството на облекло и други шивашки изделия е най-развитият отрасъл през последните години. Развитието се дължи на контакти на наши фирми със западни фирми и износа на готова продукция.
Голямо влияние за развитието на шивашката промишленост оказва наличието на женска работна сила в общината. Така се решават и някои социални проблеми на местното население. Понастоящем основното шивашко предприятие в общината -"Фида"АД - работи основно на ишлеме по заявки, ръстове и материали на клиента, главно италиански фирми.
Дървообработваща промишленост
Наличието на гори със стопанско предназначение в община Брацигово благоприятства развитието на дървообработването. В общината съществуват няколко дървообработващи предприятия, специализирани в производството на дограма, дървени сглобяеми къщи, дървени палети, различни дърводелски услуги, мебели и др.
Най-големите фирми са: "Бял бор"АД, "Илия Илиев"ЕТ, "Превренстрой" СД, "А И Г -А. Пашкулев" ЕТ, Кооперация "Сила" и др.
Хранително-вкусова промишленост
В общината съществуват добри условия за развитие на хранително-вкусовата промишленост.Същевременно предприятията от този отрасъл срещат трудности с реализацията на продукцията, с покриване на стандартите на ЕС и др.
Основните предприятия в общината са:
- "Равногор ООД"- с.Равногор, с предмет на дейност преработка на мляко и производство на млечни продукти.
- "Екомес ООД"- с.Козарско, с предмет на дейност производство на колбаси.
- "Бенабра ООД"- гр.Брацигово, с предмет на дейност бутилиране на минерална вода и производство на безалкохолни напитки.
- "ЕТ ВИГ - Васил Геров", с предмет на дейност бутилиране на минерална вода.
- Консервена фабрика - с. Бяга.
Добив и обработка на кариерни материали и минерални суровини
Въпреки трудностите с реализацията на продукцията в общината функционират следните фирми:
- "Мрамор Риолит"АД - производство на изделия, сувенири и облицовки от риолит и мрамор.
- "Спектър-Керамик"ООД- производство на сувенири.
- "Карт Инвест - К. Карталов" ЕТ - производство на мраморни изделия и облицовки.
- "ВОМАД- А. Дамов" ЕТ- производство на мраморни изделия и облицовки.
Строителство:
- ЕТ "Граматиков".
- ЕТ "Превренстрой" - строеж и монтаж на къщи.
- "Братя Пашкулеви" - строеж и монтаж на къщи.
Наред с производствените предприятия в общината, търговската дейност се упражнява от Потребителна кооперация "Априлци". Магазинната мрежа, която тя има в града и селата, е ограничена.

Селско стопанство
Главна насока в развитието на селското стопанство е подобряване на условията за повишаване на ефективността на селскостопанското производство и развиване на тези отрасли, за които съществуват най-добри условия.
растениевъдство
Изключително благоприятните природо-климатични условия, разположението на общината в равнинната, полупланинската и планинската част, дават възможности за производство на почти всички растениевъдни култури, отглеждани в страната.
Земеделските стопани са се специализирали в производството на зеленчуци - ранно, средноранно и късно отглеждане на картофи в подпланинските и планинските райони, възражда се отглеждането на маслодайната роза. Тютюнопроизводството е един от основните поминъци на населението в равнинната част на общината. Етеричномаслените култури, като по-малко трудоемки и с бърза възвращаемост, са обект на отглеждане в полупланинската част на общината - лавандула, мента, бял риган. Билкопроизводството е един от динамично развиващите се подотрасли. Създадени са 500 дка билкови насаждения от "Балканбиохерб" АД.
В района изключително благоприятни за земеделието са природо-климатичните и почвените условия, развиват се почти всички растителни култури, отглеждани в страната. Земеделските стопани са специализирани и в областта на овощарството-ябълкопроизводство, ягодопроизводство в равнинната и полупланинската част, зеленчукопроизводството в равнината, в планинския район - картофопроизводството. Прогресивно се увеличават площите с маслодайна роза. Прогнозата е за нарастването им над два пъти. Приключил е процесът по възстановяване на земеделските земи.
животновъдство
Релефът и климатът на община Брацигово благоприятстват развитието на животновъдството и то предимно на високопланинското животновъдство. Същевременно намалената покупателна способност на населението влияе негативно върху развитието на отрасъла. Това води до намаление броя на животните и намаление на животинската продукция. На територията на общината липсват ферми за животни. Тази разпокъсаност на животновъдството води до неговата слаба ефективност и се явява допълнителна пречка пред развитието на отрасъла.

Инфраструктура
Транспорт. На територията на общината съществува сравнително добре изградена пътна мрежа, но категорията й е ниска. Пътищата са от ІІІ и ІV клас (съответно 42.400 км и 37.400 км). Пътната мрежа е разбита и се нуждае от инвестиции. Изработени са междуселищни, междуобщински и междуобластни транспортни схеми, които общината е съгласувала с превозвачите.
Общината се обслужва от частни превозвачи за автомобилен превоз от Пещера, Пловдив, Батак и Брацигово. Те осигуряват връзка на населението с областта и Пловдив, а оттам - и в цялата страна. Автобусният превоз е силно сгъстен след промяната в разписанието на влаковете - към намаляване, свързващи Пловдив с Пещера.
След активните действия на ръководството на общината през последните три години състоянието на пътната инфраструктура е сравнително добро.
ВиК мрежи. На територията на общината съществуват общо 25 извора с минимален дебит 59,24 л/сек., максимален дебит -97,21 л/сек., те са източници на питейна вода.
Водоснабдяването на Жребичко, Розово, Равногор и част от Брацигово е по гравитачен път, а за селищата Козарско, Бяга и Исперихово и част от Брацигово се използват помпи, монтирани в местността "Св.Троица", където има голямо находище на подпочвена вода между 32 и 55 л/сек.
Над 90 % от водопроводната мрежа в общината е изградена от етернитови тръби. Срокът им на годност е 20 години, а в по-голямата си част надхвърлят 35 години. При това състояние на водопроводната мрежа ежедневно стават аварии, които влошават качеството на питейната вода, многократно доказано от ХЕИ.
В най-окаяно състояние е главният водопровод "Св.Троица"- Бяга, който водоснабдява Бяга, Исперихово и Козарско. Вследствие на честите аварии тези села прекарват по 75-80 безводни дни в годината.
От включените за експлоатация 62 л/сек. загубите на питейна вода са между 23,7% и 75 %. За общината общата водопроводна мрежа е 79,5 км.
Стопроцентово е изградената канализационна мрежа в Брацигово - 20 489м, Розово - 3 855м и Равногор - 2 855м с обща дължина 27 226 км. Частично е изградената мрежа в Исперихово и Бяга, в Козарско липсва. Отвеждането на отпадните води не преминава през пречиствателни станции.
Електропреносна мрежа
Доставчици на горива и енергия.
- "Енергоразпределение" - Пазарджик и Пещера са единствените доставчици на електроенергия.
Доставката на електроенергията се извършва по елпреносна мрежа високо напрежение - 20kV, която се трансформира в ниско напрежение от 52 трафопоста, разположени според потреблението в различните населени места.
- доставчици на горива, спечелили процедурата по ЗОП за отоплителния сезон (за всяка година).
- представители от "Овергаз"за региона (при наличие на процедура за газификация на общината).
- местни и чуждестранни инвеститори в областта на енергоспестяващи технологии и ВЕИ.
На територията на община Брацигово съществува пълно покритие на всички мобилни оператори и добра интернет връзка.
Управление на отпадъците. От 2001 г. дейността "Чистота" преминава към общинска администрация - Брацигово. За по-доброто функциониране на системата на организиране и отстраняване на ТБО в общината е закупена нова сметосъбирачна техника. През 2003 г. община Брацигово има изградена система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците от населените места и почистване на нерегламентирани сметища. Дейността по управление на отпадъците, включваща сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и контрол на отпадъците, формирани на територията на общината, се осъществява от звено "Чистота".
Сметищата в община Брацигово са девет - по едно за всяко населено място, с изключение на гр. Брацигово, където има отделно депо за строителни отпадъци в местността "Грамадите".
През настоящата година се актуализира общинската програма и наредба за отпадъците съгласно новите нормативни изисквания, касаещи реда, начина за събиране, извозване и обезвреждане на батерии, акумулатори, луминисцентни лампи и други съдържащи живак, излезли от употреба МПС.
Здравеопазване
На 15.08.2004 г. в община Брацигово се създаде звено "Спешна медицинска помощ", включваща пет лекарски екипа. Звеното разполага и с две линейки. Към звеното има назначена и медицинска сестра, която е упълномощена да отговаря на тел. 150 и да дава първа помощ при отсъствие на лекарския екип.
В Брацигово има регистрирани следните лечебни практики:
1. ЕТ "Д-р Пламен Троянов" - с един лекар, една акушерка, една клинична лаборантка.
2. ЕТ "Вени - 65 " с двама лекари, един фелдшер.
3. Георги Арнаудов - с един лекар, един фелшер и две медицински сестри.
В селата Равногор, Бяга, Козарско, Жребичко и Исперихово има по една лекарска практика с един лекар и една медицинска сестра.
Образование
На територията на община Брацигово има 18 учебни заведения: Обединено детско заведение - 2 броя; целодневна детска градина - 4 броя; начално училище - 1; основно училище - 4 броя; средно училище - 2 броя; социално-педагогически интернат - 1; домове за деца и юноши - 2 броя;
Развитието на общинската училищна мрежа е свързано с традициите от близо два века и с налагащата се инфраструктура на района. Освен детските градини и основните училища, които ще запазят своето място в общината, ориентацията на средните училища е съобразена с развитието на общината, а именно:
- СОУ "Народни будители" залага на две направления - изучаване на информатика с английски език и организацията на средния и дребния бизнес.
- ТСА "Георги Златков" залага на две направления - подготовка на ръководители техници и кадри за вътрешно и външно оформяне на сгради, облицовки и настилки.
Избраните направления ще осигуряват кадрите за нуждите на общината.
Туризъм
Изключително добри за условията за развитието на туризма в общината:
Природни дадености (съхранена екологична среда, резервати, природни забележителности, минерална вода, язовири, разнообразна фауна), автентична родопска архитектура, етнография, занаяти, песни, танци и др.
Във високопланинската част на общината са обособени два курорта:
- "Атолука", разположен на юг от с. Равногор на 1500 м надморска височина с 240 вилни сгради с общ капацитет на почиващи 1200 души.
- Летовище "Розовски вриз" на 1200 м надморска височина със 112 вилни сгради, хотел и детски лагер с общ капацитет на летовището 1000 души.
- В с. Равногор има новооткрит хотел "Равногор".
В Брацигово съществува минерален извор с изключително добри лечебни свойства. Тук са и старинните къщи, развиващи туристическа дейност:
• Туристически комплекс "Дамова къща";
• Туристически комплекс "Маркови къщи";
• Туристически комплекс "Илинден".
Историческо и културно наследство
Община Брацигово има богато културно-историческо наследство, то привлича много туристи. На територията на общината има много веществени доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи.
Могилите в с.Равногор са с тракийски произход. Тук е най-голямата куполна тракийска гробница в България. Тракийските гробници са от раннохристиянската църква в с. Исперихово.
Паметници от римската епоха са крепостта от ХII век "Ватрахокастрон" край Брацигово и много мостове, римски пътища и светилища.
Камбанарията в Брацигово, строена през 1885 г. от майстор Иван Драгов, е най-високата на Балканския полуостров.
В историческия музей се съхраняват много снимки и документи, вещи и оръжие, проследяващи историята на селищата и борбите на неговите жители за свободата през 1876 г.
Дамовата къща е паметник на културата, в момента е и туристически комплекс.
Читалище "Трендафил", основано през 1874 г. със средства на Васил Петлешков, е културно средище до Освобождението и след него.
Етнографска експозиция - забележителен архитектурен паметник, в който са представени занаяти: розопроизводство, кацарство, тъкачество и др.
Експозиция "Брациговска архитектурна школа" през Възраждането представя дейността на брациговските майстори в Османската империя.
Експозиция в родната къща на Васил Петлешков.
Църквата "Св. Троица" в с. Жребичко и Брациговската църква са строени през 1831 г.
Културен дом, строен през 1956 г.
На територията на община Брацигово има обявени шест защитени територии:
- Защитена местност "Атолука". Намира се в землището на Брацигово и Равногор и заема площ от 318,2 ха.
- Защитена местност "Тъмра" - в землището на Брацигово и Розово. Площта й е 537,3 ха.
- Историческото място "Винище" - в землището на с. Равногор с площ 27,5 ха.
- Вековно дърво "Бук" Д.Р. № 515 - с. Розово.
- Архитектурен резерват - с. Жребичко
Всички защитени обекти попадат в горския фонд и се стопанисват и опазват от ГС - Пещера. Състоянието им е добро.
Демографски данни
Община Брацигово има 10 768 жители. Тя включва един град и шест села. Разпределението на населението по населени места е следното:
- до 500 души има само едно населено място - с. Жребичко;
- между 500 и 1000 жители имат селата Розово и Равногор;
-между 1000 и 2000 жители имат селата Бяга, Исперихово и Козарско;
Към 03.08.2004 г. населението на общината до 18-годишна възраст е 1921 души -17,8%, 3139 човека-29,1% - над 62-годишна възраст за мъжете и 57 г. за жените, а в трудоспособна възраст са 5 708 човека, или 53% от населението.
Най-голям е относителният дял на младите хора до 18 години в с. Исперихово - 555 човека, 28,2% , и в гр.Брацигово 915 човека-19,5 %, а на тези в пенсионна възраст в с. Жребичко - 97 човека - 53,6% и в с.Равногор- 890 човека-53,5% .
Средната гъстота на населението е 49,6 души на кв.км.
По-важни проекти в общината
Във връзка със стратегията ни за превръщането на Брацигово в чист и приветлив град общината кандидатства и спечели 4 проекта към МОСВ - за чиста околна среда, два от които вече са реализирани.
НПО "Център за устойчиво развитие на община Брацигово" спечели проект "Опре рома - Логос- Вдигнете се роми за наука" по програма ФАР-2002 BG 0204.02 "Развитие на гражданското общество". Проектът е на стойност 9 000 евро и е в процес на реализация.
Най-значимите проекти, които общината спечели през 2004 г. и предстои реализацията им, са: "Ремонт на външен водопровод в летовище Атолука" и "Реконструкция на водопровод - група Бяга", съответно за 80 и100 хиляди лева.

Адрес за контакти:

Брацигово 4 579
област Пазарджик
ул. “Атанас Кабов” № 6
тел: 03552/20 52
web page: http://www.bratsigovo.net/
Кмет: Васил ГЮЛЕМЕТОВ