ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ. Община Чепеларе се намира в Средните Родопи, в горното течение на река Чая. Средната надморска височина е 1 200 м. Територията на общината Чепеларе е 384 кв. км, граничи с общините Смолян, Лъки, Девин, Асеновград, Родопи.
Териториално-общинският център Чепеларе е на 230 км от столицата на България - София, на 70 км от хилядолетния град Пловдив и на 10 км от световноизвестния зимен курорт Пампорово.
РЕЛЕФ.Теренът на общината има типичен планински характер. Преобладават стръмните терени с предимно сенчесто изложение и надморска височина 1000 - 1600 м. Най-високата точка на територията е връх "Персенк" - 2091 м.
КЛИМАТ. Физическата характеристика на района се определя от комбинираното въздействие на типичния европейски умереноконтинентален климат, високата надморска височина и меките и топли сухи ветрове, идващи от сравнително близко разположеното Бяло море.
ПОЧВИ. Почвената покривка е общо взето от типа на кафяво-хумусни карбонати. Срещат се също и ливадни почви в поясите под горските масиви. Съставът на почвите е песъчливо-глинест или песъчлив. Те са рохки, свежи и пропускливи, което ги прави благоприятни за картофопроизводство.
ТЕМПЕРАТУРА..Средната годишна температура на въздуха е 7.3°С и варира в твърде широки граници от -30 С средна абсолютна минимална до +36.5 °С средна абсолютна максимална годишна температура. Най-студеният месец е януари, а най-топъл е август. Продължителността на слънчевото греене е 2 000 часа годишно, като в периода ноември-март тя е по-ниска (около 500 часа), а през април-октомври е над 1 500 часа.
ТРАНСПОРТНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ. Транспортните връзки са само автомобилни. Главните комуникационно-транспортни връзки на община Чепеларе са развити в направление север-юг между общината и двата областни центрове - Пловдив и Смолян. Посредством път II-86 общината се свързва с националната пътна мрежа. Не са развити връзките в южна посока, които биха "отворили" общината към съседна Гърция и градовете Ксанти и Кавала, остров Тасос и в по-голяма отдалеченост - полуостров Халкидики.
ИКОНОМИКА
Общинската икономика е съсредоточена в няколко сектора: туризъм, дърводобив и дървообработване, лека промишленост.
Към настоящия момент в общината са регистрирани около 900 фирми. Най-голямата е "Пампорово-ски" ООД, специализирана в производството на ски и сноуборд, единствена на Балканския полуостров. Отскоро в "Пампорово-ски" ООД се произвеждат и ски обувки по лиценз на австрийската фирма "Атомик". Така Чепеларе е единственото място в света, където се произвеждат ски и обувки за тях.
Втората по големина фирма е "Пампорово" АД - Пампорово. В общината има три предприятия за преработка на селскостопанска продукция, две държавни лесничейства, около двайсет дървообработващи предприятия и около десет работилници за мебели, дограма и дърводелски услуги.
Съществуват още предприятия за строителни материали, шивашки цехове и фирми за строителна дейност.
Горският фонд на община Чепеларе е 25 000 ха, като над 80% от горите са частни. Горското стопанство и горската промишленост са добре развити, те са едни от водещите отрасли в общината.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО. Селскостопанският фонд на община Чепеларе включва 130 659 дка. Поради географското разположение на общината селското стопанство е слаборазвито. Основната земеделска култура, отглеждана в общината, са картофите. Районите около селата Хвойна и Павелско са благоприятни за отглеждането на етерично-маслени култури, лавандула, мента и всички видове овощни дървета. На територията на цялата община е подходящо засаждането и възстановяването на площи, засети с дребни плодове от подбрани сортове и билки (лечебни и за подправки).
ИНФРАСТРУКТУРА.
ТРАНСПОРТНА - включва основния път II-86 - Пловдив - Асеновград - Бачково -
Хвойна - Чепеларе - Смолян - Рудозем - границата с Гърция. Пътят има средноденонощна годишна интензивност на движението 1743 МПС, от които 73.5% леки автомобили, 21.3% - товарни автомобили и 5.2% - автобуси. Поддържа се от Пътно управление - Смолян. Предстоящата корекция на пътя ще използва трасето на крайната улица от регулацията и ще бъде с четири ленти по 3.5 метра с разделителна ивица по средата. Това ще разтовари градския център.
Останалите пътища са с дължина 120 км, от които 80 км IV клас и 40 км местни пътища. Общината стопанисва и поддържа около 60 км.
Връзките със съседните селища се осъществяват от автобусен транспорт. Има редовни линии до Пловдив и Смолян.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ. Водоснабдяването на населените места в общината е решено по гравитачен и смесен (гравитачно-помпажен) начин. Малките населени места са захранени с питейна вода от собствени водоизточници. На територията на общината има изградена само една пречиствателна станция, която пречиства отпадните води от курортен комплекс Пампорово. За град Чепеларе има изготвени проучвания и е предвиден терен за изграждане на ПСОВ.
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА. Енергоснабдяването на потребителите в Чепеларе се осъществява от три възлови станции, към които има капацитет за допълнително натоварване с новопроектираните консуматори. За екстремни ситуации в трансформаторните постове, захранващи въжените линии и други важни консуматори, са монтирани електрически агрегати.
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ. Телефонната подсистема на територията на община Чепеларе е със сравнително добри връзки. Телефонната централа е от аналогов тип. Общият капацитет на изградените мрежи покрива 5 320 телефонни поста. Съществува свободен капацитет и възможност за преструктуриране на териториалните мрежи за внедряване на цифрова техника. В град Чепеларе и к.к. Пампорово има покритие за МОБИФОН и GSM и връзка с Интернет.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. Твърдите битови отпадъци са един от основните проблеми на община Чепеларе. Източник на ТБО са домакинства, хотели и хотелски комплекси, хижи.
Източник на промишлени отпадъци на територията на общината са основно "Пампорово-ски" ООД и частните гатери. Те разработват програми за управление на отпадъците, регламентирани със съответни закони.
СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА.
В град Чепеларе и околностите му съществуват:
- Писта за алпийски дисциплини с дължина 3 250 м, ширина 50 м с най-висока точка 1 756.14 м и най-ниска точка - 1 280 м;
- Туристическа писта с дължина 5 150 м, ширина 25 м с най-висока точка 1 830 м и най-ниска точка - 1 144.29 м;
- Писта за ски бягане с дължина 3 000 м, разположена на надморска височина 1 860 м.
Пистите, които са между най-добрите алпийски трасета в Европа, са с обща дължина 11 400
м и обща площ 912 799 м2 и се обслужват от двуседалков лифт с дължина 2 471 м при времетраене на пътуването 17 минути и капацитет 700 туристи на час. На територията на община Чепеларе в близост до града има трасе за биатлон с дължина 5 км. Три ски влека, детски спортен център за шейни и други детски забавления, три ски влека, детски спортен център за шейни и други детски забавления.
В курортен комплекс Пампорово е огромно разнообразието от спортни площадки, съоръжения за фитнес и рехабилитация - пет басейна, два тенис корта, две боулинг зали и др.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.На територията на община Чепеларе са регистрирани:
•6 лекарски практики;
•5 стоматологични практики;
•3 селски здравни практики.
Функционира Център за бърза медицинска помощ.
ОБРАЗОВАНИЕ. На територията на община Чепеларе функционират:
- пет детски градини.
- четири основни училища.
- три средни училища:
- СОУ "Васил Дечев" - град Чепеларе - наследник на 167-годишните традиции на образователното дело в родопския регион. От 1991 г. училището работи освен по общообразователния учебен план - и по учебен план на предпрофесионална подготовка "Бизнес и финанси" или "Организатор на труда в малко предприятие";
- Професионална гимназия по туризъм - град Чепеларе, подготвя кадри в областта на управлението на туризма. Освен изучаване на английски език, учениците придобиват компютърна грамотност, познания по счетоводство и финанси. В техникума се придобива средно-специално образование, курсът на обучение е 5-годишен с прием след завършен седми клас.
- Професионална гимназия по селско и горско стопанство - град Чепеларе, обучава по следните професии - "Земеделски техник"; "Монтьор и водач на МПС"; "Механизатор в горското стопанство".
Освен посочените училища в община Чепеларе съществуват и следните обслужващи звена:
- Ученическо общежитие - град Чепеларе, предназначено да задоволява жилищните нужди на учащите се в град Чепеларе, които не са местни жители. С наличната си база може да изпълнява освен образователни функции, да бъде и център за спорт, развлечения, както и обект на туристическа дейност. Като сграден фонд е с над 10 декара разгъната площ, към която има възстановителен център и плувен басейн.
- Общински детски комплекс - Чепеларе осъществява образователната политика в организиране свободното време на учениците. Развити са предимно зимните спортове - ски-олимпийски дисциплини и биатлон. Учениците участват на републикански и международни изяви с много добри постижения.
- Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "Дичо Петров" - град Чепеларе. Домът е единствен в Смолянски регион за възрастова група от 13 до 18 години. Обучават се предимно в Професионална гимназия по селско и горско стопанство.
- Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа "Надежда" - село Орехово. В дома се отглеждат и възпитават деца от 7 до 14-годишна възраст - пълни сираци, полусираци, извънбрачни и изоставени деца. Учат в основното училище в селото.
ТУРИЗЪМ. Основен приоритет за община Чепеларе е бил и си остава туризмът и
туристическата индустрия. Предпоставка за това е благоприятният преходно-континентален климат със силно изразено средиземноморско влияние, внушаващите вековни масиви от смърч, бор и ела, екологично чистата околна среда, добре развитата спортна инфраструктура, почивна и развлекателна база. За развитието на туризма се грижат създадените Съвет по туризъм и Сдружението на частните хотелиери, ресторантьори и търговци в град Чепеларе. В общината има 15 хотели и семейни хотела, 73 къщи за почивка и 5 туристически хижи от категория 1,2 и 3 звезди с общ капацитет 1 400 легла. В к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе, съществуват хотели и почивни станции с категории 2, 3, 4 и 5 звезди и общ капацитет 5 976 легла. Функционира един мотел, в строеж са и още няколко хотела. На територията на община Чепеларе функционират шест туристически и една ловна хижа.
ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. На територията на община
Чепеларе има 61 паметника на културата, от които 17 са обявени за паметници на културата, а останалите 44 са само декларирани за такива.
Исторически забележителности. На територията на община Чепеларе има останки от 4 крепости, някои от които са от около V-I век преди Христа. Всички те са се използвали до падането на Родопите под османска власт.
Православни църкви и манастири. На територията на община Чепеларе има 8 църкви, като 5 от тях са декларирани за художествени паметници на културата с национално значение, а една - с местно. Има също и 72 параклиса, като 14 от тях са декларирани за архитектурни паметници на културата с местно значение; 2 джамии и 4 месчита.
Читалища. На територията на община Чепеларе функционират 7 читалища: читалище "Родопска искра" - Чепеларе; читалище "Никола Вапцаров" - село Хвойна; читалище "Алеко Константинов" - село Павелско; читалище "Родопско бъдеще" - село Орехово; читалище "Христо Ботев" - село Забърдо; читалище "Светлина" - село Богутево; читалище "Отец Паисий" - село Малево.
Музеи. В град Чепеларе функционират два музея:
- МУЗЕЙ НА РОДОПСКИЯ КАРСТ - единствен на Балканския
полуостров, представя красотите на пещерите и пещерни експонати, запазени от зората на човешката история.
- МУЗЕЙ НА СКИТЕ И СКИ СПОРТА - разказва за богата история на
ските и ски-спорта в региона. Чепеларе е родно място на олимпийскта шампионка по биатлон от Нагано 98 Екатерина Дафовска.
В село Орехово фунционира музейна историко-етнографска сбирка към читалище "Родопско бъдеще". Музейната сбирка притежава отлично оформена етнографска експозиция, съдържаща всички сечива и предмети, използвани в бита на ореховци до средата на ХХ век. Показани са родословните схеми на всички родове в селото. Експозицията притежава богат археологически материал, като някои от находките представляват изключителна ценност, особено керамиката.
В село Забърдо функционира етнографска изложба към читалище "Христо Ботев". Етнографската изложба притежава доста голямо количество експонати, които са умело съчетани с пана от дърворезба. Посетителите на изложбата освен с изложените експонати, ако желаят могат да се запознаят и с начина на изработването им, като посетят Центъра за традиционна култура, туризъм и устойчиво развитие към читалище "Христо Ботев", намиращ се в същата сграда.
Национална астрономическа обсерватория "Рожен". Обсерваторията е разположена на 1 720 - 1750 м надморско равнище, на 14 км от град Чепеларе и на 15 км от к.к. Пампорово.
Националната астрономическа обсерватория е една от петте най-големи европейски наблюдателни комплекси. Разполага с 4 телескопа, като най-големият от тях е двуметровият огледален телескоп. Обсерваторията единствено не е оборудвана за наблюдение на Слънцето и на изкуствени спътници.
ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ. Общият брой на населението в общината е 8 964, от които 4 323 са мъже и 4 641 - жени. До 18 години са 1 384, от 18 до 60 години - 5 176 и над 60 години 2 404 души. В общинския център Чепеларе жителите са около 5 824, като целогодишно през курортните хижи в общината и к.к. Пампорово минават десетки хиляди туристи както от България, така и от чужбина. Съотношението между градското и селското население е 65:35 в полза на градското.
ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНАТА.Изграждане на ски-център Чепеларе. Проектът предвижда: просичане на нови ски писти и свързването им със съществуващите; проектиране на трасе за биатлон, отговарящо на изискванията за провеждане на международни състезания; изграждане на улей за сноуборд; изграждане на нови и реконструиране на съществуващите въжени линии и ски-влекове.
ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ.Към настоящия момент община Чепеларе няма побратимени градове, но осъществява успешни партньорства както с местни НПО, браншови организации и фирми, така и с национални и международни организации. В резултат на това общината има реализирани успешни партньорски проекти. Много ползотворно общината работи с Американката агенция за международно развитие, програма Еколинкс, Корпус на мира - САЩ, AOL, World Learning, Counterpart и други подобни организации.

Адрес за контакти:
гр. Чепеларе 4850
област Смолян
ул. “Беломорска” 44 Б
тел.: 03051 20 04
Web: www.chepelare.org
Кмет: Тодор БОЗУКОВ