ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ /географско разположение/
Община Девин е разположена на площ от 574 кв.км в югозападната част на Родопския масив. Територията й заема главно дълбоката долина на река Въча и представлява 17,83% от територията на Смолянска област.
ГРАНИЦИ НА ОБЩИНАТА, РЕЛЕФ, КЛИМАТ, ПОЧВИ, МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ
Граници. Девин граничи с общините на изток със Смолян и Чепеларе, на запад - с Борино, Батак, на север - Брацигово, Кричим и "Родопи" и на юг - с Република Гърция.
Релеф. Релефът е типичен планински, с характерните особености за тази част на Родопите - стръмни и на места урвести и недостъпни склонове, дълбоки долове и полегати до стръмни и леснопроходими била. Разликата в надморската височина е твърде голяма - от 420 м под нивото на язовир "Въча" до 2091 м на връх "Голям Персенк". Разнообразният скален състав е довел до формиране на редица природни феномени: дълбоки ждрела, пещери, скални образования и др.
Климат. Според Европейската климатична класификация Девинският район принадлежи към планински климатичен район ІІ-7 от преходно - континенталната климатична област. Характеризира се с по-ниски летни температури и по-обилни валежи.

Климатична характеристика
Мярка
Стойност
Максимална температура
Минимална температура
Средна годишна температура
Максимално количество валежи-годишно
Минимално количество валежи- годишно
Средно годишно количество валежи
Минимална влажност
Средна годишна влажност
Средна годишна скорост на вятъра
Преобладаващи ветрове в общината

°С
°С
°С
mm
mm
mm
Отн%
Отн%
m/с
Посока

30-33
-10 до -15
15
840
370
678
65-70
72
1.4
Запад-северозапад


Почви. Почвите на територията на общината са предимно кафяви горски, плитки, средно ерозирани, бедни на хумус.
Минерални ресурси. Община Девин е богата на минерални извори:
- термоминерално находище "Беденски бани" - публична държавна собственост. Утвърдени експлоатационни ресурси - 10,35 л/сек със заповед № 567/09.08.2001 г. на Министерство на околната среда и водите. Водата извира с температурата 73,5 - 76°С и е хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, с повишено съдържание на въглероден двуокис (около 204 мг на литър) и минерализация 1,7-1,8 г/л.
- термоминерално находище "Девин". Водата е с температура 37 - 45°С и утвърдени експлоатационни ресурси - 12,93 л/сек със заповед № 264/27.04.2001 г. на Министерство на околната среда и водите.
- термоминерално находище "Михалково" - публична държавна собственост. Утвърдени регионални експлоатационни ресурси за находището - 2,8 л/сек. Водата извира с температура 16 - 26°С.
- термоминерално находище "Настан-1" - публична общинска собственост. Дълбочината на сондажа е 770 м, дебитът е 1,8 л/сек., а температурата 37° С. Водата е сулфатна, хидрокарбонатно-натриева. Сертификат № 73/26.07.2002 г. на Министерство на здравеопазването.
- термоминерално находище "Настан-2" - публична общинска собственост. Сертифицирана със сертификат № 81/14.07.2003 г. на Министерството на здревеопазването. Сондажът е дълбок 610 м, температурата на водата е 18°С, а дебитът - 0,014л/сек.
- термоминерално находище "Барутен извор"- гр.Девин. Сертификат № 83/20.11.2003 г. на Министерството на здравеопазването. Дебитът е 0,150 л/сек.. Водата е с температура 16°С и е хидрокарбонатно-натриева с минерализация 0,2 г/л и F1 мг/л.
Минералните води според спецификите си са подходящи за питейно, външно и инхалационно приложение. Лекуват стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни, бъбречно-урологични, обменно-ендокринни заболявания, заболявания на опорно-двигателната система, половата, дихателната и сърдечносъдовата система.

ТРАНСПОРТНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ: СУХОПЪТЕН, ЖП И ВЪЗДУШЕН
Поради своя характерен ландшафт община Девин има ограничена достъпност и разчита единствено на автомобилния транспорт за всички видове превози. Най-близкото отстояние до железопътната мрежа е 56 км (гара Кричим).
ИКОНОМИКА
В икономиката на община Девин доминиращ отрасъл е промишлеността. Преобладават предприятия на дървообработването и дървопреработката, леката и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и електротехническата промишленост.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Растениевъдство. От селскостопанските култури се отглеждат предимно картофи - 10 000 дка, ягоди - 210 дка, малини - 10 дка, лечебни и етерични растения.
Животновъдство. Животновъдството в община Девин бележи тенденция към постоянно намаление. Отглеждат се животни предимно за задоволяване на собствените нужди на местното население - поради липсата на пазар за произведената продукция и ниските изкупни цени. Към 01.01.2005 г. броят на отглежданите животни в общината е: говеда - 1 450, свине - 37, овце - 4 521, кози - 1 010, пчелни кошери - 1002.
ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна инфраструктура
. Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска: клас IV - 98,3 км и клас III - 76,7 км. Първокласен и второкласен път няма. Гъстотата на пътната мрежа е 0,304 км/кв.км.
Пътната мрежа е в лошо състояние. Всички елементи - габарит, настилка, криви и т.н. - не отговарят на стандартите за сигурност и комфорт на пътуване.
ВиК мрежи. Водопроводната мрежа на територията на общината е 112 км, от които стоманените водопроводи са 23 км, а етернитовите и каменовите - 89 км. Вътрешната водопроводна мрежа е 63 км.
В повечето населени места са изградени канализационни мрежи, но не са обхванати в събирателни клонове, с цел насочване и отвеждане на отпадъчните води към пречиствателни съоръжения. На територията на общината няма пречиствателни станции за отпадни води.
Изградените ВиК мрежи са остарели и амортизирани, с нисък коефициент на полезно действие, с чести аварии и големи загуби.
Електропреносна мрежа. Техническото състояние на електроенергийната система е сравнително добро и в момента може да поеме по-голямо натоварване. Наложителна е реконструкция на отделни междуселищни и вътрешноселищни мрежи: подмяна на дървените стълбове и изграждане на допълнителни трафопостове.
Съобщителна инфраструктура. Съобщителните връзки са на добро ниво. Телефонната плътност е 38,3 ТП на 100 жители и е над средната за страната. С изключение на селата Чуреково и Осиково всички населени места в общината са телефонизирани и включени в националната мрежа за автоматично избиране. Съществува възможност за преструктуриране и разширяване на телефонната мрежа и внедряване на цифрова техника. Има покритие на всички мобилни оператори.
Управление на отпадъците. Отпадъците се депонират на общинско депо в местността Кръстец, което се експлоатира от 1975 г. и не отговаря на нормативните изисквания, поради което предстои закриването му. Предстои въвеждане в експлоатация на Регионално депо за ТБО в с.Барутин, което ще се ползва от общините Девин, Борино, Доспат и Сатовча и се намира на около 45 км от сегашното депо.
Спортна инфраструктура. На територията на общината функционират следните спортни съоръжения: стадион с лекоатлетическа писта, спортна площадка "Летен театър" в Девин, комбинирана спортна площадка - Девин, спортни площадки в селата Брезе и Михалково, плувен басейн - Девин, открит плувен басейн в местността "Струилица", Девин и др.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Доболничната помощ в община Девин се осъществява от 8 индивидуални лекарски и 17 стоматологични практики, сключили договор с Районна здравноосигурителна каса - Смолян (РЗОК) за работа по Националния рамков договор. Обслужва се населението от всички населени места на територията на общината.
Извънболничното обслужване се осъществява от Медицински център -1 ЕООД - Девин, включващ 7 кабинета, работещи по договор с НЗОК.
Болничното обслужване се осъществява от "Многопрофилна болница за активно лечение" ( МБАЛ ) ЕООД - гр.Девин. Тя е със статут на Районна болница и обслужва населението на общините Девин, Борино и Доспат.
ОБРАЗОВАНИЕ
Общински са 6 детски заведения (5 ЦДГ и 1 ОДЗ), 11 основни училища, СОУ, детски комплекс и ученическо общежитие. Към основните училища функционират 4 присъединени полудневни градински групи.
ТУРИЗЪМ
Най-динамично развиващият се и перспективен отрасъл в местната икономика е курортно-туристическата дейност. Община Девин има ресурси и потенциал за развитието на различни форми на съвременен туризъм - екологичен, селски, ловен, риболовен, археологически, културен, лечебен, маршрутно-познавателен и балнеоложки. Съчетанието от красива, девствена природа, разнообразен релеф, лечебен климат, лечебни минерални извори, богата флора и фауна, много природни и културни забележителности е важна предпоставка за развитието на туризма като приоритетен отрасъл в местната икономика.
ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Община Девин има богато културно-историческо наследство. Девинският край е обитаван от тракийски племена от края на бронзовата епоха (ХІV в.пр.н.е.) до късната античност (VІ в.сл.н.е.). Районът е осеян с археологически паметници от тракийската епоха - тракийски могили и светилища, останки от селища и крепости в местностите "Вратата", "Колибите", "Чирново". Следи от живота на славяните и прабългарите са намерени в разкритите многобройни некрополи и църкви. Обекти на засилен туристически интерес са "Калето" (останки от крепост), Кемеровият мост, обявен за паметник на културата и др.
В общината са съхранени местните фолклорни традиции и обичаи - автентичните обреди "Предой", "Сределето", "Орфически мистерии" и др., които при подходяща реклама могат да се превърнат в туристически продукт.
ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ
Населението на община Девин към 08.02.2005 г. наброява 14 360 души, като съотношението между градско и селско население е 51:49 %. Жените са повече от мъжете - на 1000 мъже се падат 1051 жени. Средната гъстота на населението е 25,1 души на кв.км и е по-ниска от средната за страната. През последните години се наблюдава постоянно намаление на населението, което се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст.
ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНАТА
Най-голямата чуждестранна инвестиция на територията на общината е изграждането на хидровъзел "Цанков камък" - средно стъпало на каскада "Доспат-Въча". Проектът е на стойност 200 млн. евро и предвижда изграждането на язовир "Цанков камък" и ВЕЦ "Цанков камък" с инсталирана мощност 85 МВт. Проектът е част от Националната стратегия за развитие на енергетиката до 2010 г. Срокът за въвеждането му в експлоатация е до 2007 г.
На територията на общината се реализират проекти - за подобряване на инфраструктурата и повишаване на туристическата атрактивност на населените места: НП "От социални помощи към осигуряване на заетост" (финансиран от МТСП), "Усъвършенстване на системата по събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Девин" (финансиран от МОСВ), "Изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа в кв. "Висока зона" - с.Михалково, община Девин" (финансиран от СИФ) и др.

Адрес за контакти:
гр. Девин 4 831
област Смолян
тел.: 0341/2437
http://www.devin.bg/
Кмет: Цветалин ПЕНКОВ