ОБЩИНА ДОСПАТ

Население: В община Доспат живеят 10 292 души, като най-голяма част от тях са концентрирани в общинския център град Доспат. През последните години броят на населението бележи тенденция към увеличаване, макар и в много ниски граници

Населени места: В състава на общината са включени град Доспат и 7 населени места.

Територия: Община Доспат е разположена в Югозападна България на територия 255 175 хектара, като заема част от Баташко-Дъбрашкия дял на Западните Родопи. Общината се намира на 1200 м надморска височина и заема кръстопътно положение между Югозападна и Югоизточна България. На юг граничи с Република Гърция, на север с община Батак, на запад с община Сатовча, а на изток с община Борино. През територията на общината преминават пътни артерии с национално значение: Път ІІІ – 197 Гоце Делчев–Доспат; Доспат-Смолян-Свиленград и третокласния път Гоце Делчев-Доспат-Пазарджик.

Икономически активно население и състояние на безработицата: Населението в трудоспособна възраст е 5945 души, от тях 3099 са мъже и 2846 са жени. Реално заетите са 3420 души. Безработните са 1820 души, или 30 % от трудоспособното население.

Селскостопански фонд: Относителният дял на обработваемата земя в общината е 8,3 %, като в някои населени места стига до 3,5 %.
Природните условия не са благоприятни за отглеждането на разнообразни култури. Слабо плодородните почви и планинският климат позволяват отглеждането на картофи и тютюн. Превес има дребното земеделие с обработваема земя средно по 10 дка. на семейство. Ориенталският тютюн заема по-голяма част от обработваемите земи.
Животновъдството е по-слабо развитият отрасъл на земеделието. Преобладават овцевъдството, говедовъдството и рибовъдството. Отглеждането на балканска пъстърва във водите на язовир “Доспат” представлява оригинална технология за България.
За фауната са характерни представители на Средноевропейската област като дива свиня, сърна, елен, вълк, кафява мечка, глухар и др.

Горски фонд: Горите заемат 70 % от територията на общината. Разположени са на 178 хектара. Преобладаващи са иглолистните гори с основни представители на растителността бор, смърч, хвойна, различни видове гъби, червена и черна боровинка. Общината заема водещо място в страната по запаси от иглолистна дървесина. Наличието на суровина е предпоставка за развитие на дърводобивната и
дървопреработващата промишленост.

Структуроопределящи отрасли: Икономиката на общината се характеризира с промишлено-аграрен характер. Структуроопределящи отрасли са трикотажната, дърводобивната, дървопреработващата и обувната промишленост. През последните години се увеличава и делът на туризма. Значително се е повишил и делът на частния сектор в икономиката, като в него са заети 2410 души.

Действащи фирми: На територията на общината функционират две държавни фирми – Държавно лесничейство Доспат и “Солс” – ЕООД – фирма за производство на очила и стъкла. От приватизираните предприятия най-голямо е “НИТЕКС” ЕАД, работещо в областта на трикотажната промишленост. В това предприятие са заети 750 души, а 90 % от продукцията се изнася в страните от Западна Европа. В областта на дървопреработването най-голямото предприятие е “Доспатлес”. В обувната промишленост работят 17 % от реално заетите в общината, като по-големите фирми са “Саба” ООД и “Барон” ООД.
Функционират 3 търговски кооперации към Централния кооперативен съюз и 63 частни фирми, заети в областта на търговията, дървопреработването и мебелното производство. Земеделската кооперация “Деспа” е водеща в картофопроизводството.

Уникални характеристики и силни страни:
Уникалното съчетание на планинския релеф със столетните иглолистни гори и обширния язовир “Доспат” дава възможност за целогодишно развитие на туризма.
Общината е богата на природни забележителности, резервати и исторически забележителности. Добре развит е ловният и водният туризъм. Водните ресурси на общината са над средните за страната. Язовир "Доспат", разположен на 18 км широчина и 3 км дълбочина и 40 м вместимост, е с 420 млн. куб.м, като по този показател се нарежда на второ място в България. Язовирът се използва за добив на електричество, рибовъдство, риболов и воден туризъм.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • изграждане на ски-писта, голф-игрище и други съоръжения за развитие на туризма;
  • развитие на планинско-туристическите дейности;
  • насърчаване на малкия и среден бизнес;
  • утвърждаване на района в култивирането, отглеждането и събирането на гъби, билки и горски плодове;
  • изграждане на нова и разширяване на съществуващата инфраструктура;
  • развитие на картофопроизводството;
  • стабилизиране на тютюнопроизводството и утвърждаване на производството на най-ефективния сорт “Неврокоп”.


Адрес за контакти:

Гр. Доспат 4 831
област Смолян
ул. “Първи май” 1
тел.: 03045/ 23 10
Кмет: Антим ПЪРЖАНОВ