ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
Обща информация (географско разположение)
Община Кърджали е разположена в югоизточната част на Република България. Тя е най-голямата община в източно-родопския планински масив с територия от 642 кв.км, което е 20% от територията на Област Кърджали. Община Кърджали обхваща 117 населени места, разпределени в 48 кметства. Град Кърджали се е обособил в естествен административен, търговски, и промишлен център не само на общината, но и на Източните Родопи. Градът се намира на 259 км от София и на 90 км от Пловдив, който е вторият по големина град в България. Най-близкият ГКПП "Капитан Андреево" е на 132 км от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция. След изграждането на трансевропейски транспортен коридор ІХ и откриването на ГКПП при прохода "Маказа" ще се отвори пряка връзка с Република Гърция (57 км).
Граници на общината: Кърджали граничи с общините Хасково, Стамболово, Момчилград, Ардино и Черноочене.
Природни дадености
Релеф.Община Кърджали е разположена в Ардинската подобласт на Източнородопската област. Релефът е нискоридов и хълмист. Разнообразието му се активизира от ерозията на реките, те формират съвременния лабиринт от ридове и сложна долинна мрежа.
Климат. Климатът е преходно-средиземноморски със слабо планинско влияние, сравнително мека зима и горещо лято. Град Кърджали и прилежащата територия попадат изцяло в климатичния район на източнородопските речни долини. Южното изложение на града определя сравнително голямата продължителност на слънчевото греене.
Температури. Минималните температури през зимните месеци са сравнително високи. Средната зимна температура е около 00С, а през лятото - 24°С. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат и до 40°С. Средната годишна температура се движи в границите 11-13°С.
Водни ресурси. Валежите, главно от дъжд, са под средните за страната. Годишната сума на валежите е около 600 литра/кв.м. Основните водоизточници са река Арда и нейните притоци. По поречието на река Арда са построени четири големи язовира, три от които са на територията на община Кърджали - "Кърджали", "Студен кладенец" и "Боровица". За по-добро използване на водните ресурси са построени множество микроязовири и баражи за напояване.
Почви. Преобладаващият почвен тип в общината са канелените горски почви. Срещат се също в по-малък размер кафяви горски почви, рендзини (хумусно-карбонатни), алувиални, канелено-подзолисти, делувиални и в незначителен размер - други почвени типове. В земеделски категории, според бонитета от категоризацията, преобладават почви от 6-та до 10-та категория със средно продуктивни възможности до лоши и непригодни за земеделско ползване. Най-плодородните почви са по долините на р.Арда и нейните притоци и в северните части на общината на границата с община Хасково.
Минерални ресурси. Голямо богатство за региона са огромните залежи от нерудни изкопаеми ( бентонит, перлит, естествен зеолит, трас и мрамор). Находищата на бентонит и зеолит са практически неизчерпаеми и се характеризират с благоприятни минно-технически условия, даващи възможност за осъществяване на открит добив. В близост до град Кърджали се намира едно от най-богатите находища на трас в България, който е основна суровина за производството на цимент. Все още не са разработени залежите на качествен мрамор и облицовъчни материали - гнайс, туфи и варовик.


Транспортно обслужване. В сферата на пътническите превози преобладава автобусният транспорт, който се осъществява по изградени транспортни схеми. По-голяма част от градските, общинските, междуобщинските и междуобластни линии се обслужват от частни фирми. Трябва да се отбележи, че на територията на община Кърджали се ползва предимно автомобилният, и в частност - железопътен транспорт.
Железопътен транспорт. Община Кърджали се обслужва от една жп. линия. В гр. Кърджали съществуват две жп. гари - пътническа и товарна, осъществяващи връзка с всички гранични точки в страната. Товарната гара е разположена в район, където се намира по-голямата част от производствените предприятия в града.

Икономика.
Община Кърджали е важен икономически център в Южен централен район и опорен център на област Кърджали. През 2003 г. производствено-икономическият комплекс на общината е реализирал 81% от нетните приходи в областта (по данни на ТСБ - Кърджали). Изградени са значителен брой предприятия, дружества и фирми в областта на цветната металургия, машиностроенето, текстилната и трикотажната, дървообработваща и мебелна промишленост, електроника и хранително-вкусова промишленост. 86% от всички предприятия в общината са частна собственост и само 14% е държавна и общинска. В структурата на регистрираните предприятия най-голям дял имат търговските - 50.2%. Висок е делът на активните фирми в отраслите "Транспорт и съобщения" -13.7 %, "Хотели и ресторанти" -10.7% и "Преработваща промишленост" - 9.4%.
Преобладаващият брой фирми в общината са микрофирми (92.6%). През 2003 г. големите фирми са 13, от които 9 в преработващата и 2 - в добивната промишленост. Дружествата са със сравнително съвременно оборудване и в тях работят висококвалифицирани специалисти.
Действащи фирми. Най-голямото металургично предприятие е "ОЦК" АД. В него се произвеждат повече от половината добивани в страната олово, цинк, благородни метали, сплави, продукти за химическата промишленост. Дружеството е регистрирано на Лондонската метална борса със собствена марка. През 1998 г. в "ОЦК" АД е внедрена система за управление на качеството ISO 9002.
Фирма "Бентонит"АД единствена в страната произвеждаща бентонит, перлит, зеолит и техни продукти.
В областта на машиностроенето работят фирмите "Пневматика-Серта"АД, "Монег - Юг"АД, "Бистрец"АД, "Конрад и Ко", които произвеждат технически средства и оборудване за обезпечаване на рудодобива, миннообогатителната промишленост, хидравлична и водопречиствателна техника.
"Формопласт"АД е модерно предприятие за производство на различни видове пластмасови артикули.
Фирмите "Орфей"АД, "Ахрида"ООД, "Слави"ЕТ, "Сьонмез интернешънъл" и "Шахинлер", изградени с турски капитали, и българо-гръцката "Булфанко" и "Пчела" са специализирани в производството на всички видове трикотаж и спортни облекла.
В областта на хранително-вкусовата промишленост работят фирмите "Байдано" ООД, "Янаком Делта"АД, "Тракия Фуудс-1"ООД, "Хлебопроизводство"АД.
Дружеството "Булгартабак - Кърджали"АД изкупува и преработва тютюн, чийто качества са световно признати.
Чуждестранни инвестиции. Чуждестранните инвестиции са насочени главно в областта на шивашката промишленост. С гръцки капитали са създадени смесената българо-гръцка фирма "Булфанко" и "Пчела"ЕООД, а "Сьонмез интернешънъл" и "Шахинлер" са търговски дружества, собственост на турски и английски предприемачи.
Селско стопанство
Поземленият фонд на общината обхваща 111 448 дка ниви, 102 496 дка мери и пасища, 2 880 дка естествени ливади. Многогодишните трайни насаждения и обработваемата земя обхващат 8 285 дка.
Благоприятните географски и климатични условия, както и наличната материална база, са предпоставка за развитието на тютюно и зеленчукопроизводството. Основен поминък на населението е отглеждането на тютюн, като най-разпространени са сортовете " Крумовград". Животновъдството се определя като втори основен поминък. Преобладават малките частни стопанства за отглеждане на домашни животни.
Горският фонд е разпределен на гори и полезащитни пояси, разположени на 207 748 дка ( голини, сечища, пожарища - 6 016 дка, горски пътища и просеки - 1 545 дка).
Инфраструктура
Пътна мрежа. Пътната мрежа на община Кърджали включва пътища първи, втори, трети клас и общинска пътна мрежа (четвърти клас), с обща дължина от 1122.7 км. Около 89.6% от пътната мрежа в общината е покрита с асфалтова настилка, 0.03% е с паважна настилка, 3.41% - с трошенокаменна настилка и 6.94% е без настилка. Общата преценка е, че 60 % от пътищата в общината са в добро състояние и 40 % - в лошо.
Железопътна мрежа. Железопътната мрежа в областта е с обща дължина около 62 км, а на територията на общината - 26 км. Тя функционира добре, като материалната база е държавна собственост и се поддържа на необходимото техническо и експлоатационно равнище.
Намалената или спряла дейност на редица големи промишлени фирми с товароемки производства е намалила драстично товаро-разтоварната дейност. Пътната дейност също е намаляла в резултат на слабата мобилност на населението, ниската честота на влаковете и засилената интервенция от страна на частни автобусни превозвачи.
Въздушен транспорт. Община Кърджали разполага с летище за хеликоптери, изградено в източната част на Кърджали. В момента то не функционира поради липса на средства за експлоатация. Летището има добре изградени транспортни връзки с жп гарата, автогарата и самия град.
В и К мрежи. Град Кърджали и 22 села, в които живее 70 % от населението на общината, се водоснабдяват от язовир "Боровица", а водоснабдяването на другите села се осигурява от повърхностни и подпочвени води чрез дренажи, каптажи и кладенци. Общата дължина на изградената водопроводна мрежа е 288 км, от които половината са повърхностни. Сериозен проблем е амортизацията на водопроводната мрежа. Канализационна система има изградена само в град Кърджали, като обхванатото население е 60 %. Системата е смесена - за дъждовни и отпадни води. Не е изградена пречиствателна станция за отпадни води.
Електропреносна мрежа. Електроенергийната мрежа в общината е много добре развита и обхваща всички населени места. Тя е оразмерена за товари, по-големи от настоящите, като има възможност за допълнително натоварване при необходимост. На територията на общината е изградена една от най-големите ВЕЦ в страна - ВЕЦ "Кърджали".
Газификация и топлоснабдяване. В град Кърджали няма централно топлоснабдяване. В общината са правени предварителни проучвания за газоснабдяването и се разработва идеен проект за газоснабдяване на града.
Телекомуникации. Телефонната плътност на мрежата в общината е 30 тел.п./100души, при средна за страната 37 тел.п./100 души. 100% от междуселищните връзки са цифровизирани. 95% от територията на общината и 99% от населението има покритие от GSM-операторите и Мобифон.
Управление на отпадъци. Община Кърджали изпълнява общинска програма за управление на твърди битови отпадъци, приета от общинския съвет през 2002 г. В системата на организирано сметоизвозване са обхванати Кърджали и 27 населени места, чието население обхваща 77.6% от населението на общината. През 2005 г. ще се включат и още 42 села, с което делът на обхванатото население ще нарасне на 87.1%. До 2007 г. програмата предвижда поетапно в системата да се включат всички населени места в общината.
Здравеопазване. Здравеопазването в общината е осигурено от добре развита мрежа на болнична и доболнична помощ. Болничната помощ е представена от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски", Държавната психиатрична болница и Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания. Тези заведения обслужват населението на цялата област Кърджали. Доболничното обслужване в общината се осъществява от 45 лекарски практики.
Образование. Община Кърджали разполага с достатъчна мрежа от учебни заведения, с оптимална за потребностите структура за общо образование, професионална подготовка и получаване на висша образователна степен. В общината функционират 27 детски градини, 42 училища, от които 34 общински и 7 държавни професионални гимназии и 1 специално училище-интернат.
Туризъм. Мекият климат, богатото разнообразие на флората и фауната, язовирите, уникалните природни и исторически забележителности създават предпоставки за целогодишно развитие на всички видове туризъм.
Историческо и културно наследство. За първи път Кърджали фигурира като селище в турски регистър от 1607 г., а е обявен за град в началото на ХХ в.
Множество уникални неолитни паметници, крепости и други археологически находки напомнят за богатото културно-историческо минало на този край. В общината има 53 археологически паметници, 11 от които с национално и 42 - с местно значение.
Историческият музей в Кърджали е утвърдена регионална културна институция. Експозициите на трите отдела "Археология", "Природа" и "Етнография"с над 30 000 експоната показват най-характерните особености в историческото развитие на Източните Родопи от VІ- то хил. пр. н. е. до наши дни. В кърджалийския квартал "Веселчане" се намира реставрираният манастирски комплекс "Св. Йоан Предтеча" от ІХ-Х век. Обектът е предмет на няколко археологически експедиции в продължение на 14 години. През 1998 г. е намерена запазена гробница, в която са открити останките на висш духовник със запазени тъкани и символи. Част от откритите по време на разкопките находки сега са експонати в Историческия музей.
Близо до Кърджали се намира средновековната крепост "Перперикон". През месец август 2000 г. археолози откриха тракийски царски дворец със светилища от края на V-ІV век пр. н. е., разположен под старата крепост. Това е единственият открит до момента свещен тракийски царски дворец от тази епоха. Свещеният град "Перперикон" неповторимо уникално съчетание в архитектурен, исторически, природен и мултирелигиозен аспект.
Археологическа експедиция, провеждаща проучвания в местността "Боровица" край Кърджали, откри епископски център от ІV- VІ век., който е може би най- ранният християнски център в Югоизточна Европа. На територията на община Кърджали се намира и крепостта "Моняк" ("Мнеакос"), една от най-големите и високоразположени крепости.
На територията на община Кърджали има няколко защитени природни обекта - природните забележителности " Каменна сватба" край с. Зимзелен; "Каменни гъби" край с. Бели пласт; "Скален прозорец" край с. Костино, а също и няколко защитени местности с находища на защитени представители на флората и фауната - "Венерин косъм", "Юмрук скала" и "Средна Арда".
Понастоящем текат процедури за обявяване на Природен парк "Източни Родопи", в който се предвижда да бъдат включени големи територии от общината.
Демографски данни. Постоянно живеещото население е 69 509 души (по данни на ТСБ от преброяването през 2001г.). В град Кърджали живее 59.2% от населението на общината. Община Кърджали е модел за мултиетническа общност. В нея живеят съвместно хора от различни етноси: българи - 43.3%, турци - 54.7% и роми - 0.6%. Според статистическите данни икономически активното население в общината е 36 688 души. Към 30.11.2004 г. безработицата е 9.9% и е по-ниска от средната за страната.
По-важните проекти на общината. Община Кърджали търси финансиране за проект "Пазар на производителите в Кърджали", който цели построяване на нов пазар в зоната на стария и който да отговаря на европейските стандарти и технологични изисквания за подобен род места за търговия на едро.
Друг важен проект е застрояването и социализацията на бившия казармен район до градската градина. В "Проект Квартал 76 - Кърджали" се предвижда районът да се раздели на няколко малки квартала, да се изградят административни, жилищни и обществени сгради.
Побратимени градове и международни контакти. Община Кърджали е побратимена с община Ийст Стафордшир (Великобритания), град Елкхард (САЩ), общините Текирдаа и Гаази Осман паша (Р.Турция), общините Филипон Кринидес и Комотини (Р. Гърция) и гр. Владимир (Русия). Поддържат се и близки връзки с номархия Еврос и общините Суфли и Пиерон, Гърция.

Адрес за контакти:
гр. Кърджали 6 600
област Кърджали
тел.: 0361/6 55 40, 6 73 02
Web: www.kardjali.bg
Кмет: инж. Хасан Азис