ОБЩИНА КИРКОВО
Население: Населението на община Кирково е 46 121 жители, от които
26 000 са постоянно живеещи в нея. Средната гъстота на населението е 45 жители на кв.м. Естественият прираст през последните две години е отрицателен.

Населени места: Общината се състои от общинския център с. Кирково и 46 кметства, обединяващи 73 населени места.

Територия: Община Кирково е разположена в югоизточната Гюмюрджинско-Мъглижка област на Източните Родопи на 594 кв. км. Тя обединява четири микрорайона – Кирково, Чорбаджийско, Бенковски и Фотиново.
Преобладава предимно пресеченият полупланински терен със средна надморска височина 600 м. Граничи с общините Крумовград, Момчилград, Джебел и Златоград, а на юг - с Република Гърция.

Икономически активно население и състояние на безработицата: От живеещите в общината 15 512 души са в трудоспособна възраст, или 55 % от населението. Заетите по трудов договор са едва 4493 души. В частния сектор са заети 43 % от трудоспособното население. Безработните са 20 % от трудоспособното население, или 3000 души. Наблюдава се тенденция към увеличение броя на безработните с по-висока степен на образование и квалификация. Безработицата сред жените е по-висока, отколкото сред мъжете.

Селскостопански фонд: Селскостопанската земя е 188 354 дка, или 35 % от територията на общината. Селското стопанство е замиращ отрасъл. Развито е само тютюнопроизводството. Произвеждат се още картофи, домати, фасул, зеле, но те са предназначени предимно за лична консумация. Общината е богата на различни видове билки – беладона, риган, медицинска иглика, балканска чубрица и други.
Животновъдството също задоволява нуждите само на частните стопани. От естествените животински видове се срещат лисица, чакал, белка, видра, пор, язовец, заек, дива свиня, сърна и др.

Горски фонд: Горският фонд на община Кирково е най-висок по площ в региона. На 33 480 хектара са разположени иглолистни и широколистни насаждения, които се стопанисват от “ГС – Кирково” и технически участъци в селата Бенковски, Подкова и Чакаларово. Иглолистните гори заемат 57 % от горския фонд, следвани от реконструирани, издънкови и широколистни гори. През 2000 година предстои засаждане с гори с цел намаляване на ерозията.

Структуроопределящи отрасли: Промишлеността в общината е слабо развита. Най-силно са развити шивачеството и металообработването. В машиностроенето работят две фирми, едната от които е общинска. В строително-монтажните работи в общината работят четири фирми. Дървообработването се осъществява предимно от частни фирми. От селското стопанство най-развито е тютюнопроизводството.

Действащи фирми: На територията на общината са регистрирани 945 броя икономически субекти. Най-висок е броят на едноличните търговци – 856, работещи предимно в областта на търговията. Три са основните фирми, занимаващи се с изкупуването на тютюневата реколта – “Даймона-България” ЕООД, която е разкрила и цех за първична преработка на ориенталски тютюн, “Булгартабак” АД и ВК “Младост” ЕООД. От началото на 1999 г. в общината е създаден цех за преработка на тютюн с капацитет 320 човека. В текстилната промишленост работят 5 държавни и 2 части фирми, които произвеждат панталони, ризи, килими, чулове и зебла. Четири търговски кооперации и 6 частни фирми произвеждат хляб и хлебни изделия. Все по-голяма популярност добива продукцията на частната фирма “Деникер”, занимаваща се с производство на млечни продукти. Фирма “Кирково” ООД произвежда хидравлични цилиндри и пневматични компоненти за мотокари, чукове и шила за рудодобив.

Чуждестранни инвестиции: В началото на 1998 г. в общината е разкрит шивашки цех на американската компания “
S.R.S International

Уникални характеристики и силни страни: Природната среда в общината е среднопланинска, силно пресечена и с много добри показатели за развитие на отдих, туризъм, лов и риболов. Климатичните условия на общината са особено благоприятни за производство на висококачествен тютюн от ориенталски тип.
Край м. Варницата е открит минерален извор с дебит 20 л/сек., а температурата на водата е от 22 до 24 градуса. Водите му имат високи лечебни свойства и лекуват стомашно-чревни, бъбречно-урологични, чернодробно-жлъчни, кожни и други заболявания. Изградени са 63 водоема, като най-значителни са язовир “Мъгляне”, язовир “Амбарица”, язовир с. Пенковци, язовир в с. Тихомир и други.
В района на общината има открити няколко находища на полезни изкопаеми – хромови, оловно-цинкови, железни руди. Съществуват находища и на строителни материали – пясък, чакъл и камък.
Паметниците на културно-историческото наследство на територията на община Кирково са разнообразни и представят всички епохи от тракийските заселвания насам.

Международни контакти: Развитието на трансграничното сътрудничество е в тясна зависимост от откриването на ГКПП “Маказа”. Едва след неговото откриване е възможно активизирането на тези отношения.

Текущи програми и проекти: През 2000 г. е финансиран от програма
PHARE
проект за реконструкция и модернизация на “Дом за момчета и момичета с дълбока умствена изостаналост от 3 до 18 години”.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • финансово укрепване на общината, като се увеличи делът на собствените приходи;
  • изграждане и реконструкция на инфраструктурата – транспортна, водоснабдителна, съобщителна и други;
  • изграждане на туристически обекти около язовир “Мъгляне”;
  • изграждане на специализиран комплекс за деца със здравни проблеми в с. Фотиново;
  • подпомагане развитието на иновационни процеси в селското стопанство – създаване на рибовъдни бази, лозарство и овощарство;
  • създаване на животинки ферми и малки предприятия за дърводобив и дървопреработване;
  • стимулиране развитието на малък и среден бизнес по преработване на местни суровини и материали.

Адрес за контакти:

с. Кирково 6 884
област Кърджали
тел.: 03679/20 16, 20 51
http://www.kirkovo.bg/
Кмет: инж. Сали РАМАДАН