ОБЩИНА ЛЪКИ
Население: В общината живеят около 5000 души. 3200 от тях живеят в общинския център гр. Лъки.

Населени места: Освен общинския център град Лъки в състава на общината влизат още осем населени места.

Територия: Общината е разположена на 260 020 дка. Граничи с общините Асеновград, Баните, Смолян и Чепеларе. В близост до общината са курортът Пампорово, манастирите "Бачковски" и “Света Троица” в местността Кръстова гора, резерватът Кормисош.

Икономически активно население и равнище на безработицата: Икономически активното население е 51 %, или 2580 лица от цялото население на общината. Официално регистрираният процент на безработицата към м. септември 2000 г. е 7,52 %.

Селскостопански фонд: Включва площ от 59 457 дка, от които обработваемата земя е 17 854,3 дка. Отглеждат се предимно картофи за консумация.
Структурата на животновъдството се характеризира с отглеждането на едър рогат добитък, овцевъдство и в по-малка степен козевъдство.

Горски фонд: Обхваща площ от 196 985,22 дка. Представен от естествени формации на бук, дъб, смърч, бял и черен бор. Активно се развива лесокултурната дейност.
На територията на общината се намира държавен ловностопански район “Кормисош”, който обхваща територия от 14 597 ха. Богатата ловна фауна от мечки, сърни, диви свине, лисици, глухари и други, както и красивата природа и чистият въздух привличат български и чуждестранни туристи.

Структуроопределящи отрасли и фирми: Основният отрасъл със значение за общинската икономика е миннодобивната промишленост. В този отрасъл действат предприятията “Горубсо Лъки” АД, РМД “Лъки-Инвест”, трите рудника “Дружба”, “Хан Аспарух” и “Джурково”, обогатителна фабрика. В миннодобивната промишленост са заети около 23 % от икономически активното население на общината, или 724 души.
Стопанският профил на общината се формира и от предприятия на леката промишленост, дърводобивната и дървопреработващата промишленост.
Завод “Преспа” АД е второто по значение предприятие, специализирано в производството на горно дамско, мъжко и детско трикотажно облекло, ръкавици, шалове, шапки и чорапи. Предприятието изнася продукцията си в Германия, Канада, Италия и САЩ и осигурява заетост на около 184 души.
Частните фирми са заети с търговия и предоставяне на услуги, като броят на заетите работници в тях е 279 души.

Уникални характеристики на общината:
  • местността Кръстова гора – това свято място е притегателно за почитателите на религиозния, маршрутен и селски туризъм;
  • защитените природни територии “Хайдушки поляни”, биосферният резерват “Червената скала”, “Скалният мост” и водопадът “Гюморджията”;
  • на територията на общината се намира болница за рехабилитация с отделение за лечение на пациенти с наднормено тегло. Отделението е с капацитет 50 легла. Болницата разполага със стаи с две легла и самостоятелен санитарен възел; зали за упражнения; зали за фитнес, танци; сауна; масаж; физиотерапия; стадион. Болницата предлага двигателна програма, ръководена от специалист, която се съчетава с лечебно хранене, контролирано от диетолог. Значително се подобряват съпътстващи заболявания като артериална хипертония, захарен диабет, хиперлипопронемия и други;
  • водни ресурси и природни дадености, които благоприятстват изграждането на малки ВЕЦ, предимно на р. Манастирска и р. Джурковска.

Чуждестранни инвестиции: към лятото на 2000 г. на територията на общината не са направени преки или портфейлни чуждестранни инвестиции.

Международни контакти: до този момент Община Лъки няма установени международни партньорства. От лятото на 2000 г. е отправена покана за побратимяване с община от Република Гърция чрез АРО.

Текущи програми и проекти: от 1999 г. в общината се реализира единственият екологичен проект “Главен събирателен канал и канализационна мрежа – град Лъки с ПОСВ”. Проектът се финансира от Националния фонд за опазване на околната среда и водите.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • изграждане на инфраструктура - инженерна и комуникационна;
  • развитие на дървопреработващи производства с цел реализиране на наличните местни ресурси;
  • изграждане на местни производствени предприятия, включително и с общинско участие, за преработка на селскостопанска продукция;
  • оползотворяване и разширяване на условията за развитие на туризма.

Адрес за контакти:

гр. Лъки 4241
област Пловдив
ул. “Възраждане” 10
Тел.: 03052 22 55
Web: http://www.oblaki.com/
Кмет: инж. Валентин СИМЕОНОВ