ОБЩИНА МАДАН
Население: Населението на община Мадан е около 16 000 души. Общината попада в групата на общините с най-ниска раждаемост в Смолянска област. Естественият прираст на населението е отрицателен.

Населени места: В състава на общината са включени град Мадан – административният център, и 43 села. Административното управление се осъществява от трима кметове и 20 кметски наместници.

Територия: Община Мадан е разположена в югоизточната част на Западните Родопи – Жълти дял от Горноарденския район по поречието на реките Маданска, Арда и Черна. Територията й е 175 кв. км. и граничи с общините Рудозем, Златоград, Неделино, Ардино, Баните и Смолян. Средната надморска височина е 700 м. Преобладават нископланински и хълмисти терени, а долинните склонове са със значителни наклони.

Икономически активно население и състояние на безработицата: 64 % от населението е в трудоспособна възраст, 19 % са в под трудоспособна възраст и 17 % в надтрудоспособна възраст. Равнището на безработицата е 35,84 %, като в края на м. май са регистрирани 3085 души. Безработицата се дължи предимно на масовото освобождаване на лицата, заети в рудодобива. Най-висок е делът на безработните лица с основно и по-ниско образование. През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на безработните лица със средно специално и професионално образование.

Селскостопански фонд: Селскостопанският фонд обхваща 35 703 дка, от които 24 682 дка са обработваеми земи. По-плодородните земи са предимно по поречието на р. Арда, р. Маданска и р. Черна. Селското стопанство в общината е монокултурно и е насочено главно към картофопроизводството и тютюнопроизводството, като се наблюдава спад в тютюнопроизводството.
Развито е животновъдството и съпътстващото го фуражопроизводство.

Горски фонд: Горският фонд обхваща 131 255 дка, като съотношението между широколистни и иглолистни видове е 25:75 %.

Структуроопределящи отрасли: До 90-те години основен отрасъл на икономиката е била миннодобивната промишленост. В резултат на структурната реформа през 1999 г. “Горубсо-Мадан” е обявено в ликвидация. 80 % е приватизирано от руско-турския консорциум “Родопи инвестмънт”. С голямо значение за общината е АД “Минстрой-Родопи” – реализиращо строителна, монтажна, промишлена, лизингова, търговска и външноикономическа дейност. Фирмата се занимава и с изграждане на мощности за добив и преработка на минерални суровини, магистрални тръбопроводи и резервоарни вместимости, тунели, подземни градски комуникации и инженерна инфраструктура.

Действащи фирми: В община Мадан са регистрирани 973 фирми, от които 91 % са еднолични търговци, 4 % са ООД и 5 % са АД, ЕАД, ЕООД, СД, сдружения с нестопанска цел. Фирмите работят главно в областта на търговията, хлебопроизводство и хлебни изделия, дървопреработващата промишленост, транспортна и строителна дейност.
Приватизирани са три общински предприятия – “Кристал”, “Инфрастрой” и “Прома” – производител на полихлорпропиленови лепила, защитни каски, пластмасови изделия и други.

Чуждестранни инвестиции: 80 % от фирма “Родопи – М-91” – производител на спортни облекла, е приватизирана от австрийската фирма “Спорталм”.

Уникални характеристики и силни страни: Територията на общината е част от ксантийския плутон, Рило-Родопския масив с широко разпространени висококристални серии – гнайси, прослоки от амфиобилити, мрамори и други. На територията на общината са разположени единствените по рода си Кристална зала и Музей по рудодобив. Подземните води в района са представени от пукнатинен и грунтов тип. Околната среда е чиста и здравословна.

Международни контакти: Между град Мадан и кметство Толензетал – Германия, е сключено рамково споразумение за осъществяване на постоянен обмен на опит в областта на екологията, преструктурирането на икономиката. В резултат на това сътрудничество в община Мадан е регистрирано първото Дружество за заетост и структурно развитие, което осигурява допълнителни работни места.
Сключен е и договор за сътрудничество между община Мадан и Община Пендик – Истанбул.

Текущи програми и проекти: От голямо значение за общината е изпълнението на проектите за четирите язовира по поречието на Горна Арда в частта му каскада “Горна Арда” за язовир Мадан. С реализирането на този проект ще се осигури заетост и ще се създадат условия за туризъм.
В общината се изпълняват няколко екологични обекта, като най-значими са строителството на главен колектор, изграждането на пречиствателна станция за отпадни води, канализация с пречиствателно съоръжение – с. Върбина и с. Букова поляна, реконструкция на депо за твърди битови отпадъци, реконструкция на отоплителна инсталация към СОУ, ремонт и реконструкция на общинската болница. Проектите са финансирани от Националния фонд за опазване на околната среда и фонд “Регионални инициативи".

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • стабилизиране на икономиката чрез развитие на частния сектор;
  • изграждане и развитие на инженерната инфраструктурата - транспортна инфраструктура, електроенергийна система, водностопанска система;
  • изграждане на туристическа база на територията на общината чрез насърчаване на частното предприемачество в тази област;
  • интегрирано управление на отпадъците;
  • създаване на център за консултации, пазарна и технологична информация на частните предприемачи и професионално обучение;
  • изграждане на пречиствателни станции за руднични отпадни води;
  • поддържане и обновяване на обектите на културата, образованието, спорта и младежките дейности.
Адрес за контакти:

гр. Мадан 4900
област Смолян
ул. “Обединение” 14
тел.: 0308 /2 22 75
Web: http://www.madan-bg.com/
Кмет: Фахри МОЛАЙСЕНОВ