ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
Население: 21 082 души. Официалната статистика не отчита процесите на “скритата” – нерегистрирана миграция. Естественият прираст в общината е отрицателен (- 1,33).

Населени места: В състава на общината влизат общинския център - град Момчилград и 30 кметства с 48 населeни места.

Територия: Общината е разположена в един от дяловете на Източните Родопи – Стръмни рид, на територия от 360 027 кв. км. Климатът в общината е умерено-континентален до средиземноморски. Общината граничи с общините Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград.
Географското и положение определя значението й като естествен кръстопът в региона. Преминаването през Момчилград на ж.п. линията Русе-Подкова, и основните пътни връзки от Кърджали, към Крумовград и Кирково подпомагат икономическото й развитие. На територията на общината е разположен Природния резерват “Боровец”, който е с национално значение.

Икономически активно население и състояние на безработицата: Работоспособното население /на възраст от 20 до 59 г./, представлява 58,5% от общото население.

Селскостопански фонд: Селскостопанският фонд на общината е разположен на територия от 160 005 дка, като от тях се стопанисват 57 252 дка. От тях ниви – 16 344 дка, ливади 7 198 дка, люцерна – 370 дка, трайни насаждения – 30 дка, зеленчуци – 1 498 дка. Тютюнопроизводството си остава основен поминък за населението. През 1999 г. от 6 800 дка. са получени 718 тона тютюн.
Зеленчукопроизводството е добре развито в някои райони на общината, за която е характерно средно ранното производство. Разположението на общината позволява отглеждането и на късни зеленчуци - фасул и зеле.
Благоприятните природно-климатични условия и релеф обуславят възможности за ускорено развитие на овцевъдството и говедовъдството.

Горски фонд: 46,86 % от общата площ на общината се заема от горски насаждения, или 160 899 дка. Собствеността върху горския фонд е 100 % държавна. С горите се свързва икономическото развитие на общината в няколко насоки:
 • развитие на ловния туризъм поради богатството от яребици, зайци, лисици, вълци, диви прасета, сърни и чакали;
 • ефективно използване на природните ресурси като билки и ядливи гъби, с които общината е значително богата;
 • горите не дават възможност за добив на дървен материал.

Структуроопределящи отрасли: Машиностроенето за хранително-вкусовата промишленост е един от основните отрасли в общината, представен от предприятията на “Хранинвест-Хранмашкомплект” АД – Стара Загора.
Леката и преработвателната промишленост макар и свити, продължават традициите в общината. Преработвателната промишленост е представена от млекопреработващото предприятие към ВК “Младост” 95, Кооперация “Хисор” и други. Месопреработващата промишленост е представена от модерното предприятие “Байдано-Младост 95” ООД, което с капацитетните си възможности и най-нови технологични линии е в състояние да стимулира значително животновъдството.
На територията на общината се намират рудниците “Звездел”, “Галенит” и “Пчелояд”, от които се добиват ценни оловно-цинкови руди – галенит, сфалерит.
Най-високи финансови резултати имат фирмите от промишлените производства.

Действащи фирми: На територията на общината са регистрирани 1140 частни фирми, като повечето от тях са малки и средни предприятия. Те формират положителен финансов резултат и вече стабилно осигуряват повече от 1800 постоянни работни места. По-голяма част от печалбата на частния сектор е формирана в сферата на услугите.
Заводите “Граничар” и “Върбица” са специализирани в машиностроенето за хранително-вкусовата промишленост.
ВК “Младост 95” се занимава с млекопреработване.
Кооперация “Хисор” произвежда кисело мляко и кашкавал.
Кооперация “Ахат Баба” притежава своя мандра.
Предприятието “Байдано – Младост 95” ООД работи с нови технологии в сферата на месопреработващата промишленост.

Бюджет: Планираният бюджет на общината за 2000 година възлиза на 3 445 000 лв., от които собствени приходи в размер на 1 416 518 лв. и субсидии от държавния бюджет в размер на 1 744 700 лв.

Чуждестранни инвестиции: Единствената сериозна чуждестранна инвестиция в община Момчилград е 100% германското дружество “АРТЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД, което е открило и поддържа над 180 работни места. Предприятието произвежда трикотаж и е създало собствена производствена база. В този перспективен за региона подотрасъл единствено се забелязва

оживление, което се дължи най-вече на стремежа на предприемачите да ползват оптимално качествено подготвения човешки ресурс и ниското ниво на работните заплати.

Уникални характеристики и силни страни:
 • чиста природна среда и климат, благоприятстващ развитието на земеделието;
 • опит и традиции в земеделието;
 • добре развита и поддържана телефонна мрежа;
 • характерни исторически и природни дадености
 • преминаването през територията на общината на инфраструктурен проект от национално значение – Паневропейски транспортен коридор № 9.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
 • ефективно използване на икономическия потенциал и местните ресурси за овладяване и преодоляване на негативните тенденции в развитието на икономиката на общината (развитие на биологично/екологично земеделие; използване на минералните води – бутилиране, оранжерийни производства; дърводобив и преработка на дървесина; отглеждане и преработване на билки и гъби);
 • развитие на местната инфраструктура (инженерно-техническа и социална) в съответствие с изискванията за изравняване на условията по трансгранично сътрудничество, в т. ч. постигане на устойчиво екологично развитие;
 • подготовка и реализиране на комплексни програми за участие на общината с всички нейни елементи (местна власт, бизнес-среди, граждански сектор) в осъществяването на трансграничния проект с национално значение – Паневропейски транспортен коридор № 9.

Адрес за контакти:

Гр. Момчилград 6 800
Област Кърджали
Тел.: 03631/78 41
Web: http://www.momchilgrad.bg/
Кмет: Акиф АКИФ