ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Население: В община Неделино живеят 8 928 души, от които 4 382 са мъже и 4 546 са жени. Гъстотата на населението е сравнително висока – 87,36 души. Наблюдават се тенденции за сезонно обезлюдяване на общината. Темповете на застаряване на населението са по-ниски в сравнение със средните за страната.

Населени места: В състава на общината са включени общинският център – град Неделино и 14 населени места.

Територия: Община Неделино се простира на 102,3 кв. км. Средната надморска височина е 400-500 м. Общинският център – град Неделино е основан през 1607 година. Общината граничи с общините Златоград, Кирково, Кърджали и с Република Гърция.

Икономически активно население и равнище на безработицата: Безработицата в общината към месец септември 2000 г. е 38,81% или 1852 души. От тях 1 123 са жени. Най-висок е делът на безработните с по-ниско образование – 930 души.
Живеещите в общината се реализират в повече от една дейност. Търсят се възможности за по-пълноценно използване на наличните човешки ресурси.

Селскостопански фонд: Селскостопанският фонд обхваща 28 880 дка. Обработваемите земи в общината са 10 000 дка.
Основните култури, които се отглеждат са тютюнът – поради особено благоприятните климатични и географски особености, и картофите.
Неделино е една от водещите общини в региона в производството на ориенталски тютюн. Търсят се възможности за производство на екологочно чиста продукция с утвърждаването й като запазена марка на пазара в страната. В крайречните котловини има условия и за зеленчукопроизводство.

Горски фонд: Горският фонд обхваща 72 795 дка., от тях 19 741 са заети от широколистни гори, а иглолистните са разположени на 46 642 дка. Горите са стратегически резерв на почти всички дейности в общината от значение за развитието на общинската икономика – туризъм, дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, култивирано отглеждане и преработка на билки, гъби и горски плодове. Търсят се възможности за реализиране на дейности, свързани с допълнително залесяване на горски терени.

Структуроопределящи отрасли: Дърводобивът и дървопреработването, текстилната промишленост и туризмът са отраслите с най-голям потенциал за развитие в общината.
В настоящия период реално функционираща е само преработвателната индустрия.
На територията на общината частните фирми са единствените, които реализират приходи от продажби.

Фирми, действащи в общината: В общината са регистрирани 370 стопански субекта, като 86% от капитала им е частна собственост. След 1996 г. в частния сектор започват да се създават по-голяма част от приходите на общината, макар и с по-малко персонал.
Приходи постъпват предимно от секторите на търговията и транспорта, а най-слаби са приходите от промишлеността.
Една от значимите за общината фирми е фирма ЕС БИ ЕН – средно голямо частно предприятие, специализирано в шивашката индустрия.

Бюджет: За 2000 г. бюджетът на общината е в размер на 2 500 х.лв., от които 15% е дела на собствените приходи, а 85% - субсидия от Републиканския бюджет. Със средствата от бюджет се обслужват приоритетните разходи, като работна заплата, социални помощи, медикаменти и други-

Чуждестранни инвестиции: В общината липсват преки и портфейлни чуждестранни инвестиции.
Единствената държавна приватизирана вече фирма е “Родопи-Н” – работеща в областта на текстилната промишленост
По-големи предприятия в общината, за които е разкрита процедура за приватизиране, са “Стройвъзход”, “Нова гора”, “Металик”, които в момента не развиват никаква дейност.
“Пилси” – държавна фирма, произвеждаща метални сила и широка гама пили.

Уникални характеристики на общината:
  • чиста околна среда, незамърсявана от промишлени предприятия;
  • свободна и възпроизвеждаща се работна сила;
  • богат опит и дългогодишни традиции в сферите на тютюнопроизводството, картофопроизводството, дърводобива и дървопреработването, шивашката и трикотажната промишленост;
  • добре развита енергийна система;
  • природни и етнографски забележителности и срещаният единствено в тази българска община неделински двуглас.
Международни контакти: Установени са неофициални бизнес контакти между частни предприемачи и представители на бизнеса от Гърция, САЩ, Англия и Италия.

Текущи програми и проекти: В общината се реализират проекти в областта на инфраструктурата, като 3 от тях са за път Неделино-Долен, Върлино-Припек, Неделино-Върли дол. Четири са проектите в областта на водоснабдяването. Реализира се и съвместен проект “Депо за твърди битови отпадъци” Неделино-Златоград-Кирково” в местността Пресека.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • подобряване на инфраструктурата – водоснабдяване, благоустрояване на улици;
  • доизграждане на четвъртокласната пътна мрежа;
  • създаване на нови работни места.
Адрес за контакти:

Гр. Неделино 4 990
област Смолян
ул. “Ал. Стамболийски”
тел.: 03072/21 38
Web:http://www.nedelino.bg/
Кмет: Стоян БЕШИРОВ