ОБЩИНА РАКИТОВО
Местоположение, релеф, климат
Община Ракитово се състои от три селища - гр.Ракитово, гр.Костандово и с.Дорково. Ракитово е доста старо селище, съществувало е още през ХІІІ-ХІV век. През 1576 г. се споменава с името Ракитово, а през 1870 г. селище с развито абаджийство, дърводобив и животновъдство. През 1964 г. е признато за селище от градски тип, а през 1969 г. е обявено за град. Община Ракитово е административен център и се простира на площ 257 779 дка. Разположена е в Западните Родопи, в югоизточната част на Чепинската котловина при надморска височина от 811 м. През града тече Стара река, на югоизток, почти вградена в града е височината Бърдо, а на юг се простира обширен лесопарк, известен с името "Парка".
В землището на общината се намират курортната зона "Цигов чарк", вилна зона гара Костандово, резерватът "Мантарица", включен в списъка на биосферните резервати по международната научна програма на ЮНЕСКО - "Човек и биосфера".
Климатът е мек среднопланински при средногодишна температура 8 градуса, средноянуарска минус 3 градуса и средноюлска - около 18 градуса. Валежите (650 мм) са с максимум през лятото - 21 мм и минимум - 110 мм през зимата. Снежната покривка се задържа за около 70-80 дни.
Почвите са главно кафяви горски и канелени горски.
След хидротермални изследвания в землището на общината е открито находище на термални и минерални води с температура до 50 градуса и ниска минерализация.
Поземлен фонд, гори, селско стопанство
Поземленият фонд на общината включва 45 257 дка селскостопански земи и 198 220 дка горски фонд. Водните площи и населените маста са 1 430 дка. Обработваемата земя е 27 014 дка, което представлява 10 % от общата територия на общината. Малкият дял на земеделските земи прави особено важна задачата за тяхното рационално използване и отглеждането на рентабилни култури, съответстващи на планинския и полупланински район. Категорията на земеделските земи в общината е от VІ до Х. Горският фонд заема значителна част от общата територия на общината - 77%. Горите представляват 88% от горския фонд. Голям е делът на иглолистните гори - 70%.
Растениевъдство
След възстановяване на собствеността земеделската земя представлява малки частни имоти, използвани от собствениците за задоволяване на личните им нужди. Основните култури, които се отглеждат, са картофи, фасул, царевица. Селскостопанският фонд на община Ракитово е от изградени хмелови конструкции на площ 3 134 дка, от които около 1 076 дка са засети с хмел.
• Животновъдство
Отглежданите животни са в частния сектор. Отглеждат се предимно крави, овце, кози, прасета и кокошки от частни стопани за задоволяване на личните нужди. Поради ниската изкупна цена на животинската продукция, независимо от екологично чистия район, не се създават по-големи ферми.
Води, водоснабдяване, канализация
Речната мрежа на територията на общината се формира от реките Стара река, Мътница и техните притоци. Собственик на термалните и минералните сондажи е общината. Голям интерес за общината представляват изотермалните извори, разкрити в м. Зеленка в близост до река Мътница.
Водоснабдяването в общината е гравитачно. Водоснабдени са 98 % от населените места. В зависимост от климатичните условия през различните сезони дебитът на водата е различен, поради което се налага режим на водоподаването на питейната вода, особено през летните месеци. Питейната вода е с високи качества, но поливането на насажденията през летните месеци води до проблеми при захранването с питейна вода. Качествата на питейната вода е добро.
В община Ракитово има изградена канализационна мрежа на 99%.
Население
В община Ракитово живеят представители на различни етнически групи - българи, българомохамедани, власи, роми. Ромите в гр. Ракитово живеят в отделни махали, учат в отделни училища. Изповядват се основно две религии - християнска и мюсюлманска.
Към 03.08.2004 г. населението на общината е, както следва: гр. Ракитово- 9100 жители, гр. Костандово - 4470 жители, с. Дорково - 3004 жители.
За последното десетилетие в общината нараства основно броят на новородените ромчета. За съжаление, поради трудностите на прeхода, все повече български семейства имат само по едно дете. Тежката социално-икономическа ситуация в общината принуждава много млади и образовани хора да търсят препитание в големите административни центрове. Цели семейства търсят поминък в чужбина. Тази негативна тенденция оказва неблагоприятно въздействие върху цялостния облик и развитие на общината. Населението застарява, общината се оказва непривлекателна за живот на младите хора.
Историческо развитие. Културно историческо наследство
Територията на община Ракитово е обитавана от древността. През VІІ-VІ хилядолетие преди Христа възникват и първите неолитни селища при Ракитово и с.Дорково. Западните Родопи са населявани от тракийското племе беси. Тракийски крепости с важно стратегическо значение са изградени в местностите "Пашино бърдо" и "Качаков чарк" край Ракитово и "Алков камък" при с.Костандово.
Църквите от раннохристиянската епоха на V-VІ век след Христа Ракитово, Костандово и Дорково определят района като важно културно, религиозно и духовно средище, център на епископия. По време на турското владичество селата в Чепинското корито, в т.ч. Ракитово, Костандово и Дорково, се споменават в турски данъчни регистри от 1574 г., като Ракитово е с най-големи феодални приходи - признак за едно голямо българско селище.
На територията на община Ракитово, при с.Дорково, е прочутата от българското средновековие крепост "Цепина", наричана от хронистите "чутовна","недостъпна", тя е столица на Родопската област, престолнина на деспот Алексий Слав.
Църквата "Св.Неделя" е паметник на културата, построена от християни и мохамедани. Иконостасът е дело на Банската художествена школа. Четиринадесет икони са най-добрите иконописни образци от VІІ-VІІІ в.
Раннохристиянската базилика в местността "Николица" в Ракитово датира от V-VI век. Съществувала до ХVII век, когато е разрушена. От 1923 г. е издигнат малък параклис "Свети Никола". Базиликата е свързана с културата на местното тракийско племе беси, епископска, равна по план на базиликата "Света София" в София. Впечатлява с големината, монументалността и запазените архитектурно-художествени детайли. За съхранението й от 1994 г. се извършват консервационно-реставрационни работи.
Палеонтологичното находище, разположено на около 500 м край Дорково, е уникално както на Балканския полуостров, така и в целия свят. Открити са два вида мастодонти от рода "Ананкус арвернензис". Намерени са кости на повече от тридесет вида едри гръбначни животни, бивници (изцяло запазен бивник на мастодонт с дължина 2.95 м), челюсти и кътници на хоботни, фрагменти от птици, насекомоядни, зайцеобразни, свинеобразни, следи от дребни гризачи. Открити са останки от маймуни (примат), трипръсти коне ( хипарион), елени, носорози, примитивни мечки и др.
Култура
Центрове на културата в общината са читалищата в. Ракитово, Костандово и Дорково, историческият музей в Ракитово и училищата.
Читалище "Будилник"в Ракитово е най-старият културен институт в общината. Създадено е през 1898 г. През 1998 г. се чества 100-годишният юбилей. Читалищната библиотека е с богат библиотечен фонд - около 35 000 тома. Художествената самодейност е представена от театрален, естрадно-сатиричен колектив и детска вокална група.
Читалище "Просвета" в Костандово, основано е през 1919 г. Фолклорното наследство се съхранява, обогатява и популяризира от Ансамбъл за автентичен фолклор.
Читалище "Св.св.Кирил и Методий" в с. Дорково е създадено е през 1919 г. Ансамбълът за автентичен фолклор "Овчарска песен" участва във фолклорни събори в Полша, Франция, Македония, Сърбия. Фолклорният фестивал "В подножието на Цепина" през последните години е с международно участие.
Историческият музей в гр. Ракитово е разположен в Апостоловата къща и новата сграда към нея. Къщата е построена през 1906 г. В музея има уредени три експозиции - археологическа, етнографска и историческа.
Проблемите в областта на културата са свързани преди всичко с липсата на финансови средства. Усилията трябва да бъдат насочени към активизиране на гражданското общество и набиране на дарителски средства, с които да се подпомогне културната дейност.
Образование
На територията на община Ракитово има:
• три общообразователни учебни заведения;
• три основни учебни заведения;
• едно помощно училище;
• четири детски градини.
Основните проблеми в образованието са отрицателният прираст на населението и миграцията, които се провокират преди всичко от липсата на работни места.
Съвременните изисквания налагат да се оборудват компютърни кабинети с интернет мрежа.
Младите хора от общината трудно се реализират след завършване на образованието. Това ги кара да търсят реализация в големите административни центрове в страната или в чужбина.
Необходимо е подобряването на транспортните връзки и на цялата инфраструктура, за да се привличат ученици за завършване на средното им образование в общината.
Интегрирането на децата и учениците от малцинствата е една от задачите, които стоят за решаване. В ромското училище в кв."Запад" и изнесените групи към ОДЗ "Малина Тодорова" в Ракитово обучават над 450 ученици и се отглеждат около 60 деца.
Здравеопазване и социални грижи
Здравеопазването се организира от общинска поликлиника, звено за "спешна медицинска помощ" и здравни служби в гр. Костандово и с. Дорково. Аптечното обслужване се осъществява от частни аптеки.
На територията на община Ракитово са регистрирани две групови медицински практики за обслужване в Ракитово и Костандово и няколко индивидуални практики за медицинско обслужване за Костандово и с. Дорково, включително и за стоматологична помощ.
В Костандово и Дорково работи общински център за социални грижи. Към центъра функционира домашен социален патронаж за подпомагане на самотни пенсионери.
Икономика
Горите са най-голямото богатство на община Ракитово. Те осигуряват и основния поминък на населението, който е свързан с дърводобива и дървопреработването. С мебелно производство се занимават над 30 фирми в общината. Дървопреработването и мебелното производство е развито в малки частни работилници. Използването на дървесината трябва строго да се регламентира, за да спире незаконната сеч. Приватизацията в страната и конкуренцията в частния бизнес доведоха до намаляване обема на работа на дървопреработващото предприятие "БЛАТЦА" АД. В момента то работи с много малък капацитет. Останалите дървопреработващи предприятия са частна собственост.
Традиционни за общината са хмеловите насаждения, фабриката за хмелов гранулат на територията на общината е единствената на Балканите. Цехът за перилни препарати се наложи на пазара, търговската марка обаче не показва, че цехът се намира на територията на община Ракитово. В двата килимарски цеха е заета предимно женска работна ръка. С бързи темпове започва да се развива заводът за текстил "НОВОТЕКС-Р" АД, като броят на заетите в това производство расте непрекъснато.
Има изградени частни цехове за производство на закуски и хляб. В трите селища на общината има пунктове за изкупуване на мляко.
Основният транспорт на територията на общината е шосейният, пътната мрежа е третокласна и четвъртокласна. Основните пътни артерии свързват общината с Пазарджик, Велинград и Пещера. Населените места - Ракитово, Костандово и Дорково - са свързани с четвъртокласна пътна мрежа.
Пътническият транспорт се осигурява от частната фирма "Чепино антотранспорт" ЕООД - Велинград.
Ж.п. транспортът от гара Костандово осигурява железопътната връзка за жителите на общината. Товарните превози се извършват от частни фирми на територията на общината.
Търговската мрежа в общината е изцяло частна. В последните години са разрасна "четвъртък пазар", за него трябва да се намери подходящ терен.
В курортното дело на общината има изградени традиции. В края на ХІХ век са направени първите вили за почивка. През 1963 г. Министерство на народното здраве обявява Ракитово за планински климатичен курорт.
На територията на общината са има три телефонни станции на БТК. Има обхват за големите мобилни телекомуникационни компании Мтел, Глобул и Мобиком. Телекомуникационната компания и частни доставчици осигуряват интернет за все повече потребители. Сигналите на БНТ, bТv и БНР се разпостраняват чрез ретранслатор от връх "Каркария" в землището на село Дорково. На територията на общината се излъчват 60 телевизионни програми чрез оптичен кабел между населените места от кабелния оператор"Деймос".
Адрес за контакти:
Гр. Ракитово 4 640
област Пазарджик
Тел.: 03542/20 44
Web: www.rakitovo.net
Кмет: Любомир ПЕТКОВ