ОБЩИНА РОДОПИ
Население: В община Родопи живеят 41 068 души, от които 20 304 мъже и 20 464 жени. Гъстотата на населението е в рамките на средната за страната, като на 1 кв.м. живеят 61 човека. Наблюдава се тенденция към намаляване броя на населението.

Населени места: В състава на общината са включени 27 населени места, от които 14 са кметства. 11 са кметските наместничества, включващи към тях 2 населени места с по 10 души население.

Територия: Община Родопи е разположена на територия от 668,6 кв.км. – 12% от територията на Пловдивска област. Общината има благоприятно географско разположение – Тракийска равнина, подножието на северните склонове на Родопите и 335 кв.км. от родопските гори между Асеновград, Михалково и Кричим. През територията на общината преминава пътя София-Пловдив-Смолян, държавните магистрални газопроводи до КЦМ – Пловдив през с. Крумово и с. Ягодово, както и този покрай с. Цалапица.
В близост до общината се намира и международното летище Маврудово.

Икономически активно население и състояние на безработицата: Тенденциите в трудовата заетост на населението от пълнолетна и трудоспособна /активна/ възраст са сравнително добри в сравнение с тези за страната, но се наблюдава спад в икономическата активност на населението. 21 665 души е икономически активното население на територията на общината. Делът на трудоспособното население е 52%, като през последните две години се запазва относително стабилен. Безработицата в общината е 14.7% или 2 690 души.

Селскостопански фонд: Обработваемата земя е разположена на 332 775 дка. 80 557 са трайните насаждения на територията на общината. Естествените ливади са 16 027 дка., стопанската земя е 389 629 дка.
Физико-географските характеристики на общината е определят като индустриално-аграрен район с разноотраслово стопанство. Благоприятните природни условия и ресурси са предпоставка за развитието на земеделието и животновъдството.

Горски фонд: Горският фонд е 117 824 дка, от които частна собственост са 5 300 дка. 5 628 дка. от горския фонд са собственост на общината.

Структуроопределящи отрасли: Община Родопи е в индустриално аграрен район с разноотраслово стопанство. Благоприятните природни условия и ресурси дават възможност за развитие на земеделие, животновъдство, преработващата индустрия, услуги, екотуризъм и почивно дело.

Действащи фирми: На територията на община Родопи е разположено най-голямото предприятие за производство на оловно цинков концентрат и цветни метали – “КЦМ” АД. В общината работят още няколко големи предприятия – “Агрия” и “Целхарт” - Стамболийски.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • подпомагане, кредитиране, развитие и пазарно осигуряване на селското стопанство;
  • реализация на нови стопански и търговски проекти – тържище за плодове и зеленчуци, малки и средни предприятия, земеделски ферми
  • намаляване на безработицата;
  • привличане на чужди инвестиции.
Адрес за контакти:

Пловдив 4000
Община Родопи
Ул. “Софроний Врачански” 1а
Тел.: 032 604 100
Web: http://www.rodopi-bg.org/
Кмет: Пламен СПАСОВ