ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Население: В общината живеят 11 800 души. Съотношението между градско и селско население е 46.5 % на 53.5 %.

Населени места: В състава на общината са включени град Рудозем и 23 населени места – 13 села и 9 махали.

Територия: Община Рудозем се намира в най-югоизточната част на Западните Родопи по долината на р. Арда, р. Чепинска и р. Елховска. Разположена е на територия 191,3 кв.км. Граничи с общините Смолян, Мадан, Златоград, а на юг с Република Гърция. Средната надморска височина е 700-800 м., като преобладават нископланинските и хълмистите терени. Долините и склоновете са със значителни наклони.

Икономически активно население и състояние на безработицата: Съвременната възрастова структура в общината е от прогресивен тип. Най-висок е делът на населението в трудоспособна възраст – 58,7 %. 29,3 % от населението е в подтрудоспособна възраст и само 12,0 % са в надтрудоспособна възраст.

Селскостопански фонд: Обработваемата земя в община Рудозем е в ограничено количество – 1070 дка., т.е. под 2,5 дка на човек. Общината не разполага с достатъчно по количество и качество земя за развитие на растениевъдството и животновъдството. Структурната специализация на аграрното производство е животновъдството и картофопроизводството.

Горски фонд: Относителният дял на горите спрямо територията на община Рудозем е под 30 %. Горският фонд се ползва главно като суровинен източник на дървесен материал, за развитие на дивечово стопанство, за отглеждане на диворастящи плодове и билки.

Структуроопределящи отрасли: Икономиката на община Рудозем е резултат на дейностите, свързани с експлоатацията най-вече на оловно-цинковата руда и свързаната с това миннодобивна промишленост. Отрасловата характеристика на икономиката е представена още от химическата, леката промишленост, строителната индустрия и отделни единици на енергийната промишленост. През последните години темпът на изменение на общата промишлена продукция се характеризира със значителен спад поради преструктурирането и закриването на значителни мощности в миннодобивната промишленост.

Действащи фирми: В областта на леката промишленост работят фирмата “Рубела Капитал” АД , произвеждащи козметика, паста за зъби, ламинатно фолио; “ВЕА” ООД – козметични продукти, опаковки за козметиката; “Вентони-козметика” ООД – шампиони, пасти за зъби, козметични кремове; “Нифертити” – билки и козметика. .“Горубсо” АД – клон Рудозем, произвежда оловно-цинков и пиритен концентрат. ЕТ “Банко Банчев” – метални конструкции и дърводелски изделия.
В областта на шивашката промишленост работят няколко фирми – “БАПА-СПОРТ” ООД – спортни облекла и чорапи, “ДИЕЛ” ООД – облекла за зимен спорт и други.

Бюджет: Бюджетът за 2000 година на общината е в размер на 2 455 446 лева.

Уникални характеристики и силни страни: Общината се намира в непосредствена близост до гръцката граница. Изграждането на ГКПП Смолян-Рудозем-Ксанти ще даде тласък на трансграничните контакти. Инфраструктурата й е сравнително развита. Работната ръка е с ниска цена, а и преобладават квалифицирани кадри.

Текущи програми и проекти:

През 2000 година е предвидено в общината да бъдат реализирани няколко инвестиционни проекта. Най-значимите са Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци, Изграждане на довеждащ колектор и депо за твърди битови отпадъци в град Рудозем, Изграждане на водоеми в с. Витина и с. Равнината, Реконструкция на междуселищната пътна мрежа. Средствата за реализацията на проектите са осигурени от Националния фонд за опазване на околната среда, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и собствени средства.

Основни приоритети на общината в средносрочен план:
  • изграждане на пътна връзка ІІ-86 с Република Гърция и реконструкция на третокласната пътна мрежа в общината;
  • доизграждане на четвъртокласната пътна мрежа в общината и привеждане на местните пътища към пътищата от ІV клас;
  • изграждане и реконструкция на водоснабдителните системи и канализационните мрежи на населените места;
  • изграждане на язовир “Пловдивци;
  • реконструкция и изграждане на депо за твърди битови отпадъци, както и разработване на програма за разделно събиране на отпадъци;
  • изграждане на компютърна мрежа в общинската администрация;
  • участие в програма САПАРД в областта на млекопроизводството.
Наредби на ОбС - гр. Рудозем:
Наредба №1
Наредба за административни такси

Адрес за контакти:

гр. Рудозем 4960
общ. Рудозем
бул. “България” 15
тел.: 0306/3 32 22

Web: http://www.rudozem.bg/
Кмет: Румен ПЕХЛИВАНОВ