ОБЩИНА СМОЛЯН
ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Община Смолян е разположена в централна Южна България, в Средните Родопи, заема 854 кв. км площ. Състои се от 86 населени места - предимно села в 42 кметства. В територията на общината се включва и част от националния курорт Пампорово - международно известен ски център и идеално място за почивка и туризъм през цялата година.
Общинският и областен център град Смолян се намира на 220 км от столицата София, на 100 км от втория по големина град в България - Пловдив с най-близкото международно летище и на 40 км от границата с Гърция.

На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток с Рудозем, Мадан и Баните, на запад - с община Девин, а на юг - с Република Гърция.
Релефът е планински по цялата територия на общината - със средно- и високопланински облик, с хълмист, силно разчленен и заоблен силует. Средната надморска височина е около 1300 метра. Най-високият връх е "Голям Перелик" - 2 191м. Град Смолян е със средна надморска височина 987 метра.
Ландшафтът е благоприятен за зимни спортове, туризъм във всички форми, за развитие на животновъдство, долините са благоприятни за селища и пътна мрежа. Съществени нарушения на релефа няма. Разнообразните скални феномени, пещери, водопади и езера, запазеното биологично разнообразие създават благоприятни условия за пешеходен и екотуризъм.
Климатът е преходно-континентален планински, с подчертано беломорско влияние, значително разнообразен от влиянието на релефа, надморска височина и изложението на склоновете.
Средномесечната максимална температура е 22.7°С, а минималната средна месечна е 5.2 градуса . Годишните валежи са в границите между 700 и 900 литра на кв.м.
Зимата е мека и снежна, липсват остри и продължителни застудявания благодарение на оградните ридове от запад и север, без екстремно ниски температури и лавини. Снежната покривка се задържа от 80 до 120 дни. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла.
Община Смолян се намира в зоната на кафявите горски почви и техните подтипове. По механичен състав те са песъкливо-глинести и глинесто-песъкливи, рохкави.
Находищата на полезни изкопаеми в общината са от кафяви въглища, сребро, оловно-цинкови руди, варовици, гнайс и глини; мрамор и инертни материали. Повечето находища са неразработени.
ТРАНСПОРТ
Община Смолян и областта изцяло се обслужват от автомобилен транспорт, най-близката жп гара се намира в Асеновград на 85 км от град Смолян.
Пътищата в общината са от II, III и IV клас с обща дължина на републиканската и общинската пътна мрежа 614 км.
Най-близкият международен път - автомагистрала "Тракия", E-80, свързваща Европа с Истанбул, се намира на разстояние 100 км от Смолян. Най-близкото международно летище е летище "Пловдив" - на 85 км от Смолян.
ИКОНОМИКА
Структуроопределящите отрасли в икономиката на общината са търговията и услугите, промишлеността (преработващата, леката и хранително-вкусовата), строителството и туризмът.
В преработващата промишленост водещи производства са хранително-вкусовата и леката промишленост, представени от текстилни, шивашки и млекопреработващи предприятия, предприятия за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Голяма част от трудоспособното население е заето в шивашката и текстилната промишленост.
В Смолян се произвеждат металообработващи машини и инструменти, кабели и изолирани проводници, както и широка гама електромеханични елементи - микропревключватели, мрежови ключове, контакти, щепсели и разклонители за бита, съединители за автомобилната и битовата промишленост. Произвеждат се и компоненти от пластмаса, инжекционни преси, инструментална екипировка и детайли от пластмаса за електрониката, автомобилната, хранително-вкусовата промишленост и здравеопазването.
Горското стопанство е едно от основните предимства на Смолянския регион и стратегически резерв за икономическото развитие на общината. Основен принцип в дърводобивната и дървопреработващата промишленост е използването на ресурсите при съхранение и поддържане на екологичното равновесие.
Строителството е отрасъл с традиции - няколко от най-мощните фирми в общината се занимават с жилищно и пътно строителство: "Виастройинженеринг" АД, "Дюлгер" ООД, ЕТ "Драма - Владимир Гърбелов", ЕТ "Конгломератстрой - Манол Чернев", "Перелик" АД, "Стифстрой" ЕООД, "Тераком" ООД и др.
Туризъм - определен за приоритетен отрасъл. През последните години се характеризира с постоянни темпове на растеж.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Земеделието е предимно монокултурно. Основни отглеждани култури са картофи и фасул, а върху ограничени площи - зърнени култури и култивирани билки. Наблюдава се тенденция за увеличаване площите, заети с трайни насаждения, предимно с ягоди в района на гр. Смолян и с. Смилян. Земеделските земи са маломерни, разпокъсани и отдалечени от пътната мрежа. Обработваемата земя е предимно по склоновете на планинските ридове, била и речни долини. Районът е известен в страната като производител на картофи.

ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна - различните категории пътища по км и състояние.
Републиканската пътна мрежа е 181,414 км, в т.ч. 33,859 - II клас и 147,555 - III клас, изградени републикански пътища с настилка - 98 %.
Общинска - 482,6 , т.ч. 209,50 бивши четвъртокласни пътища, 273,10 - местни пътища.
В и К мрежи
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД- Смолян, обслужва и експлоатира водоснабдителните и канализационните системи на 55 населени места в общината. Три са пречиствателните станции за питейни води. Дължината на водопроводната мрежа ( заедно с к.к.Пампорово) е 534 км (2005г.). Предстои изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води чрез реализация на проект по ИСПА - Интегриран Воден Цикъл на град Смолян на обща стойност 24 млн. евро. Пречиствателна станция ще бъде изградена и в м. "Ардашлъ" в к.к. Пампорово. Общата дължина на канализационната мрежа е 42 933 м .
Електропреносна мрежа
Електрическата енергия в областта се осигурява от "Електроразпределение - Пловдив" ЕАД-клон Смолян. Фирмата разполага с 336 бр. трафопостове и възлови станции; 338 км въздушни ел. проводи с напрежение 20 кV, 62 км кабелни ел. проводи 20 кV, 398 км въздушни мрежи ниско напрежение и 219 км кабелни мрежи ниско напрежение.
Преносната възможност на въздушните и кабелните ел. проводи е 20 кV - 20 МW.
Новите съоръжения, пуснати в експлоатация на територията на Община Смолян през 2005 г.са 5. Поради интензивното строителство в курортния комплекс Пампорово е предвидено изграждане на нова подстанция 110/20 кV за 2006 г.
Газификация, телефонизация, интернет, покритие на мобилни оператори.
През територията на общината не преминава газопроводна мрежа за доставка на природен газ.
Качеството на телекомуникациите в общината е на много добро ниво - телефонни връзки има до почти всички селища, работят над 40 автоматични телефонни централи и вече функционират 2 цифрови АТЦ, които увеличават капацитета на съединителните връзки и се подобрява качеството на телефонните разговори.
Четирите национални мобилни оператора - Мобилтел, Мобиком, Глобул и Вивател имат около 80 % покритие върху територията на общината.
Интернет достъпът е добър, ползават се основно 3 интернет доставчика, но
фирмите, които осигуряват интернет връзка, са повече.
Управление на отпадъците.
През 2004 г. общината стартира съвместно с фирма "Еко-Пак" проект за разделно събиране и преработка на различни по вид отпадъци - хартия, стъкло, пластмаси и метали. Проектът е част от Програмата за рециклиране на отпадъците.
Управлението на отпадъците е задължение на общината и се извършва от Специализираното звено за чистота, сметосъбиране и сметоизвозване - тел. за контакти: 0301-62298.
Спортна инфраструктура.
Град Смолян разполага с два футболни стадиона, спортна зала, кортово игрище, плувен басейн, площадка за скейтборд, открита площадка за баскетбол и няколко детски площадки. Спортната зала в града разполага с игрище за волейбол, за баскетбол и зала по вдигане на тежести.
Смолян е с дългогодишни традиции в зимните спортове. Близостта на курорта Пампорово предоставя прекрасни възможности за ски и сноуборд, провеждането на различни състезания по ски, сноуборд, ски-бягане от национален и международен ранг. В зимния курорт са изградени 35 километра ски-писти и 11 километра въжени линии и влекове. Ски центърът предлага отлични условия както за майсторите скиори, така и за начинаещите в спорта, които могат да ползват обучение и екипировка.
Сноубордът е другият зимен спорт, утвърден в Родопите. Сноуборд маниаците имат на разположение не само пистите в курорта Пампорово, а и специален сноуборд парк близо до село Момчиловци.
Смолян е малка община, но с голям спортен потенциал. На територията на общината функционират шестнадесет спортни клуба (за повече информация www.smolyan.com).

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Изградената система в сферата на здравното обслужване на община Смолян покрива територията на цялата община. Диагностична, лечебна, рехабилитационна и превантивна помощ се осъществява от две здравни заведения: Районен център по здравеопазване и Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, 4 болнични заведения и Център за спешна медицинска помощ; индивидуални лекарски практики и 9 медицински лаборатории. Регистрираните в общината практики са:
- 31 - за първична медицинска помощ;
- 46 - за специализирана медицинска помощ;
- 53 - за стоматологична помощ;
- 3 - за специализирана стоматологична помощ.
Разкрити са 19 здравни кабинета в детските заведения и училищата.
В с. Широка лъка функционира "Дом за медико-социални грижи за деца до 3-годишна възраст".
Лекарствени средства, медико-санитарни материали и консумативи за населението се осигуряват от 26 частни аптеки.

ОБРАЗОВАНИЕ
Град Смолян се утвърждава като средище за подготовка на специалисти с висше и средно образование в Родопите. На територията на общината е изградена широка мрежа от учебни заведения: В града има два филиала на университети и един колеж.
В Учебно-научен комплекс "Родопа" в Смолян - на Варненски свободен университет (ВСУ) "Черноризец Храбър" се обучават около 2 000 студенти в образователна степен "магисър"и "бакалавър" по специалностите:
Икономика; Международни икономически отношения; Защита на националната сигурност; Стопанско управление; Публична администрация.
В Пловдивски университет (ПУ) "Паисий Хилендарски" - филиал Смолян - педагогически факултет, се изучават специалностите:
Начална училищна педагогика с чужд език; Български език и английски език; Български език и история; История и география; Математика и информатика; Туризъм; Маркетинг; Екология и опазване на околната среда.
Технически колеж - Смолян към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение и от 1997 г. е част от ПУ "П. Хилендарски".
Специалностите са:
транспортна техника и технологии; електроенергетика и електрообзавеждане; комуникационна техника и технологии; компютърни и комуникационни системи; машиностроителна техника и технологии.
Добре развита е мрежата от средни и основни училища. В Смолян има:
2 профилирани гимназии с изучаване на чужди езици: (ГПЧЕ "Иван Вазов" с английски и немски език, ПМГ "Васил Левски" с природоматематически профил).
5 професионални гимназии по: икономика, строителство, туризъм, техника и технологии, приложни изкуства.
2 средни общообразователни училища
Национално училище по фолклорни изкуства "Широка лъка"
10 основни и 4 начални училища в града и в селата Виево, Кутела, Петково и Катраница,
Помощно училище (ПУ) "Неофит Рилски" - с. Чокманово, Социално-педагогически интернат "Максим Горки" - с. Стойките, 2 оздравителни средни общообразователни училища (ОСОУ) в с. Петково и с. Славейно.
20 детски градини, от които 9 в гр. Смолян и 11 - в селата.
Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи "Катя Ванчева" - с. Широка лъка.
С изключение на професионалните и специалните училища всички останали са общински и стопанисват публична общинска собственост. В общинските училища учат около 4 600 деца, общият брой на учениците заедно с професионалните гимназии е около 14 000.
В града функционират и извънучилищни звена за деца с таланти и специфични интереси:
Държавен юношески фолклорен ансамбъл (ДЮФА) "Орфей", Детска музикална школа, Общински младежки дом с 8 състава, Общински детски комплекс (ОДК), Училище "Европа" за изучаване на езици и компютри.

ТУРИЗЪМ

Родопите са планина, която посреща туристите с красиви панорами и кристално чист въздух. Хилядолетия наред тук хората живеят в хармония с природата, съхранявайки в пазвите на планината диви и недокоснати кътчета красота и невероятно разнообразие от растения и животни. Уникални за района са отрицателната йонизация на въздуха и плътният озонов слой. Природните ресурси са важен фактор за развитието на туризма като приоритетен отрасъл във всичките му съвременни форми.
Политиката за развитието на туристическия продукт е насочена към превръщането на общината в целогодишно привлекателна за туристите дестинация. Многобройни са възможностите за активен отдих и туризъм в община Смолян. Посетителите могат да избират разнообразни оферти: да се насладят на спокойствието на планината и да се освободят от стреса, избирайки някоя от трите туристически локализации в общината: Стойките-Широка лъка-Гела, Момчиловци-Рожен-"Хайдушки поляни" или пък района за пешеходен и пещерен туризъм в горното поречие на река Арда. Общината предлага близо 250 км маркирани пътеки за пешеходни и велопреходи в планината, възможности за приключенски туризъм - скално катерене, проникване в неблагоустроени пещери, алпийска люлка и алпийски тролей, а в мрежата от туристически информационни центрове могат да се наемат квалифицирани планински водачи.
В общината има 4 обекта, включени в програмата "Сто туристически обекта": Исторически музей - Смолян, Планетариум - Смолян, пещера "Ухловица", архитектурният резерват - с. Широка лъка.
Ценителите на архитектурата могат да посетят архитектурните комплекси "Чешитска махала", кв. Райково, Агушеви конаци в с. Могилица и Алибеев конак в Смолян, който е действаща база за настаняване с типична родопска механа.
Смолян предлага една уникална комбинация от астрономически забележителности - най-големият на Балканския полуостров Планетариум (в града) и Националната астрономическа обсерватория на връх "Рожен" - на 30 км от града.
Културните традиции на региона привличат все повече туристи чрез различни фестивални прояви и събития като биеналето "Международни младежки Орфееви празници", националният събор "Рожен пее" и ежегодната международна театрална академия; ежегодни фотопленери, кукерските игри в с. Широка лъка, кушиите на Тодоровден в с. Момчиловци, гайдарското надсвирване в с. Гела и гайдарският фестивал в с. Широка лъка, празникът на фасула в с. Смилян и много събори на местните общности.
В редица селища е възродена традицията на народните художествени занаяти. Туристите освен да наблюдават, могат и да придобият умения в избран от тях занаят - тъкане, дърворезба, везане, шиене на терлици, др.
Новите инвестиционни проекти за развитието на туризма са: изграждането на Спортно-туристически център "Перелик", три нови курортни ядра в местността "Райковски ливади", "Хайдушки поляни" и Смолянски езера, следващият етап от проекта за Сноуборд парк край с. Момчиловци. По първия етап вече е изградена сноуборд писта с два малки влека.
Стартира проект за повишаване качеството на туристическите услуги - "Изграждане на център за професионално обучение по туризъм" в Смолян, в партньорство с МТСП и немското Дружество за международно сътрудничество.
В момента се изпълнява и регионален пилотен проект за създаване на модели за използване на културното и историческото наследство в общините Смолян и Златоград като фактор за местно развитие - чрез насърчаване на публично частни партньорства за съхраняване и социализация на знакови културни и исторически обекти чрез включването им в туристическата оферта и стимулиране на културното предприемачество. Проектът се съ-финансира от Национален фонд "Култура" и Швейцарска агенция за международно сътрудничество.

ИСТОРИЧЕСКО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Смолянският регион е най-ранно заселеният български планински район. Според археологическите свидетелства градът е заселен между второто и първото хилядолетие преди Христа. Името си получава от славянското племе смоляни, дошло тук през VII век след Христа. Най-старото местонахождение на града е било на мястото на днешния квартал Езерово. През вековете селището се разширявало постепенно към долините на двете планински реки - Черна и Бяла.
Първото население, засвидетелствано в писмени източници, живяло по нашите земи, са траките. За античните автори Родопите са свещена тракийска планина, родното място на митичния Орфей и планината, в която е разположено известното в цялата елинска античност Прорицалище на Дионисий.
В община Смолян има няколко регистрирани тракийски светилища, изследвани са и редица тракийски некрополи.
През І в. от н.е. траките падат под римско владичество, от тогава са и най-ранните сведения за строителство на пътищата по нашите земи. Засега на територията на Родопите археолозите са регистрирали трасетата на два римски пътя: пътят на юг от днешен Пловдив през "Персенк ", западно от гр. Смолян към Егейско море, за който се предполага, че е свързвал двете главни римски пътни артерии през Балканите - Траяновият път и Виа Егнатия. В началото на 18 в. по този път минава френският пътешественик Пол Люка. Другият античен път пресича западните части на сегашната Смолянска област (Борино, Чавдар, Доспат) и се предполага, че е част от трасето на римски път с местно значение. Сега се извършват проучвания на трето антично трасе - през източната част на Смолянска област.
От ІV-V в. от н.е. родопските траки приемат християнството, за което свидетелствуват многото ранни християнски базилики. Засега са проучени три такива обекта на територията на Смолянска област, два от които са на територията на община Смолян - базиликата при с.Гела е от началото на V в., и манастирският комплекс при гр.Смолян - V-VІ в.
Ранновизантийските крепости са били 12 в провинция Родопа (включваща Родопите и Беломорието от Места до Марица). В община Смолян са частично проучени крепостите при гр. Смолян, с. Могилица, с. Кошница, с. Подвис.
Забележителен елемент на културно-историческото наследство са паметниците на родопската възрожденска архитектура. Общо са регистрирани 435 жилищни сгради, комуникационни съоръжения, строени от местни майстори, от които 8 с национално значение.
Автентични свидетелства, представящи богатото културно-историческо наследство на Община Смолян от различните исторически епохи, са движимите паметници на културата, съхранявани в Исторически музей "Стою Шишков"- гр. Смолян и в музейните сбирки в с. Широка лъка, с. Момчиловци и с. Славейно.

ДЕМОГРАФСКИ ДАННИ
Общият брой на населението в общината по последни официални годишни данни към 30.12.2004 г. е 45 111 души. От тях 21 862 са мъже и 23 249 - жени. В общинския център живеят 32 110 души (71 %). Населението под трудоспособна възраст е 15.04 %, в трудоспособна възраст - 63.75 % и в над трудоспособна възраст - 21.21 %.

НЯКОИ ОТ ТЕКУЩИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЩИНАТА СА:
"Местно икономическо развитие - 5-та фаза на техническо побратимяване с американски общини".
Програмата вече седем години успешно действа в България и се финансира от Американската агенция за международно развитие (ААМР). В Партньорството за местно икономическо развитие участвуват 28 български общини, ФРМС и Международна асоциация на градските управи със седалище Вашингтон. Петата фаза на Програмата се реализира в периода септември 2004 г. - септември 2007 г. и в тази фаза се включи и Община Смолян.
"Работа за нашето общо бъдеще - устойчиво партньорство между местните власти за развитието на региона Смолян-Родопи-Еврос"- Фонд за малки проекти България-Гърция по ФАР-ТГС .
Целта на проекта е подобрявяне на взаимодействието между българските и гръцките местни власти от граничния район, стимулиране на добри практики, изграждане на условия за консенсус и по-нататъшно развитие на потенциала на района. Дейностите по проекта са насочени към повишаване ефективността на дейностите на Община Смолян и на областното местно самоуправление Родопи-Еврос със седалище Комотини при усвояване на структурните фондове на ЕС чрез провеждане на обучения, изграждане на партньорски мрежи, проучвания и подготовка на конкретни предложения.
"Интегриран проект за подобрения във водния цикъл на град Смолян"- ИСПА 2004 - в процес на финализиране на процедурата.
Текущи партньорски проекти:
- "Проблеми на паркирането в европейските градове" по INTERREG IIIC - с водещ партнор Университет Хумболдт-Берлин, Германия.
- Паневропейски проект, в който партньори от Германия, Белгия, Испания, Гърция, Италия и България събират, анализират и оценяват информация относно проблеми на трафика и паркирането. Идеята е да се обмени информация и практически опит между различни по големина градове, но с подобни проблеми. Целта е да се оформи една цялостна концепция и политика с фокус върху паркирането.
- "Въвеждане на клъстърен подход и установяване на пилотен клъстърен модел"
Пилотният проект се изпълнява от общините Смолян и Чепеларе, съвместно с Регионална туристическа асоциация "Родопи". Има за цел да насърчи партньорството между туристически бизнеси, браншови сдружения и местната власт от област Смолян за подобряване на конкурентноспособността на регионалната икономика.

ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ
Община Смолян осъществява сътрудничество и съвместни инициативи с градове и общини от различни краища на света:
Пори, Финландия;
Слуцк, Беларус;
Нови сонч, Полша - от 1983 г.;
Белци, Молдова - от 1989 г.;
Ейлат, Израел - от 1994 г.;
Ксанти, Гърция - Споразумение за сътрудничество от 1995 г.;
Пендик, Турция - от 1997 г.;
Сю Чанг, Китай - от 1997 г.;
Зул, Германия - побратимяване от 1998г.;
Калуга, Русия - от 2004 г.;
Кишпещ, Унгария - Договор за побратимяване от 2004 г.;
Мартинсикуро и Контрагуера, Италия - Споразумението за побратимяване от 2004 г.

Ксанти, Гърция
Осъществените съвместни дейности са свързани с взаимното опознаване на хората от двете страна на границата и с общи проекти и мероприятия.
Фолклорни групи от Ксанти участваха в Международните младежки "Орфееви празници" през 2003 и 2005 г. През 2004 г. делегации от гр. Смолян участваха в Карнавала на града и в Тракийските фолклорни празници в гр. Ксанти. Осъществени съвместни проекти: "Дни на приятелството Смолян - Ксанти" (2004 г.).
Кишпещ, Будапеща - Унгария
През 2005 г. е осъществен младежки обмен между двата побратимени града - "Смолян и Кишпещ - стъпка към изграждане на обща Европейска зона за млади хора".
След бедствието, сполетяло община Смолян в началото на месец август 2005 г., Общинският съвет на Кишпещ гласува отпускането на 1 000 000 форинта в помощ на пострадалите.
Делегация, начело със зам.-кмета на Кишпещ бе гост на тържествата по случай 93 години от Освобождението на Родопите. По време на тази визита бе обсъдено бъдещото сътрудничество между двата града.
Пендик, Турция
От 2003 г. започва интензивна съвместна дейност - основно културен обмен. Ежегодно фолклорни групи от Смолян гостуват на фестивала на града на 3 юли в Пендик, а турски групи и делегации са гости на културните празници в Смолян. Осъществява се и обмяна на опит между ръководствата на общините по отношение на европейската интеграция. През месец ноември 2005 г. в Пендик бе проведена конференция на побратимените градове, на която всеки град представи своя стратегически план за развитие и бяха обменени идеи за общи проекти и съвместни дейности.
Мартинсикуро и Контрагуера, Италия
Община Смолян е побратимена с две италиански общини - Мартинсикуро и Контрагуера, провинция Терамо. През август 2005 г. група представители на Смолян участвува в международен археологически лагер в Мартинсикуро. Международният проект, по който общината е партньор, е организиран от Европейски форум на асоциациите за културно-историческо наследство. През 2006 г. предстоят поредица от подобни проекти в община Смолян и италианските общини.

Адрес за контакти:

Гр. Смолян 4 700
Област Смолян
Бул. "България" 12
тел:+359/301/ 62 662,
www.smolyan.bg
Кмет: Николай МЕЛЕМОВ