ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Община Златоград е южна община в Република България, намираща се на около 300 км от София и на около 70 км от международния курортен комплекс Пампорово. В близост е и до предвидените за изграждане международни коридори ("Маказа"). На изток община Златоград граничи с общините Кирково и Джебел, на север с община Неделино, а на запад - с общините Мадан и Рудозем. Южната й землищна граница съвпада с границата на Република България с Република Гърция.
В административно отношение общината е в Смолянска област и е географски център на общини в Южна България. Административният център е град Златоград, най-южният български град, обединяващ около себе си девет населени места - Старцево, Долен, Ерма река, Аламовци, Цацаровци, Страшимир, Пресока, Кушла и Станково.
Територията на общината обхваща площ от 175.8 км2.
Община Златоград е с надморска височина от 385 до 1118 м. Град Златоград е най-ниско разположеното населено място в общината - 420-550 м. Релефът е планински, като на места рязко се променя - редуват се стръмни склонове и дълбоки долини.
В климатично отношение районът принадлежи към континентално- средиземноморската климатична област, южнобългарска климатична подобласт, източнородопски нископланински климатичен район.
Средногодишната температура на въздуха е 10,8°С с максимум през юли 20,6°С и минимум през януари - 0,8°С, което говори за умерено лято и сравнително мека зима. Екстремните стойности на средногодишната максимална и средногодишната минимална температура са съответно 17,1°С и 4,9°С, като средномесечната максимална е през август /28,9°С/, а средномесечната минимална през януари / - 3.9° С/.
Средногодишните валежи достигат до 1000 л/кв.м. Характерни за района на Златоград са интензивните валежи с различно времетраене, които най-често са през есента и съчетани с големия водосборен басейн на р. Върбица, са предпоставка за големи прииждания на реката. Максималните валежни количества /в mm/ за времето от април до октомври се движат от 10,0 за 5 min до 46,3 за 60 min и 59,7 - за повече от 60 min.
Средногодишната относителна влажност на въздуха е 75%, с максимум през ноември -85%, 13 са дните с относителна влажност на въздуха - равна или по-малка от 30%, което е показателно за добри растежни условия на горската и тревната растителност в района.
Средната месечна скорост на вятъра е в границите 0,9 m/sec до 1,2 m/sec, а средногодишната скорост е 1,1 m/sec.
На територията на общината се намират находища на оловно-цинкова руда с високо съдържание на рудата - 60% олово и 30% цинк. Експлоатацията на залежи се осъществява от "Горубсо - Златоград" ЕАД . В момента дружеството е с 80% частен капитал и 20% държавно участие. Запасите, които разработва, се намират в югоизточната част на маданското рудно поле, като в този район 3 рудника експлоатират рудните запаси - рудниците "Мързян", "Гюдюрска" и "Андроу - Шумачевски дол". Запасите са от порядъка на 2,5 млн. тона и се намират в пряка връзка с термална вода под кота 485, като богатите метасоматични орудявания в района са потопени в термална вода с температура над 95 градуса.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Селското стопанство се характеризира със силно разкъсани площи, като средният им наклон е 10-12 ° . В горите най-разпространени са широколистна дървесна растителност - бук , габър , дъб , бреза и дрян, а от иглолистните видове - смърч, ела, бял и черен бор.
Селскостопанският поземлен фонд е 25 346 дка. Обработваемата земя възлиза на 11 840 дка, нивите са 5 841 дка. На човек от населението се пада по 0,7 дка обработваема земя.
В частните земеделски стопанства се отглеждат тютюн, картофи, зеленчуци, трайни насаждения - ягоди.
ИНФРАСТУКТУРА
Пътища
1. Път /Мадан-Златоград/ - с.Страшимир - IV-86524 с дължина 2,000 км. Свързва селото с общинския център. Положената асфалтобетонова настилка е разбита, поради което е необходимо възстановяването й, както и изграждане на подпорни стени при км 1+000 и км 1+500 .
2. Път с.Страшимир - махала Боево - местен път с дължина 1,000 км без трайна пътна настилка. За безопасна експлоатация на пътя е необходимо да се укрепят устоите на моста.
3. Път /Мадан-Златоград/ - Фабрика - IV-86528 с дължина 3,600 км. Поради дългогодишната експлоатация пътната настилка е силно износена.
4. Път Фабрика-Гюдюрска - IV-86528 с дължина 1,500 км. Поради дългогодишната експлоатация пътната настилка е силно износена.
5. Път /Мадан-Златоград/-махала Равно бърце, местен път с дължина 2,139 км. Строи се от 1983 г. Започнато е строителство на подпорна стена с водосток при км 1+634 до км 1+626. За запазване на съществуващото пътно платно е необходимо нейното завършване и изграждане на нова подпорна стена след км 1+841 с дължина 20 м. За нормална експлоатация на пътя се налага баластриране в определени участъци.
6. Път /Златоград-Мадан/ - с.Юруковци, местен път с дължина 1,103 км. Единственото населено място в община Златоград без реализирана транспортна връзка с останалите населени места. Има изготвен работен проект. Необходими са средства за отчуждаване на терена /горски фонд/ и прокарване на трасето на пътя.
7. Път /Мадан-Златоград/ - с.Ерма река - IV-86534 с дължина 8,100 км.
След преустановяване работата на ГОРУБСО гр.Златоград от 1999 г. пътят се поддържа изцяло от общината. Пътят е силно разрушен в участъка от км 0+000 до км 3+500, на три места има и свлачища на земни маси в близост до хвостохранилището, като е засегнато и пътното платно. За укрепването на пътя е необходимо да се изградят три укрепителни стени с дължини по 10 м.
Изготвен е работен проект за цялостно изместване на пътя за с.Ерма река. Реализиран е в участъка от км 3+500 до км 6+000 и е положен един пласт асфалтобетон. Поради липса на инвестиции строителството на обекта е спряно. За нормална експлоатация на пътя е необходимо полагане на асфалтовата настилка в участъка от км 0+000 до км 0+800.
8. Път с.Ерма река - махала Мързян - IV-86534 с дължина 4,500 км. Поради дългогодишната експлоатация на пътя пътната настилка е силно износена.
9.Път /Златоград-Неделино/ - с.Старцево - 1,200 км, част от път IV-86543. Върху участъка е положена асфалтобетонна настилка. Изградени и в добро състояния са пътните съоръжения. За ограничаване на свличанията на земни маси по пътното платно се налага изграждането на укрепителна стена с дължина 30м и височина 1,50м. За укрепване на пътното платно от пропадане трябва да се изградят две подпорни стени с дължини по 20 м и средна височина 2,50 м.
10.Път с.Старцево - м.Белите камъни - район Печинско, местен път с дължина 7,100 км и свързва с.Старцево с третокласен път Златоград-Мадан. Върху част от трасето с дължина 2 км е положена асфалтова настилка. За удобно и безаварийно пътуване е необходимо строителството му да продължи - изграждане на подпорна стена с дължина 105 м и полагане на асфалтова настилка 1 600 т.
11.Път с.Старцево - м.Оловото, местен път с дължина 0,700 км. Пътят е строен и инвестиран от "Мелиорации" - Смолян. Пътят е без трайна настилка и не е разкрит в целия си габарит. Изградени са част от пътните съоръжения. За нормална проходимост през него е необходимо да се направят отводнителните канавки и да се изгради водосток при км 0+500.
12.Път /Златоград-Неделино/ - с.Пресока, местен път с дължина 2,500 км. Положена е трайна настилка, като от км 0+000 до км 0+200 е необходим частичен ремонт и изграждане на укрепителна подпорна стена при км 1+800 с дължина 10 м и височина 2 м.
13.Път /Старцево-Пресока/ - местност "Света Неделя", местен път с дължина 1,00 км. Пътят води до културно-историческа местност и се посещава от много туристи. Трайна асфалтова настилка, за поддържането на пътя в добро състояние трябва да се отводи с изграждане на отводнителни канавки.
14.Път /Златоград-Бенковски/ - разклон с.Долен - Неделино - IV-86533.
Строителството на пътя е започнало през 1972 г. Трасето е с дължина 5+600 км, от които от км 0+000 до км 3+750 са положени 2 пласта асфалтобетон /плътен и неплътен/, а от км 3+750 до км 5+600 само един пласт.
Поради проточилото се строителство асфалтовата настилка в участъка е износена и за да се спре по-нататъчното разрушаване, наложително е да бъде положен втори пласт. В близост до моста над р.Неделинска при км 5+550 е пропаднало пътното платно и е наложително изграждането на укрепителна стена с дължина 20 м и височина 4 м, за която има изготвен работен проект.
15.Път Разклон с.Долен - с.Долен - IV-86536, с дължина 2,500 км. По трасето е положен първи пласт асфалтобетон. Необходимо е полагане и на втори пласт.
16. Път Разклон с.Долен - Станкова махала, местен път с дължина 3,200 км. Строителството на пътя е започнато през 1996 г. Построени са част от пътните съоръжения - подпорни стени и водостоци. В момента пътят е в лошо състояние. Изнесена е баластрената основа и има стеснени участъци от свлечени земни маси. Липсват отводнителни канавки. Необходимо изграждане на пътните съоръжения и полагане на трайна пътна настилка.
17. Път Станкова махала - махала Дуганица, местен път с дължина 1,000 км. Пътят е без настилка. За нормалното движение по него е необходимо баластриране от км 0+500 до км 0+600.
18. Път гр.Златоград - с.Аламовци, местен път с дължина 9,200 км. Строителството му е започнало през 1982 г. Построени са част от пътните съоръжения. Положена е асфалтова настилка от км 0+000 до км 7+ 700. Наводнението през м.ноември 1996 г. засегна чувствително пътя до с.Аламовци. Отнесени бяха участъци и затлачени пътни съоръжения - водостоци и канавки. Със средства от фонд "Стихийни бедствия" бяха възстановени част от щетите. За завършване на пътната част е необходимо изграждане на водостоци при км 8+600 и км 9+200 и полагане на асфалтова настилка от км 7+700 до км 9+200.
19. Път разклон с.Аламовци - Заставата, местен път с дължина 2,000 км. Пътят е без трайна настилка. Необходимо е отводняване и баластриране на пътя в отделни участъци.
20. Път Заставата - махала Кубилин дол, местен път с дължина 0,700 км. Пътят е без трайна настилка. Необходимо е отводняване и баластриране на пътя в отделни участъци.
21. Път Граница община Кирково /с.Горски извор/ - с.Кушла, местен път с дължина 6,000 км. Пътят се строи от 1983 г. Построени са по-голяма част от пътните съоръжения. Поради липса на средства от 1993 г. не е извършвано строителство. Асфалтиран е участък от 0,500 км. За разширяване габарита на пътя се налага изграждане на подпорни стени в два участъка от него. За полагане на асфалтобетонна настилка е подготвено пътното легло от км 0+000 да км 4+000 и от км 4+500 до км 6+000.
22. Път Златоград - местност "Свети Атанас", местен път с културно-историческо значение, с дължина 4,000 км и без трайна пътна настилка. Необходимо е отводняване и баластриране на пътя в отделни участъци.
23.Път Местност "Свети Атанас" - Хасидире, местен път с дължина 6,000 км. По него се стига до язовир"Хасидере", където има условия за лов и риболов. За поддържане на пътя се налага изграждане на отводнителни канавки.
24.Път Златоград-Заставата, местен път с дължина 4,000 км с важно значение за трансграничното сътрудничество с Република Гърция, минаващ през историческа местност "Свети Костадин". Пътят е със запазена калдъръмена настилка и през него са осъществявани връзките между България и Гърция. Обектът е включен в Стратегията за икономическо развитие на община Златоград.
В и К мрежи - състояние
Приоритет в инвестиционната екологична програма на община Златоград е изграждането, а където е необходимо - и реконструкция на канализационните мрежи по населени места, строителство на отвеждащи колектори, както и пречиствателни станции за битови отпадни води към тях.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Гр.Златоград. Канализационната мрежа на Златоград е изградена през 1965 г. Обхваща 70 % от града , като в много участъци канализационните канали са с малко и недостатъчно сечение. Канализацията е проектирана и изпълнена от смесен тип. Поради това е необходимо изграждането на един основен елемент - охранителни канали, като неизпълнението му до този момент допълнително е довело до компрометиране на канализацията в крайните квартали. Необходимо е да бъдат изградени двата основни колектора І А и ІІ А, които да разтоварят съществуващите колектори и обхванат нови канализационни клонове, както и реконструкция на съществуващи аварирали участъци.
Канализационна мрежа на Златоград е построена на базата на работни проекти от 1961, 1982, 1986 , 1989 г и 1994 г. Изградени са общо 17 575 км канализационни канали, или това е 58 % от цялата мрежа. Дължината на изградените главни колектори е 7.6 км с диаметри от ф-200 до ф-800 и съответно тяхната степен на изграденост е 63 %. В периода от 1999-2004 г. са изградени 2.5 км от главен колектор ІА - трасето на който минава по река "Голяма".
с.Старцево. В селото строителството на канализационната мрежа е започнало през 2001 г. и към момента са изградени трите основни събирателни колектора и малка част от второстепенната канализационна мрежа. В момента се изготвя работен проект за пречиствателна станция за отпадни води , с което ще завърши цикълът по отвеждането и пречистване на битовите отпадни води от населеното място. Предстои проектиране и изпълнение на охранителни канали, които са съществен елемент от канализационната мрежа на селото.
с.Долен. До момента няма изграден колектор и отпадните води се изливат в реката и прилежащите й дерета, а тя се влива в река Върбица, точно до водовземните кладенци за Златоград. Това е предпоставка за замърсяване на околната среда и представлява потенциална опасност за здравето на населението.
Има проектна готовност за обект "Главен колектор и пречиствателна станция с.Долен".
с.Ерма река. Селото е без изградена канализационна мрежа. Отпадните води се изливат в деретата и реката, която е приток на р.Върбица. Това е предпоставка за замърсяване на околната среда и е потенциална опасност за здравето на населението. В момента има проектна готовност за обект "Главен канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа с.Ерма река".
с.Аламовци. Без изградена канализационна мрежа. Отпадните води се изливат в деретата, а от там - в язовир "Златоград". В инвестиционната програма на общината в областта на водоснабдяването се предвижда допълнително водоснабдяване на Златоград и с. Старцево от язовира. Във тази връзка е необходимо в най-кратки срокове да се проектира изграждане на канализационна мрежа в селото и отвеждане на отпадните води до пречиствателна станция.
ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Многогодишни са усилията на община Златоград да разреши немалките проблеми във водоснабдяването. Съществуващото положение е крайно тежко, а настъпващите засушавания през летния период допълнително утежняват ситуацията.
В системата на "ВиК" на територията на община Златоград се използват подземни води за питейно-битово водоснабдяване на населените места със средногодишен максимален експлоатационен дебит.
Гр.Златоград. Златоград с население 8698 жители се водоснабдява от група шахтови кладенци, разположени в терасите на реките Върбица и Неделинска. Чрез помпена станция, напорен водопровод и изградени водоеми питейната вода постъпва във водоснабдителната мрежа на града.
Напорният водопровод е отпреди 30 години, изграден от етернитови тръби, които са амортизирани, вследствие на което настъпват чести аварии. Подаването на водата чрез помпената станция допълнително оскъпява цената на водата. Водовземните кладенци са разположени в терасата на р. Върбица, намиращи се на 4 км от мястото на заустване на главния колектор. На около 2 км преди "Водоснабдителната група" на десния бряг на река Върбица е разположено сметището на общината, чиито инфилтрат се влива директно във водите на реката. Това са две основателни предпоставки за тревога относно качествата на питейната вода. Съществуващият колектор за отпадни води също е заустен преди водовземните кладенци в река Върбица .
с.Старцево. Старцево e с население 2831 жители и има дългогодишен проблем с водоснабдяването, през последните години той се изостри драстично. Във връзка с настъпващите засушавания през летния период на годината се преминава към режим на водоподаване - по един час на всеки четири дни. Водоснабдяването се осъществява от водоснабдителна група "Крайна".
В момента е изготвен проект за допълнително водоснабдяване на селото от водоснабдителната мрежа на Златоград, той е внесен в МОСВ и се очаква неговата реализация да започне още през 2005 г.
През периода 2002 -2003 г. в с.Старцево е реализирана "Реконструкция на водопроводни мрежи ул."Люляк" със средства на "ВиК" -.Смолян.
Предстои проектиране и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа.
с.Долен. Долен с население 1 414 жители, от няколко години е на воден режим. Водоснабдителна група "Крайна " - съществува от тридесет години, състои се от два шахтови кладенеца, разположени на десния бряг на река Неделинска. Първоначално е водоснабдявала само село Долен. По-късно към водоснабдителната група е включен гр.Неделино, а отпреди 10 години - и село Старцево. В техническия проект за водоснабдителна група "Крайна" е отчетено, че наличното водно количество за с. Старцево е недостатъчно и е необходимо да се продължат проучванията на инвеститора за допълване недостига от питейна вода. Общият дебит на водоизточника е 11 л/s, който очевидно е крайно недостатъчен да захрани три населени места.
Със средства от ФРИ се изградиха два водоема. Изготвен е и проект за зониране и реконструкция на водоснабдителната мрежа на селото.
с.Ерма река. Ерма река е с население 1223 жители. През 2000 г. започва реализирането на обект "Външно водоснабдяване с.Ерма река". До момента са изградени 3129 м и 500 куб.м водоем. Финализирането на обекта е през 2005 г. За доизграждане е участък от 680 м. Изготвен е и проект "Реконструкция вътрешно водоснабдяване с. Ерма река". Проектът е съгласуван с всички инстанции.
с.Аламовци. Аламовци е с население 389 жители и е на около 15 км югозападно от Златоград. В селото практически няма вода във водопроводната мрежа. През 2003 г. е изготвен работен проект "Допълнително водоснабдяване на с. Аламовци " .
с.Цацаровци. Цацаровци е с население 133 жители, водоснабдява се от четири природни водоизточника с малък дебит /събирателен водоем с вместимост 25куб.м/, който през летния сезон е крайно недостатъчен. Проблемът тук е търсене на нови извори и изграждане на водоем с вместимост 100 куб.м.
През периода 2002-2003 г. е извършена реконструкция и разширение на съществуващия водоем на стойност 2000 лв. от капиталови разходи.
с.Кушла. Селото е с население 77 жители, водоснабдява се от четири малки природни водоизточника с дебит по-малко от 10 куб.м на 24 ч и два частни кладенеца. Ежегодно през горещите летни месеци тези малки водоизточници почти пресъхват. За селото има определен шахтов кладенец, който се намира в землището на Златоград и отстои на 12 км от него. Необходимо е проектиране и изграждане на водопроводна мрежа. За решаване водния проблем на селото е възложено проектиране "Реконструкция на съществуващите каптажи и изграждане на два броя водоеми по 50 м3".
През 2002 - 2003 г. е извършена реконструкция на съществуващото водоснабдяване в с. Кушла на стойност 3 000 лв.
с.Пресока. Село Пресока е с население 71 жители. През периода 2002-2003 г. са подменени водопроводни тръби от външно захранване, извършен е и ремонт на съществуващи каптажи на стойност 1000 лв.
с.Страшимир. Село Страшимир е с население 145 жители. През периода 2002-2003 г. са подменени водопроводни тръби от външно захранване, извършен е и ремонт на съществуващи каптажи на стойност 1000 лв.
ОТПАДЪЦИ
89.22 % от населението в общината е включено в централизираната организация за събиране и извозване на отпадъците. Дейностите по събирането на отпадъците в общината се извършват от специализирано звено "Чистота" към при общинска администрация - Златоград .
Извозването на отпадъците става съгласно предварително изготвен маршрутен график за обслужваните населени места в общината. В Златоград отпадъците от районите, обезпечени с кофи "МЕВА", се извозват два пъти месечно, а районите, обезпечени с контейнери тип "Бобър " - средно 2 пъти месечно, и метални контейнери - 1 път месечно.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Населението на община Златоград към месец февруари 2004 г. е 15 085 жители, като по- големите населени места са Златоград, с.Старцево, с.Долен, с.Ерма река.
ИКОНОМИКА
Добре развити са услугите, които предоставят Районната пощенска станция и ТВД - клон Златоград.
РПС в Златоград обслужва две общини - Златоград и Неделино, чрез 10 подотчетни станции и 27 кметства. Създадена е през 1912 г. и историята й е отразена в уникалната и единствена в страната музейна сбирка на пощите, телеграфа и телефона в Златоград.
ТВД - гр. Златоград е структурна единица при ТРД - Смолян към РУД - Пловдив в системата на Българска телекомуникационна компания. ТВД в Златоград обхваща осем АТЦ, разположени на територията на Златоградска и Неделинска община.
В общината работи Районното полицейско управление и Районна служба "Пожарна и аварийна безопасност".
Основни представители на отрасъл промишленост:
"Горубсо - Златоград" АД в ликвидация. "Горубсо-Златоград" като държавна фирма съществува от 1955 г., основната му дейност е свързана с добив на оловно-цинкова руда, от 20.11.1998 г. е обявено в ликвидация, която продължава до края на 2000 г.
В момента дружеството е с 80 % частен капитал и 20 % - държавно участие. Запасите, които разработва дружеството, се намират в югоизточната част на маданското рудно поле, като в този район 3 рудника експлоатират рудните запаси - "Мързян", "Гюдюрска" и "Андроу - Шумачевски дол". Запасите са от порядъка на 2,5 млн. тона и се намират в пряка връзка с термална вода под кота 485, като богатите метасоматични орудявания, които има в района, са потопени в термална вода с температура над 95 градуса.
"Белотекс" АД - гр. Златоград - приватизирано от работническо-мениджърски екип. Предприятието е специализирано за производство на сурови памучни тъкани за спортно и работно облекло, спално бельо, медицински и технически тъкани. Постепенно стабилизира дейността си и не освобождава работна сила.
"ЗММ" ЕАД - Златоград. Включен в списъка на масовата приватизация, при протичането на която 30.50% са продадените акции, 6.70% са раздадените безплатни акции, 33% са държавните, а 29.80 % от масовата приватизация са останали непродадени. В настоящия момент предприятието работи при минимален капацитет. Произвежда окомплектовка, екипировка и възли за металорежещи машини.
Шивашката промишленост се представлява главно от частния сектор:
"Свобода - 97" АД - Златоград. Приватизирано чрез работническо- мениджърски екип. Работи проспериращо, не освобождава работници и частично разкрива нови работни места. Основната му дейност е свързана с шивашко производство на готово облекло. Развива и спомагателна търговска дейност и услуги.
"ЕС БИ ЕН " - Виолета Беширова, ЕООД - .Златоград. Основна дейност - производство на спортни и специализирани облекла. Спомагателната дейност, която развива, е търговията с петролни продукти.
"БУЛТЕКС" ООД - гр. Златоград. Разшири дейността си, като разкри нов шивашки цех и увеличи броя на работните места . Фирмата се развива проспериращо с тенденция за разкриване на нови работни места.
В сравнително добро състояние са намират и шивашките фирми като ЕТ"Криста - М - Валентин Метахчов", ЕТ " Чилингстил " , ЕТ " Маврузия- Велин Куцов" , които са с тенденция да разкриват допълнително работни места.
"Булгартабак"- Смолян, цех Златоград. Специализирано за преработка на тютюн. Осигурява сезонна заетост на 170 лица. В момента е в застой, предстои приватизация.
С производство на хляб и хлебни изделия са ангажирани около 10 фирми, една фирма преработва млечни продукти.
Отрасъл строителство в общината се представя само от частен сектор, след като през април 1998 г. приключи приватизацията и на общинската фирма "Беловидово" ООД с предмет на дейност - проектиране и изграждане на обекти в сферата на промишленото, гражданското и инфраструктурно строителство, производство на строителни материали и изделия, услуги със строителна механизация и автотранспорт.
Строителна дейност осъществяват още 10 частни фирми, сред които - ЕТ " Виктор Вълчев ", ЕТ " Емил Любомиров ", ЕТ "Красимир Чипчиев " и др.
На територията на общината действат и няколко дървопреработващи фирми. С утвърден авторитет сред тях са ЕТ " Зора - Митко Чаушев ", "Рожен" ЕАД, ЕТ " Роси ".
Търговското обслужване се извършва от частни фирми, като преобладаващо е ресторантьорството и магазините за хранителни стоки. Открити са частни хотели, като с утвърдено име е хотел "Флора". В общината действа и регионална секция на Съюза на частните хотелиери и ресторантьори .
Банковото обслужване на територията на общината се осъществява от - офис на "СЖ Експресбанк "АД - гр.Варна, клон на " Банка ДСК " ЕАД, ОББ, Пощенска банка.
Застрахователните компании, открили свои клонове в община Златоград, са - "Орел ", "България " и ДЗИ.
КУЛТУРА
На територията на общината се намира църковно-манастирска крепост "Св.Неделя". Разположена е на връх, висок 865 м на 8 км от гр.Златоград. Историческото място "Св. Неделя" се прекатегоризира на защитена местност "Св.Неделя" на 31.03.2003 г. и се завежда под № 847 в Държавния регистър на защитените територии. В "Света Неделя" с площ от 25,6 ха се запазва режимът на дейностите, определен със заповед № РД - 315 от 31 март 2003 г.
Река Върбица, язовир "Златоград" и микроязовир "Хасидере" могат да бъдат използвани за риболов. Ловно-рибарското дружество през 2004 г. е извършило зарибяване на язовира с шаран и пъстърва.
Исторически обекти
Община Златоград разполага с много богати възможности и предлага атрактивни културно-исторически обекти. Те създават благоприятни условия за развитие на културния туризъм и за много туристически продукти на базата на историческия и културния потенциал на региона. Характерен облик на града придава архитектурният резерват от възрожденски къщи. Националният институт за паметниците на културата е регистрирал в него около 100 недвижими паметници на културата. Къщите в резервата се отличават с белите си зидове около дворовете, открити одъри, обли комини, широки дъбови врати. В дворовете на повечето къщи има кладенци, с "врътки" за въжето и стрехи от едноулучени керемиди.
Църквата "Успение Богородично" се намира в центъра на Златоград и е построена през 1834 г., според преданието за 40 дни. Тя е една от най-старите църкви в Средните Родопи. Близо половин метър е вкопана в земята. Представлява трикорабна постройка, едноапсидна с допълнително пристроен открит притвор. Градежът на църквата е от каменна зидария, подът също е каменен, а таваните са дъсчени. Част от иконите са изцяло нови, а всички други са възрожденски, рисувани най-вероятно през 19 век. Майсторите зографи са неизвестни, но личи рисунъка на художници, представители на Самоковската и Тревненската школа. В помощните постройки е разположено и килийното училище.
Църквата "Св. Георги", според надписа от северната фасада, е построена през 1871 г. и е осветена на 23.07.1872 г. от пловдивския митрополит Панарет. Храмът представлява голяма, куполна едноапсидна псевдобазилика с открит притвор на запад. Вероятно от началото на 20 век е и голямата камбанария, намираща се на западната фасада. Всички икони са в сравнително добро състояние. Според ктиторските надписи на някои от тях, майстор зограф е Нестор от Дебърско. Има икони и от Света гора, Трявна, Самоков.
През 1852 г. с обществени средства и труд златоградчани построяват Взаимното училище. Тук през 1978 г. е разположена музейната сбирка "Просветното дело в Средните Родопи".
Във възрожденска къща е разположена и музейната сбирка на пощите, телеграфа и телефона - единствена по рода си в страната. Нейната експозиция също представлява интерес за гостите на Златоград.
Етнографският ареален комплекс /ЕАК/ е съчетание от съхранени архитектурни паметници на културата и възродени занаятчийски работилници. Той е изграден през 2001 г. от "Бултекс"ООД със съдействието на община Златоград и представя сарашка и ножарска, гайтанджийска, дърворезбарска и златарска работилница. Неразделна част от тях е историко-етнографската музейна експозиция, разположена в част от Александровите къщи. Воденицата е една от най-атрактивните сгради на ЕАК, включваща валявица, тепавица и воденица караджейка.
Местността "Белите каменье" е планински връх над с. Старцево. От него се открива великолепен изглед към почти целите Източни Родопи. Археологическите наблюдения на върха показват, че в дълбоките цепнатини на скалите траките са поставяли монети, керамични съдове, жито, просо, а след това замазвали цепнатините с глина. Това дава основание на археолозите да го определят като антично светилище от V в.пр. Хр. до ІV в. сл. Хр.
Параклисът "Свети Атанас" е разположен на възвишение край града. От него се вижда почти целият Златоград.
Двата параклиса допълват цялостната представа за региона на общината.
Златоградският край е място, където си дават среща красотата на Родопа планина и богатото културно-историческо наследство.
Етнографският ареален комплекс е основен туристически обект на територията на община Златоград засега, благодарение на който развитието на туризма бележи подем. Съчетава в себе си архитектурни паметници на културата, музейни сбирки на просветното дело в Средните Родопи, на пощите и далекосъобщенията, етнографска и археологическа сбирки, действащи занятчийски работилници, места за настаняване и заведения за хранене, "Старо кафене" и др. Той е основният притегателен център за туристите през последните три години.
На територията на община Златоград работи Туристически информационнен център /ТИЦ 03071/2169/, разположен във възрожденския квартал. Той предоставя информация за туристическите обекти на територията на общината, за транспортните връзки и екскурзоводски беседи. Там може да се направи резервация за нощувки и хранене, както и да се получат рекламни материали. Информация туристите получават и във всяко едно от местата за настаняване.
Асоциации, членства, побратимени градове и партньорства
Община Златоград членува в НСОРБ и Асоциация на родопските общини, също така и в РТА "Родопи" /Регионална туристическа асоциация "Родопи/.
Десетгодишна е историята на сътрудничеството ни с гръцкия град Хрисуполи. Установени са трайни взаимоотношения между местните власти, бизнеса, училищата на Златоград и Хрисуполи. Във връзка с реализиран проект по Програма ФАР-ТГС се засили и работата в областта на културния обмен. По повод на местни празници в двете общини ежегодно се провеждат работни срещи. Протоколът за приятелство и сътрудничество между двете гранични общини е подписан на 05.06.1994 г. Кметът на Хрисуполи по повод на 10-годишнината от трансграничното сътрудничество между двете общини беше удостоен с почетено гражданство и ключ на града.
Реализирани са редица съвместни инициативи в областта на местното самоуправление. Двете местни управи са си сътрудничили в областта на обслужването на гражданите, осигуряването работа за жителите на Златоградска община, проучване възможностите за бизнес контакти и др. Много са общите мероприятия на българските и гръцките училища на територията на двете общини. Златоградчани няма да забравят дарението на Хрисуполи за СОУ "Антим І", с което бе учреден клуб "Приятели на училището," и помощта след наводнението през ноември 1997 г. Вече са осъществени и партньорски връзки между неправителствени организации от двете общини.

Адрес за контакти:
Гр. Златоград 4980
област Смолян
ул. “Стефан Стамболов” 1
тел.: 03071 25 52
http://www.zlatograd.bg/
Кмет: Мирослав ЯНЧЕВ