ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

   Асоциацията на родопските общини като представител и защитник на интересите на общините-членки работи за създаване на благоприятна среда и законова рамка за работа на местните власти. Комисията по общинска политика на АРО и Управителният съвет на АРО съвместно с изпълнителния състав избира подходящи форми за постигане на тази своя цел.

Законодателно представителство на общините-членки. Инициативи в подкрепа на усилията на общините от АРО за подобряване на законодателната среда, в която работят местните власти.
   Изработване на становища по законопроекти, касаещи местното самоуправление, предстоящи за внасяне и обсъждане в Народното събрание.
   Запознаване на общините със законопроекти и организиране на обсъждания по тях.
   Организиране на обсъждания на законопроекти, касаещи местното самоуправление и представяне и изготвяне на становища по тях.
   Организиране на обучения за общински ръководители, специалисти и общински съветници, при приемане на нови закони и законодателни разпоредби.
   Използване на различни форми и възможности за лобиране в посока подобряване законодателната среда, в която работят местните власти.

Работни срещи с представители на институциите на регионални и централни власти, с депутати от избирателните райони в общините-членки.
   От пролетта на 1999 г. се установи практика на провеждане на месечни работни срещи с народни представители от Смолянски избирателен район. УС на АРО прие решение за провеждането им на ежемесечен принцип. Продължаването на тази практика ще допринесе за своевременно информиране на народните представители от съответните избирателни райони относно специфичните нужди, изисквания и проблеми на общините и съответно относно последните им постижения при решаване на общ проблем. Тези срещи ще спомогнат, от друга страна, общините да получават навременна информация за законодателните приоритети на Народното събрание, получавайки по този начин възможност за изготвяне на становища по законопроекти касаещи местните власти и/или Родопския регион преди влизането им за разглеждане в пленарна зала.

ОБУЧЕНИЯ

  • Чрез семинари, курсове, срещи и обмен на успешни практики, целящи повишаване професионалната квалификация на общинските служители, водещи до изграждане на компетентни органи на местно самоуправление, стимулиране на гражданското участие и създаване на местни партньорства.
  • Организиране на семинари за практически разяснения по основни закони, третиращи компетенциите, задълженията и отговорностите на местните власти, както и по отношение изменения в законовите разпоредби, касаещи местното самоуправление.
  • Организиране на тематични семинари и работни срещи съобразно предварително заявени от общините теми и проблеми от значение за развитието на местното самоуправление в региона и страната.
  • Организиране на обучения и обмен на успешни практики между специалисти от различни общински отдели.
  • Проучване на възможностите и организиране обменно-проучвателни срещи между представители на български местни власти и местни власти от други страни (Гърция, страните от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/).
  • Разработване на бази-данни за следните тематични групи: Законодателство, касаещо местното самоуправление; за успешни практики в областта на общинското управление (в това число Програма за Техническа помощ на АРО); за финансово управление на програмите на АРО; за налични информационни източници в офисите на АРО. Събиране и съхраняване на информация за общини и организации, намерили работещи решения по проблеми на местната власт.

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ

   АРО провежда веднъж годишно своя конференция. За последните години (1997 г., 1998 г., 1999 г. и 2000 г.) АРО проведе конференции на тема съответно:

  • “Общинските финанси – проблемите и тяхното решаване”;
  • “Транс-граничното сътрудничество и възможностите за развитие на общините”;
  • “Регионалното развитие – предпоставки, възможности и партньорства пред общините от АРО”;
  • “Устойчиво местно самоуправление – перспективи за усъвършенстване”;
   Във всяка от конференциите взеха участие над 130 представители на местни, регионални и на централната власт, на научни институти и НПО от страната и чужбина.

ПУБЛИКАЦИИ

Месечен информационен бюлетин
   Редовно се издава ежемесечният Информационен бюлетин на АРО, който се радва на интереса на разнообразни читателски групи: общински служители и специалисти, представители на регионални и централни власти, на граждански групи и организации, на бизнес-среди, на други НСО с местен, регионален и национален обхват.

Рекламни издания,
представящи Асоциацията на родопските общини и общините-членки. До момента Асоциацията е осигурила средства и организирала издаването на четири рекламни публикации:

ПРОУЧВАНИЯ И АНКЕТИ

   Чрез извършването на проучвания и анкети поне един път годишно се изследват потребностите от предоставяне на услуги и тяхната честота за адекватното откликване на нуждите на общинските изборни и назначаеми служители.