"79-МИНУТИ ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ"

Видеофилм, посветен на местното самоуправление в България

Продължителност: 79 минути.

Проект на Асоциация на родопски общини, осъществен в рамките на "Младежка програма", с финансо-вата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID)

Разпространява: Асоциация на родопски общини - гр. Смолян


   Филмът е достъпен и във CD-формат, за целите на гражданско образование в средните училища.
   Филмът представя в четири епизода темите:

Първи епизод:

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ, АДМИНИСТРАЦИЯТА, КМЕТЪТ и НИЕ
Разгледани са въпросите:

 • Кой има право да избира и кой може да бъде лишен от своето право на избор?
 • Кой има право да бъде избиран за кмет и за общински съветник?
 • Кой и кога насрочва общи и частични местни избори?
 • С каква продължителност е мандатът на кметовете на общини и на общинските съветници и могат ли техните правомощия да бъдат прекратени преди изтичането на мандата им?
 • Кой може да оспорва решенията на общинския съвет?
 • Каква е структурата на общинския съвет и има ли той самостоятелна администрация?
 • Какво може да решава кметът на общината?
 • Каква е ролята на секретаря на общината?
 • Как си взаимодействат общинската администрация и населението на общината и др.

Втори епизод:

БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА - КАК СЕ ФОРМИРА И КАК СЕ ИЗРАЗХОДВА
Подробно се дава отговор на въпросите:

 • Как и кой участва в съставянето на бюджета на общината?
 • От кого се приема общинският бюджет?
 • Всички общини ли получават еднакви по стойност субсидии?
 • Променят ли се тенденциите при съставяне на приходната и разходната част на общинските бюджети?
 • Как общинският бюджет посреща разходите, които са предвидени и прогнозирани при съставянето на общинския бюджет?
 • Какво се случва при формиране на дефицит в бюджета на общината?
 • Съществуват ли специални правила, ако държавата възложи на общините изпълнението на допълнителни отговорности?
 • Как се следи и контролира изпълнението на общинския бюджет?
 • Кой има право да осъществява контрол?

Трети епизод:

ОБЩИНАТА В УСЛУГА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Изчерпателно се предоставя отговор на въпросите:

 • Как си взаимодейства общината с населението и как нормативно е регламентирано това взаимодействие (като се има пред вид двете големи групи услуги, които общините предоставят на гражданите:
  административно-правните и обществените или социалните услуги)?
 • Кой може да поиска административна услуга и по какъв начин, както и много други въпроси.

   В третия епизод на филма се посочват примери от работата на Центровете за информация и услуги, които работят в общините от АРО, както и други положителни примери на предоставяне на услуги от общините на гражданите.

Четвърти епизод:

С КОГО И КАКВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДДЪРЖА ОБЩИНАТА
В подходяща форма се предоставя информация за взаимоотношенията, които поддържат общините с държавни органи и по-специално:

 • Министерство на финансите
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на здравеопазването
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство за земеделието и горите
 • Министерство на околната среда и водите
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на икономиката
   Предоставя се информация за поводите и начините на взаимодействие между общината и областния управител, както и между населението и областния управител

Ако намирате тематиката на видео-филма подходяща, за да:

 • предостави повече информация относно правата и задълженията на гражданите и начините на тяхното осъществяване;
 • обогати представите и знанията на населението относно работата на общинския съвет, общинската администрация и кмета;
 • приложи още един подход за повече прозрачност на дейността на общината;
 • провокирате населението на вашата община да проявява повече активност в обществения живот и толерантност към работа на общинското ръководство;

бихте могли да се свържете с офиса на Асоциацията на родопските общини на адрес:

 • гр. Смолян 4700, п.к. 100
  бул. "България" 14
  офис 412, 413
  тел.: 0301/ 620 56
  тел./факс: 0301/ 620 48
  електронна поща: arm@sm.unacs.bg