“Местно самоуправление”
“Гражданско общество и неправителствени организации”
Издадени м. октомври 1998 г. (само на български език)

Двете брошури са издадени като помощни печатни материали за Младежката програма на АРО. Първата, “Местно самоуправление”, запознава младите хора с правната рамка определяща правомощията, компетенциите и отговорностите на органите на местното самоуправление.

Втората, “Гражданско общество и неправителствени организации”, запознава младите хора с еволюцията на понятия като “гражданско общество”, “демокрация” и “местна демокрация”, както с различните форми на участие на гражданите в процеса на вземане на управленски решения на местно ниво, касаещи общността, в която живеят. Отделено е специално място на нестопанските организации като инструмент за гражданско участие в местното самоуправление.

NB! Налични са ограничен брой копия от брошурите, на разположение в офиса на АРО.