МИСИЯ И ЦЕЛИ

МИСИЯ НА АРО

   Активно да допринася:

  • за усъвършенстването на местното самоуправление и за подобряване на правната среда, в която работят местните власти;
  • за повишаване на ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните индивидуални и колективни отговорности и за създаване на възможности за разширено участие на гражданите в местното самоуправление;
  • за развиване на икономическия капацитет на Родопския регион.

ЦЕЛИ НА АРО

Асоциацията на родопските общини осъществява съвместна териториално-устройствена, социално-икономическа и екологична дейност и координира инвестиционната политика на общините-членки при запазване на административно-териториалната и икономическата им самостоятелност.

УСТАВ НА АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ