"Икономическо и инвестиционно портфолио"


   С настоящото издание се прави опит да се харак-теризират накратко най-съществените особености на общините-членки на Асоциацията на родопските общини. Описани са техните природо-географски и социално-икономически фактори. Това дава възможност на читателя да получи една кратка пред-става както за дадена община поотделно, така и за всички взети эаедно. Изложението на текста е структурирано под формата на стандартизиран профил, включващ едни и същи елементи за всички общини. Така лесно могат да се открият приликите и разликите. Някои данни са количествено измерими и дават по-точна оценка при сравненията им.

   Обърнато е внимание и на уникалните характеристики на общините. Посочени са както текущите дейности, които са обект на изпълнение, така и приоритетите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Засегнати са многобройните проблеми на общините и начините за разрешаване на някои от тях. Издадена м. септември 2001 г. По проект на АРО с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID).