ПРОЕКТ "ТРАНСГРАНИЧНИ БИЗНЕС ДЕЙНОСТИ"


Проектът се финансира по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България-Гърция на ЕС / BG 2004/016-782-01.02.01-20

Водещи организации:
Асоциация на родопски общини,
Партньори: община Смолян и Погранична асоциация "Делта Родопи" (Гърция)
Териториален обхват: Смолян, Чепеларе, Доспат, Баните, Мадан, Неделино, Девин, Кавала и Керамоти и Ксанти.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Обща цел на проекта: Повишаване на развитието и подобряване на конкурентоспособността на предприятията в пограничните райони на Смолян (Смолян, Чепеларе, Доспат, Баните, Мадан, Неделино и Девин), Кавала (Кавала и Керамоти) и Ксанти (Ксанти).
Конкретни цели: 1. Разработване на нови трансгранични бизнес продукти в сферата на икономическото развитие в пограничните райони на Смолян, Кавала и Ксанти; 2. Насърчаване на инициативи за трансгранично сътрудничество чрез предоставяне на информация на малки и средни предприятия относно изискванията на ЕС и възможностите на европейските структурни фондове и пазари от двете страни на българско-гръцката граница 3. Подобряване капацитета и уменията на бизнесмените, които работят в сферата на туризма и други сектори на икономиката в целевите общини по проекта.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
1.
Заети в малките и средни предприятия в Смолян, Ксанти и Кавала, както и заети/безработни млади хора, които ще преминат курс по бизнес гръцки и бизнес български език; 2. Представители на предприятията (управители и служители ) от Смолян, Чепеларе, Доспат, Баните, Мадан, Неделино и Девин (България) и Ксанти, Кавала и Керамоти (Гърция), които ще използват новите трансгранични бизнес продукти и ще участват в семинарите на тема "Туризмът- важен сектор за пограничните райони" и "Сътрудничество и конкурентоспособност по границите на ЕС"; 3. Журналисти от местни /регионални вестници в Смолян, Кавала и Ксанти; 4. Местни власти от пограничните район на Смолян, Ксанти и Кавала

КРАЙНИ БЕНИФИЦИЕНТИ:
Хората, които живеят в 10-те целеви общини, включени в проекта, както и населението в пограничните райони на България и Гърция.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1.
Разработени два нови трансгранични бизнес продукта; 2. Проектът "Трансгранични бизнес дейности" ще допринесе за преодоляване на различията и за насърчаване на икономическото развитие и социалния статус на бизнесмените от двете страни на българско-гръцката граница. 3. Проектът ще допринесе за създаване на стабилни бизнес отношения на ниво МСП, местни власти, заети /безработни млади хора; 4. Младежите ще учат езика на съседите от другата страна на границата.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1.
Разработване на обща бизнес база-данни с информация за фирмите, които работят в пограничните райони на Смолян, Ксанти и Кавала; 2. Организиране на курсове за обучение по бизнес гръцки и бизнес български език ; 3. Пътуване до Смолян и региона с цел участие в семинар на тема "Туризмът-важен сектор за развитието на икономиката в пограничните райони на България и Гърция"; 4. Пътуване до Гърция с цел участие в семинар на тема 'Сътрудничество и конкурентоспособност по границите на ЕС' посещение на фирми в Кавала и Ксанти за обмяна на опит;
5.Разработване на Бизнес Наръчник "Да правим бизнес заедно"

Let's Do


Фирми в област Смолян
Храни и напитки • Дрехи и текстилни изделия Дървообработване и мебели Машини, метали, пластмаса, химикали, боиЗанаяти
Фирми в област Ксанти
Food and Beverages Confectionary Clothing & Footwear Wood & Furniture Paper, paper products, plastics, chemicals, paints, metals, machinery Miscellaneous products Tobacco & Cigarettes
Фирми в област Кавала
Clothing Confectionary Fish products