ПРОЕКТ
"Бизнес дейности в региона на Родопите и Бяло море"


Проектът се финансира по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България-Гърция 2005 на ЕС / BG2005/017-454.02.01-4

Водещи организации:
Асоциация на родопски общини,
Партньори: (DESM-OS E.M.TH.) Управление на проекти за подпомагане на малки и средни предприятия - финансов консултативен орган за Източна Македония и Тракия
Териториален обхват: областите Смолян и Кърджали (България), и Ксанти и Кавала (Гърция)
Период за изпълнение на проекта: 12 месеца

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Обща цел на проекта: Да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и постигане на по-висок растеж на предприятията в пограничните райони на областите Смолян и Кърджали (България) и Ксанти и Кавала (Гърция); подпомагане създаването на трансгранични бизнес отношения между представителите на бизнеса в целевите региони по проекта. Конкретни цели: Повишаване на трансграничните икономически дейности чрез подобрено сътрудничество между предприятията в трансграничните области на Смолян, Кърджали, Ксанти и Кавала чрез предлагане на общи услуги и продукти в сферата на туризма и други сфери на икономиката, в съответствие с общинските планове за развитие и областните стратегии на Смолян и Кърджали.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Малки и средни предприятия, хотелиери, местни власти и безработни младежи от областите Смолян и Кърджали (България), и Ксанти и Кавала (Гърция)

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1)
Отпечатани 5 броя от Бюлетин 'Трансгранични бизнес новини"; 2) Разработен Бизнес пътеводител в тираж 500 копия; 3) Публикувани 5 статии в регионални и местни вестници; 4) Пътували до България 12 представители на местни и регионални власти, предприемачи, безработни младежи, хотелиери и журналист от Ксанти и Кавала с цел участие в семинар на тема "Публично-частно партньорство - опит и възможности за предприемачи и общини от България и Гърция"; 5) Заснет 50 -минутен видеофилм; 6) Пътували до Гърция 12 представители на малки и средни предприятия, местни власти, безработни младежи от област Смолян, лектор и представители на АРО с цел участие в семинар на тема "Перспективи за устойчиво развитие на туризма в Родопите (България и Гърция) и посещение на фирми в Кавала и Ксанти с цел обмяна на опит и създаване на бизнес партньорства в пограничните региони на България и Гърция.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТТИ ПО ПРОЕКТА:
1. Издаване на Бюлетин "Трансгранични бизнес новини" 2. Пътуване до Гърция с цел участие в семинар на тема: Перспективи за устойчиво развитие на туризма в Родопите (България и Гърция) и посещение на фирми в Ксанти и Кавала 3. Заснемане на българско-гръцки видео филм; 4. Пътуване до България с цел участие в семинар на тема "Публично-частно партньорства - опит и възможности за предприемачите и общините от България и Гърция 5. Разработване на Бизнес пътеводител;

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

46 470 евро, от които 41 823 евро - съфинансиране на програма ФАР -ТГС