ПРОЕКТ
"Добро управление в родопския регион на България"


Проектът се финансира от Американската агенция за международно развитие и Балкански тръст за демокрация.

Период за изпълнение на проекта: 12 месеца

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Обща цел на проекта: Подобряване работата на държавните служители в общинските и областни администрации, както и общинските съвети в общините-членове на Асоциацията на родопските общини. Създаване на условия за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса с цел повишаване на икономическия растеж и заетост в 21 общини – членове на АРО
Специфични цели:
-
Подобряване на знанията и уменията на 21 общински администрации чрез реализиране на специализирани обучения с цел повишаване на административния капацитет и усвояване на специфични общински политики в полза на хората от Родопския регион;
- Подобряване на знанията и уменията на общинските съвети в 21 общини-членове на АРО чрез специализирани обучения за реализиране на местни и национални политики, и постигане на ефективно партньорство и диалог с общинските администрации;
- Повишаване информираността на органите на местно самоуправление, областна администрация и НПО чрез разпространяване на тематичен Наръчник и Информационен Бюлетин (1 брой, 2 брой, 3 брой, 4 брой, 5 брой) за по-добра работа с гражданите;


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
100 общински служители (юристи, специалисти “Териториално и селищно устройство”, специалисти ‘Общинска собственост”, специалисти в дирекция “Европейска интеграция и европейски програми и проекти”) от 21 общински администрации (Асеновград, Баните, Батак, Борино, Велинград, Девин, Доспат, Златоград, Кирково, Кърджали, Лъки, Мадан, Момчилград, Неделино, Ракитово, Родопи, Рудозем, Смолян, Чепеларе и Септември) ще вземат участие в обучения на теми “Успешно местно самоуправление”;  “Икономически ефективни модели за управление на общинските ресурси”; “Стратегическо управление и развитие на общината.”;
80 общински съветници от 21 Общински съвета (Асеновград, Баните, Батак, Борино, Велинград, Девин, Доспат, Златоград, Кирково, Кърджали, Лъки, Мадан, Момчилград, Неделино, Ракитово, Родопи, Рудозем, Смолян, Чепеларе и Септември) ще вземат участие в обучения на теми  “Успешно местно самоуправление”;  “Икономически ефективни модели за управление на общинските ресурси и публично-частни партньорства”; “Стратегическо управление и развитие на общината.” и Европейски политики, програми и проекти, касаещи местните власти”
Представители на 10 НПО в обществена и частна полза от Смолян, Чепеларе, Батак, Асеновград, Кърджали, Велинград, Мадан, Рудозем и Златоград ще вземат участие в обученията;
Държавни служители от 4 Областни администрации (Смолян, Кърджали, Пловдив и Пазарджик) ще участват в обученията;
180 участника в обученията от 21 общински администрации и 21 общински съвета в общините на АРО, 36 общински администрации и 36 общински съвета в ЮЦР, 4 областни администрации, 8 регионални сдружения на общини; 20 НПО в България; НСОРБ, ФРМС и др. ще получат копия от Информационния бюлетин “Наръчник на доброто местно самоуправление”;

Основни дейности:
1.Подготовка и провеждане на обучение на тема “Успешно местно самоуправление”;
2. Подготовка и провеждане на обучение на тема: “Икономически ефективни модели за управление на общинските ресурси”;
3. Подготовка и провеждане на обучение на тема: “Стратегическо управление и развитие на общината. Управление на децентрализираните общински звена. Специфични общински политики;
4. Издаване на Информационен Бюлетин - 1брой; 2 брой; 3 брой; 4 брой; 5 брой
5. Отпечатване на “Наръчник на доброто местно самоуправление”;