ПРОГРАМА "ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

   Процесът на реформи в местните власти в периода на Прехода ги постави в условия на работа, характеризираща се с висока динамичност на промените в средата, в която те осъществяват своите отговорности и правомощия. Приемат се нови закони и законодателни разпоредби, регулиращи дейността на местните власти. Изключително важно за тях е да изпълняват своите отговорности по най-ефективния възможен начин, за да отговорят на новите изисквания и потребностите на гражданите. В периода на кандидатстване за присъединяване към ЕС и Предприсъединителните фондове, местните власти трябва да поемат своите отговорности и предизвикателствата на новата среда, в която ще работят. Те трябва да използват нови методи за прокарване на своите стратегии, които ще изискват умения за застъпничество, използване ресурса на граждански сдружения, създаване на възможности за обществено-частно партньорство в областта на инвестициите, да придобиват нови професионални умения съобразно изискванията на променящата се среда.

   Преобладаваща част от общините, членуващи в АРО, по териториален обхват, численост на общинския персонал и на населението се причисляват към категорията на малките общини. За всяка от тях е трудно да предложи на своите служители възможности за допълнителна квалификация, за придобиване на нови компетенции и умения, необходими за пълноценно реализиране на ежедневните им задължения.

Стратегия:

   От 1995 година една от основните услуги, която АРО осигурява за своите членове е предоставянето на възможност за допълнителна квалификация и придобиване на нови професионални умения у общинските служители.
   Дейностите на Асоциацията в тази област са ориентирани към постигането на три основни цели:

  1. Предоставяне на качествено и навременно обучение по предварително подбрани теми, определени от членовете на Управителния съвет;
  2. Организиране на работни срещи за обмяна на успешни практики и опит между началниците на отдели от общините-членове;

   С предоставянето на техническата помощ се повишава нивото на предоставените от общините услуги за гражданите; осигурява се бърза и навременна експертна помощ при решаването на конкретен казус или проблем, характерен за отделна община. Асоциацията обогатява базата данни от информация и материали, които могат да бъдат ползвани при сблъскване с идентичен казус.
   От 1997 година АРО провежда всяка година конференция, които се превърнаха в традиционен форум за осъществяване на контакти и партньорства; популяризиране дейността на АРО и търсене на решение на общи за членовете проблеми.
   Конференциите се утвърдиха и като един от начините за осъществяване на тесни взаимоотношения с представители на централната изпълнителна и законодателна власт, а също така и за лобиране.

Очаквани резултати:

  • Общинските служители ще бъдат запознати с последните изменения в законодателството, касаещо местните власти и ще повишат компетентността си за прилагане на новите изменения, ще получат и експертна помощ по конкретни проблеми относно тяхното прилагане;
  • Представяне на алтернативни модели, прилагани успешно за решаване на идентичен проблем;
  • Общинските служители ще получат възможности за обмен на опит, възможност за споделяне на успешни практики и модели за решаване на конкретни проблеми, което ще е предпоставка за популяризирането им в регионален/национален мащаб.