ПРОГРАМА "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ"

  В по-голяма част от общините-членове на АРО гражданите проявяват активност и желание да спомогнат за развитието на общината, в която живеят, но не познават формите за гражданско участие при формиране политиката на местно ниво. Младежите също така не са запознати със своите права, принципите и възможностите, които им предоставя Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите за участие в обществения живот, а образователните програми в училищата все още не им предоставят тези знания.

Стратегия:

   АРО вече постави начало в тази посока, посредством прилагане на модела за мобилизиране на ресурсите на общността и реализиране на програма ПЛЕДЖ в общините Смолян и Ракитово; посредством подготовката и реализацията на първия етап от Младежката програма.
   Асоциацията работи с младите хора от началото на 1998 г., като първоначално бе проведено проучване, с цел да се определи до каква степен младите хора са запознати с местното самоуправление. След това бяха изготвени и публикувани две брошури: една за местното самоуправление, а другата - гражданско участие и участие на НСО.
   През 2000 г. бяха проведени два конкурса за есе на тема "Искам да остана в моя град, за да…." и "Моят град в моите мечти". Издадена бе и брошура с наградените и изявените творби "Да помечтаем заедно за бъдещето ни….." Награждаването бе част от младежка среща, целта на която бе запознаване на участниците с принципите и разпоредбите на Конвенцията на ООН за защита правата на детето и Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и опита на младежки организации от страната и региона.
   Конференцията бе първата по рода си проява както за организаторите, така и за участниците в нея, а споделените мнения и направените предложения ни послужиха като основа при планиране на дейностите за двугодишния период. Избрани са 12 от 20- те общини-членове на АРО, тъй като в тях липсват неправителствени организации, които да работят с гражданите и младите хора. Планира се в тези общини да бъдат създадени граждански консултативни съвети (ГКС). Механизмът за формиране на ГКС ще бъде: участие на общински съветници, представители на младежки организации, нестопански организации, директори на училища , представители на училищни съвети, както и ключови фигури от общността.

   Асоциацията вижда своята роля като посредник между местните власти, гражданите и младите хора, както и като институция притежаваща капацитета да осигури информация за работещи модели на гражданско участие в процесите на местно самоуправление.

Очаквани резултати:

  • Повишаване информираността на целевите групи относно възможностите за участие на гражданите при формиране политиката на общината;
  • Запознаване на целевите групи с примери работещи модели на гражданско участие, на участие на младите хора в живота на общините в частност, прилагани в общини от АРО и страната;
  • Придобити умения и познаване на методите за работа в екип и разработване на проекти;
  • Запознаване с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите" и на "Конвенцията на ООН за защита правата на детето";
  • Представяне на опита, натрупан от Гражданските консултативни съвети в пилотните общини пред останалите общини от АРО и представители на посочените целеви групи;
  • Учредяване на младежка секция към АРО;
  • Запознаване на младите хора със същността на местното самоуправление, ролята на неправителствените организации и възможностите и отговорността от гражданското участие и да провокира активността на младите хора в тази насока;