ПРОГРАМА "ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

   Обвързването на граничните и трансграничните региони в Европа се превърна в един значителен стимул за развитието на европейското сътрудничество, за eвропейската интеграция и при разработването на програми, подпомагащи пограничните региони на Европа.

   През периода октомври 1999 г.-декемри 2000 към АРО беше създаден Национален информационен офис за трансгранично сътрудничество, в рамките на програма LACE-Phare II/CBC на Европейската асоциация на пограничните региони.

   На 20 март 2001г. Асоциацията на родопските общини подписа Рамково споразумение с Пограничен регион "Делта-Родопи" /Гърция/ за създаване на Еврорегион "РОДОПИ" /България-Гърция/.

   На 7 февруари 2002 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество между АРО и Местна асоциация на общини и кметства - префектура Ксанти.
   Споразумението включва подпомагане развитието и осъществяването на взаимоизгодни дейности и проекти в секторите техническа инфраструктура; околна среда; култура; туризъм; бизнес и др.

Стратегия:

   Стратегията има за цел да включи местни власти и млади хора от общините на двете партниращи асоциации /АРО и Пограничен регион "Делта-Родопи/", които да участват активно в транс-граничното сътрудничество.
   Целта е да бъдат създадени възможности за по-тясно сътрудничество в областта на икономическото развитие, както и изграждане на реална основа за разработване и реализиране на съвместни проекти в областта на икономиката, културния обмен, а също и други приоритетни области, които да допринасят за устойчивото развитие на пограничните територии и увеличават обмена между пограничното население.

Очаквани резултати:

  • Създаване на база-данни на предприятия работещи в различни браншове на икономиката;
  • Създаване възможности за участие на малки и средни предприятия посредством свои продукти в международни Каталози, изложения и панаири;
  • По-добро координиране на общата политика за развитие;
  • Изготвяне, разработване и изпълнение на планове и програми в сферата на транс-граничното сътрудничество, включително и съдействие при предоставяне на финансови средства, необходими за тяхното реализиране;
  • Иницииране и реализиране на изяви, насочени към развитието на двете организации и техните членове, в контекста на транс-граничното сътрудничество и Европейската интеграция;