ПРОЕКТ PANDORA
"Пилотни дейности относно възможностите за дигитална икономика в селските райони"
PDF файл на PANDORA брошура  

Проект, който е предназначен да покаже конкретните възможности за регионалните икономики, предоставени чрез информационни технологии и услуги. Пилотните европейски селски региони, включени в проекта са Ломбардия /Италия/, Базиликата /Италия/, Централна Македония (Гърция), Лимерик (Ирландия) и Родопи (България и Гърция).

   Основната цел е гражданите, МСП, земеделците, пътуващите, и др. в тези пет района да получават лесен мобилен достъп до one-stop shop, както и да имат възможност за взаимодействие с мултимедийни и многоезикови услуги, базиращи се на UMTS.
   Администрациите ще разчитат на мобилните (3G) технологии, което е и цел на проекта PANDORA. Предоставяните услуги ще се използват от населението в пет европейски селски региона.

   Проектът ще обхване широк кръг от граждани (в т.ч. домакини, студенти, пътуващи), с цел получаване на по-точна и избрана от тях информация за живота в региона, културата, свободното време, транспорт и др., както и иновативационни модели, подпомагащи малките и средни предприятия.
   Проектът най-напред ще бъде насочен към определяне нуждите на ползвателите и определяне на системната структура на PANDORA, като се има предвид стандарта 2.5/3 поколение в мобилния сектор.
   След това екипът по проекта ще направи дизайна и разработката на нова Мобилна Технология за управление на информация, извлечена от уеб-страниците, местните/регионални бази-данни и др. като конкретно се използват технологичните характеристики за UMTS.
   Накрая, проектът ще предостави дизайна, разработката и последваща широка демонстрация на заявените нужди, като целта е да се подобри качеството на живот на гражданите и да се подпомогнат малките и средни предприятия в селските райони. Обсегът на предвидените заявки ще включва обществени услуги, като електронно правителство, електронен туризъм, здравеопазване, трансгранична информация и подпомагане на комуникационните мрежи и услуги на МСП в областта на селското стопанство/земеделие, занаяти и търговия в селските райони.

   В рамките на проекта PANDORA в момента Асоциацията работи по Работен пакет 2 с наименование "Изисквания на ползвателя и състояние на анализа". Целта е да се определят потребностите, изискванията на ползвателите от общините на АРО, както и системната структура на PANDORA. Информацията включва подробно описание на географското положение и населението в 20 общини-членове на АРО.Направен е и анализ на релефа и населените места от гледна точка на мобилните услуги. Друга информация, която се изисква от нас е настоящото състояние на мобилния пазар в региона и България, както и бъдещите перспективи за него, а също и списък с услугите на мобилните оператори. Видът на тези услуги, както и техните характеристики вече са предоставени на останалите партньори по проекта. Асоциацията предостави и информация, касаеща туристически обекти в региона, в т.ч частни хотели, хижи, тур-операторски фирми, санаториуми и др., които разполагат със собствен уеб-сайт, както и информация за това какво се съдържа в него. Целта на приложението е да служи като допълнителен маркетингов канал за местните малки и средни предприятия, които биха могли да рекламират своите продукти и услуги на туристи, бизнес-пътуващи и др.; да предоставя на ползвателите на системата (туристи, бизнесмени) възможност за по-пълноценен престой, както и шанс да преминават през региона като се възползват от конкретните услуги и продукти, за които иначе никога не биха научили; да се покаже, че традиционните културни дейности и продукти могат да намерят място дори и в технологична среда.
   Освен получаване на търсената от потребителя информация, проектът PANDORA ще даде възможност и за създаване на интерактивна връзка (коментари, предложения и др.). Това е начин технологията непрекъснато да се разширява и усъвършенства.
   Чрез този проект АРО има уникалната възможност да се докосне до една технология, която е абсолютно непозната в България, а в същото време представлява тенденция в развитието на комуникациите.