Проект: "РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
Водеща организация: Евро-Български Кулутрен Център
Партньори: Асоциация на родопски общини
Агенция за регионално развитие и Бизнес център - Видин

Общи изводи от реализацията на проекта

І. Разглеждани проблеми и идентифициране на участниците към които е насочен проектът

   След проведените два семинара и заключителна кръгла маса се очертаха следните акценти свързани с основната тема:

 1. Културното предприемачество е сектор, който има влияние върху местното, регионално и национално развитие - чрез малки предприятия, еднолични предприемачи и самонаемащи се творци в областта на медиите и рекламата, дизайна, развлекателната индустрия, новите информационни технологии, занаятите и уникалните бизнес-начинания.

  - Значението на културното предприемачество като двигател за новото развитие на регионите;
  - Икономическите аспекти - заетост, висока образователна подготовка, достъп до нови технологии.

 2. Културното предприемачество е провокация и възможност за реализиране на индивидуалната творческа енергия, умения и талант и потенциален инструмент за увеличаване на благосъстоянието и разширяване на пазара на труда.
 3. Това е базата за връзка с големите културни индустрии - реклама, архитектурен дизайн, пазарът на изкуство и занаяти, развлекателна индустрия, издателска дейност. Могат да се търсят и допирните точки с другите значителни за икономиката сектори като туризма, музеите, културно-историческото наследство.
 4. Културното предприемачество и културните индустрии имат допирни точки с национални и международни програми за развитие

  - моделите на ефективните партньорства, които се реали-зират от културните индустрии и възможността за изграждане на партньорски мрежи
  - включването на културни проекти като част от процесите на европейското разширяване

   Разглежданите теми и възникнали дискусии определиха като главни участници в процеса на развитие на културното предприемачество българските творци с техния значителен креативен потенциал. Тези нови инициативи се осъществяват именно от хора с висока подготовка, мотивирани като индивидуални предприемачи и с готовност да работят в динамична среда.
   Благоприятни условия за възникването и развитието на културното предприемачество с определено икономически ефект за регионалното развитие, се изгражда чрез активното участие на представители на местната власт - областна и общинска.
   За гарантиране на резултатите и в социален аспект и подобряване пазара на труда активно отношение роля имат и представителите на националните институции - не само административни, но и представители на третия сектор и агенциите за развитие на бизнеса.
   Целият проект се разви на базата на опита на два региона с разглеждането на конкретните примери за добри практики в управлението и работата по големи международни програми на основните ни партньори - Асоциация на родопските общини, гр. Смолян и Агенция за регионално развитие и бизнес център, гр. Видин, както и сродни организации и асоциации на национално и регионално равнище, които имат отношение към реализирането на проекти в областта на регионалното развитие.

   Индиректно влиянието на инициативите свързани с културното предприемачество може да се отчете като влияние върху цялостно развитие на регионите, подобряване имиджа и самочувствието на хората от регионите. Конкретните добри практики се явяват като провокатор за подражание и намаляване степента на липсата на мотивация при решение за стартиране на нови практики.

   Броят на участниците от двата семинара и заключителната кръгла маса е 45, като състава е балансиран, а именно:

- Представители на институции от национално значение и местна власт - 19;
- Агенции за регионално развитие и бизнес инициативи - 10;
- Представители на творчески организации и неправителствени организации - 13;
- Чуждестранно участие - 3.

   Оценката на проекта беше направена на принципа на запитвания на фокусна група и резултатите са следните:

 • като цяло беше поставена най-висока оценка от участниците за организацията на семинара, темите, лекторите, изнесените доклади, предоставените материали и проведени дискусии;
 • препоръките, които бяха дадени от страна на участниците са свързани с реализиране на практически дейности върху конкретни проекти за културно предприемачество, предоставянето на повече информация за натрупания положителен опит в България и в близки до нашите условия чужди страни;
 • особено полезен за участниците в проекта, са дадената информация във връзка с етапите на проектиране и програмиране на проекти, по -конкретното запознаване с програма ФАР и създаването на контакти за разработването та проекти в областта на културата и културния туризъм.