ПОСТИЖЕНИЯ

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

   През периода октомври 1999 г. - декември 2000 г. към АРО работеше национален Информационен офис за трансгранично сътрудничество (НИП) по проект ЛЕЙС-ФАР/ТГС-ІІ.. Информационният офис реализира дейности в две основни направления:

 • да популяризира трансграничното сътрудничество като инструмент за интегрирано регионално развитие на базата на съществуващия опит в страната и извън нея, посредством събиране на данни за погранични територии, легитимни за финансиране по ФАР-ТГС и на информация, касаеща стратегии, програми, проекти и инициативи за транс-гранично сътрудничество;
 • формиране на капацитет сред регионалните и местни власти в пограничните територии чрез подобряване на информационния обмен между тях, между тях и институциите на централната власт, ангажиране с реализиране и управление на транс-гранични програми, насърчаване на информационния обмен и работа в мрежа с погранични райони от страни, членки на ЕС и страни от ЦИЕ, както и организиране и провеждане на двустранни регионални срещи на местни власти от България, Румъния и Гърция.

   В рамките на този проект бяха издадени четири броя на специализиран бюлетин за състоянието, тенденциите, перспективите и успешни практики в развитието на ТГС в страните от ЕС и ЦИЕ.

   На 20 март 2001 г беше подписано Рамково споразумение за създаване на Еврорегион "РОДОПИ" (България/Гърция) между АРО и Асоциация "Пограничен Район Делта -Родопи". В Споразумението са заложени следните области за сътрудничество:

Дейности в област А: Комуникации, обмен на информация и работа в мрежи
Дейности в област Б: Икономическо сътрудничество, транспорт и инфраструктура
Дейности в област В: Туризъм- развлечения
Дейности в област Г: Култура и общество
Дейности в област Д: Околна среда и селско стопанство
Дейности в област Е: Трансфер на технологии

   На 7 февруари 2002 г. беше подписано Споразумение за сътрудничество

Споразумение

между Асоциация на родопски общини и Местна асоциация на общини и кметства - префектура Ксанти.
   Като начало бяха определени следните сфери на сътрудничество и общи инициативи:

 1. Обмяна на опит и ноу-хау в процеса на Европейска интеграция
 2. Подпомагане развитието и осъществяването на взаимоизгодни дейности и проекти в секторите
  • техническа инфраструктура
  • околна среда
  • култура
  • туризъм
  • бизнес
  • подобряване стандарта и качеството на живот на нашите граждани, включително и в сектор икономия на енергия и обновяеми енергийни източници