“Административен указател”
Второ актуализирано издание.
Издаден м. септември 2 000 г. (само на български език)
Административният указател включва пълна информация за телефоните за контакти, факс-номера и електронни адреси с отдели и служби на общинските администрации на общините-членки в Асоциацията на родопски общини. В него можете да намерите и телефонни номера за контакти с Президентството, Министерски съвет, Народно събрание и всички министерства.

NB! Налични са ограничен брой копия от брошурите, на разположение в офиса на АРО.